null

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања

обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и обдарени) и образовање националних мањина.

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

  • праћење и развој образовања деце са сметњама у развоју;
  • инклузивно образовање;
  • праћење и унапређивање образовања деце са посебним способностима;
  • праћење и унапређивање образовања националних мањина;
  • обављање статистичко-аналитичких послова;
  • праћење страних система образовања и других релевантних питања у области образовања;
  • праћење међународних искустава у образовању;
  • припремање стручних анализа и приказа;
  • припремање и реализација појединих развојних пројеката.

Руководилац Сектора
Др Зорица Поповић

Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11 локал 223
E-mail: zorica.popovic@zuov.gov.rs

Запослени у Сектору

Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Др Зорица Поповић Руководилац Сектора
др наука спец. едукац. и рехабилит.
011/208-19-11
локал 223
zorica.popovic@zuov.gov.rs
2 Зоран Игић Саветник – кooрдинатор дипломирани дефектолог 011/208-19-11
локал
zoran.igic@zuov.gov.rs
3 Невенка Трескавица Саветник – координатор  дипломирани економиста 011/208-19-11
локал 218
nevenka.treskavica@zuov.gov.rs
4 Ирена Поповић  Саветник – координатор
дипломирани специјални пeдагог
011/208-19-11
локал 238
irena.popovic@zuov.gov.rs

Вести Сектора за специфична питања образовања