Издања Завода

25010

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
12
ОБРАЗОВАЊЕ ИЗМЕЂУ ДНЕВНЕ И НАУЧНЕ БРИГЕ (2014) Зоран Аврамовић

У овој књизи проблеми и отворена питања образовања и васпитања у Србији разматрају се на два аналитичка нивоа. Први, новински есеји и други критичко теоријски радови. Наглашена субјективација у разумевању предмета расправе једна је од најважнијих одлика есејистичког дела књиге.

13
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  (2014) Монографија

Монографија је настала поводом десетогодишњице постојања Завода. Читалац је у прилици да се, поред кроки историје развоја Завода, упозна и са тренутним најактуелнијим питањима будућег развоја просвете. На крају књиге је библиографија издања и списак запослених у Заводу.

111
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014) Група аутора

Ова публикација укратко говори и раду Завода, његовим организационим јединицама, областима рада, актуелним пројектима и конкурсима. Брошура је двојезична (српски и енглески) са библиографијом најактуелнијих издања Завода.

ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2012) – друго допуњено издање

Приручник је намењен запосленима у образовном систему. Има практичну вредност и треба да мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање, олакша процес планирања и омогући функционалан приступ стручном усавршавању и напредовању.

МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
МЕНТОР И ПРИПРАВНИК (2012) Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике – друго издање 

Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007) Група аутора

Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009) Приредили: Б. Лајовић и сар.

Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
МЕНТОР И ПРИПРАВНИК Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009) Група аутора

Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

Ocenivanje zasnovano na kompetencijama
ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ (2013) Београд, новембар 

Публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена је стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

 

 

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама (2006)

Група аутора

У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

 

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
(налазе се на сајту: www.zuov.gov.rs)

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2006/07.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/09.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/10.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/11.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2011/12.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/14.

У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему. Програме су одобриле стручне комисије Завода. У складу са одлуком Министарства просвете, програми су подељени на обавезне и изборне.
Класификација програма, ради лакшег сналажења, извршена је по областима.

Каталози су намењени запосленима у образовању, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

АДРЕСАР

АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ (2008)

Адресар средњих школа у Републици Србији садржи податке о средњим школама, систематизоване према округу и месту у коме се налазе школе. Окрузи су наведени по азбучном реду. За сваку школу дати су подаци о: седишту, називу, врсти школе, адреси, телефону и електронској пошти школе.

На крају Адресара, у Прилогу, налазе се збирни подаци о врсти и броју школа по окрузима и општинама, као и дијаграм о процентуалној заступљености појединих врста школа у области средњошколског образовања.

АДРЕСАР ОСНОВНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ (2009)

Адресар основних школа у Републици Србији садржи податке о основним школама, основним школама за образовање ученика са сметњама у развоју, основним музичким школама, основним балетским школама, основним школама за образовање одраслих. Сви подаци су систематизовани према округу и месту у коме се налазе школе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

За сваку школу дати су подаци о: седишту, општини, називу, адреси, телефону и електронској пошти школе.

АДРЕСАР ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ (2009)

Адресар предшколских установа у Републици Србији садржи податке о предшколским установама, према округу и месту у коме се налазе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

За сваку установу дати су подаци о: седишту, називу, адреси, телефону и електронској пошти установе.

 

ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009)
ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009) Припремиле: Јелена Протић, Сања Татић Јаневски, Звездана Ђурић

У овој публикацији приказано је образовање даровитих у 12 европских земаља (Аустрија, Грчка, Данска, Мађарска, Немачка, Румунија Словенија, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Швајцарска, Шведска). На крају публикације приказано је образовање даровитих и у Републици Србији.Образовање даровитих у наведеним земљама и Србији приказано је у оквиру шест области које су релевантне за образовне системе.Публикација је намењена просветној јавности и стручњацима који се баве образовањем даровитих.

ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)
ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)Љ. М. Протић

Књигу чине одабрани педагошки текстови Љубомира М. Протића, настали пре скоро једног века, који су актуелни и данас. Она може дати значајан допринос васпитању и образовању. Поред тога, књига представља и својеврсну подршку највећим прегаоцима друштва – учитељима и наставницима. Саставни део ове књиге је и Педагогика из 1899. године.Књига је објављена поводом обележавања осамдесет година од смрти овог великог српског педагошког класика.

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009)
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009) С. Милошевић Јешић

Књига представља самостално и оригинално истраживачко дело. Бави се веома актуелном проблематиком управљања развојним променама, тј. педагошким иновацијама у савременој школи. Ово истраживање је значајан прилог унутрашњој педагошкој реформи наше школе. Може да послужи у креирању реформских промена у образовном систему и пружи помоћ наставницима, а посебно директорима и педагозима, као и предводницима иновативних промена у савременој школи.

СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008)
СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008) Љ. М. Протић и В. Д. Стојановић

Читанка представља репринт издање Српске читанке из 1906. године.Велика дела никада не умиру, а добре књиге које носе универзалне и националне вредности доживљавају нова издања, чувајући тако непролазне вредности.Сваки сегмент ове читанке је зналачки осмишљен и методички приређен – од сјајног увода до блиставог завршетка.Ова и још многе читанке истог аутора употребљаване су до 1940. године.

СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2007-2008) Припремиле: Звездана Ђурић, Др Гордана Николић, Сања Татић Јаневски

Комисије Завода припремиле су предлоге праваца развоја образовног система у Републици Србији, који су достављени Националном просветном савету и Министарству просвете.Будући да ови предлози нису разматрани, Завод је одлучио да их објави у виду публикације под називом – Систем образовања и васпитања у Републици Србији. Циљ је да просветна јавност стекне увид у предложене правце развоја система образовања и васпитања.

ПЕДАГОГИКА (2007)
ПЕДАГОГИКА (2007) Љ. М. Протић

Књига је репринт издање Педагогике из 1899. године. Аутор појмовно дефинише основне педагошке термине и њихове задатке, почев од педагогије. У посебним поглављима аутор анализира појмове, задатке и садржаје васпитања, дисциплине, наставе, наставних метода, наставних планова и програма. У посебном поглављу на крају књиге пише о моралном васпитању као васпитању у ужем смислу.

ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008)
ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008) С. Милошевић Јешић

Чија су наша деца је књига која обилује примерима проблема који се јављају у васпитању деце данас. У књизи се указује на пропусте и грешке у васпитању са којима се свакодневно суочавају родитељи, васпитачи и наставници.У посебним поглављима, ауторка даје преглед претпоставки успешног васпитања, ка што су, на пример: физичке активности и правилна и здрава исхрана; радно васпитање и доследност и јединствено деловање.

КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008)
КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008) Р. Бакић

Књига је посвећена српском језику и његовим везама са другим језицима. Посебно су обрађене везе са енглеским и хебрејским језиком, као и са санскритом. Аутор је као изворе користио дела најпознатијих светских лингвиста, али се према неким од њих односи и критички. Један од закључака књиге је да су светски језици повезани међусобно често више него што се то чини на први поглед.

И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008)
И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008) Ж. ВидовићУ овој књизи аутор излаже искуство 60-годишњег отпора идеологији која, у клерикализму, настоји да културно-политички, медијски и професионално усмерава веру, и то на исти начин како у јавном животу уметности и књижевности настоји светска естетика, „научно-метафизичка“ критика да идеолошки и медијски усмерава и тумачи уметност. Вера и уметност – слободне од идеологије – могу да представљају једину животну радост и једино могуће откровење смисла човековог живота и људске заједнице.
ПРЕУМЉЕЊЕ (2008)
ПРЕУМЉЕЊЕ (2008) Љ. Јовановић

Преумљење је књига са провокативном тематиком. На необичан и оригиналан начин, она се бави питањем старости и порекла српског народа. Поједини прилози и чињенице непобитно доказују фалсификате српске историје и немаран и несвестан однос српског народа према тим појавама.Аутор не намеће своје преумљено мишљење, него тражи од читаоца да се информише и сам доноси одлуке о томе коме ће веровати: лажној историји или својој властитој памети.Издао МСТ Гајић

ДВОЈНИК (2007)
ДВОЈНИК (2007) Љ. Јовановић

Двојник се тематски везује за време и догађаје којима је аутор сведок. Композицијски само привидно делује као хроника времена и збивања једне генерације гимназијалаца на размеђи идеолошки зацртаног једноумља и природно генерираног младалачог отпора. Све је у овој збирци приповедних целина повезано – од времена у коме делују јунаци дела до судбинске повезаности свих кључних јунака.Издао МСТ Гајић

 ЉИГ – ФОТО МОНОГРАФИЈА (2007) Д. Циле МарјановићМонографија сликовито представља Љиг и његове житеље у прошлости. Најстарија фотографија у књизи је из 1885, а најновија из 1980. године. Фотографије и обиље података датих уз њих, кратак историјат места и родослови љишких фамилија сведоче о људима, породицама, обичајима, догађајима и богатом друштвеном животу људи из ове варошице и њене непосредне околине.
ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007)
ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007) С. Милеуснића

Водич кроз манастире у Србији је нека врста именослова уметничког наслеђа Србије. Описи манастира поред основних података садрже по три целине: историјат, архитектонски опис и на крају осврт на ликовно наслеђе, живопис и иконопис. Намера је да овај водич поред основних информација сваком посетиоцу и ходочаснику буду увод у упознавање са назначеним манастиром.

ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)
ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)В. Крстић

Водич представља „упутство“ за присуствовање и активно учествовање на Литургији. Детаљно су објашњени непознати и мање познати појмови, који се односе на место вршења православног богослужења – храм, као и текст богослужења. Водич садржи и текст литургије, одговарања на литургији за верне и део Типика.

ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009) В. Крстић

У књизи је обрађен део Старог завета из књиге Постања, који је посвећен првобитном човековом стању и узроцима и последицама одбацивања савеза са Богом. Поред тога, приказан је и ванбиблијски извештај о овој теми, као и тумачења хришћанских цркава.

ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)
ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)В. Крстић

Ово је књига о преводу Старог завета на српски језик односно како је преводио Ђура Даничић. Приказани су и стари преводи Светог писма, с обзиром на то да се ниједан превод на савремене језике не може посматрати као усамљени феномен. Књига, такође, осветљава личност преводиоца, као и деловање Британског и иностраног библијског друштва, на чији је подстицај и уз чију помоћ је Даничић урадио свој превод.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.