JAVNI POZIV izdavačima koji su odobrene udžbenike za I i V razred osnovne škole pripremili u digitalnom obliku

1234

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u školskoj 2017/2018. godini, započelo je realizaciju projekta Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu, čija je svrha unapređivanje nastave uvođenjem novih tehnologija i podrška nastavniku u uvođenju inovacija u obrazovno-vaspitnom radu, a u skladu sa planovima i programima nastave i učenja u prvom i petom razredu koji su orijentisani na ishode.

Pored obuka nastavnika za primenu novih programa nastave i učenja u prvom i petom razredu u školskoj 2018/2019. godini, predviđeno je da se u nastavi koriste i nastavni sadržaji koji se nalaze u udžbeniku u digitalnom obliku. Nastavni sadržaji koji se nalaze u udžbeniku u digitalnom obliku prate odobrene udžbenike koji će se koristiti u prvom i petom razredu u školskoj 2018/2019. godini i nalaze se u Katalogu.

U skladu sa tim, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavljuje

JAVNI POZIV
izdavačima koji su odobrene udžbenike za I i V razred osnovne škole pripremili u digitalnom obliku da ih dostave na pregled.

Uz prijavu na javni poziv izdavači treba da prilože:

  • jedan primerak odobrenog udžbenika u štampanoj formi;
  • rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  • odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa digitalnog udžbenika;
  • tehnički oblikovan udžbenik u digitalnom obliku u tri primerka, a ukoliko je udžbenik na onlajn platformi izdavača, potrebno je da budu dostavljeni parametri za tri korisnička naloga;
  • izjavu da su svi elementi digitalnog udžbenika usklađeni sa odobrenim štampanim udžbenikom i da sve eventualne izmene koje budu unete u digitalni udžbenik nakon odobravanja, a što je u skladu s prirodom medija, neće ugroziti tačnost i kvalitet digitalnog izdanja.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti Zavodu, najkasnije do 15. jula 2018. godine, na adresu Fabrisova broj 10/1, 11040 Beograd, poštanski fah 2.

Zavod će, u skladu sa svojom nadležnošću, utvrditi usklađenost udžbenika u digitalnom obliku sa odgovarajućim odobrenim udžbenikom i Listu udžbenika u digitalnom obliku koji odgovaraju odobrenom udžbeniku i mogu se koristiti u prvom i petom razredu, dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osoba za kontakt je Tatjana Mišović, mejl adresa: tatjana.misovic@zuov.gov.rs, telefon broj: 011-208-1916, lokal 205 (mob. tel: 065 333 1078).