null

Сектори Завода за унапређивање образовања и васпитања

Сектор за информатичке послове и статистику

обавља стручне послове везане за: одржавање Веб сајта, измену и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација, одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система, припрему упутстава и обука за коришћење програма, администрирање рачунарских система и рачунарске мреже, обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.
Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • активности везане за одржавање Веб сајта, измена и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација;
 • одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система;
 • припрему упутстава и обука за коришћење програма;
 • администрирање рачунарских система и рачунарске мреже;
 • обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.
Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Даниела Минић Алексић Саветник – координатор
(дипломирани инжењер електротехнике)
011/208-19-16
локал 203
daniela.minic@zuov.gov.rs
2 Ратко Николић Сарадник за обраду података  011/206-80-50 ratko.nikolic@zuov.gov.rs
3 Жарко Лакчевић Сарадник за обраду података   011/206-80-25 zarko.lakcevic@zuov.gov.rs

Сектор за правне и кадровске послове

обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области правних послова, активности везане за припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;контролу спровођења мера заштите на раду и противпожарне заштите, спровођење послова јавних набавки, обезбеђивање, а по потреби и непосредна израда општих аката у складу са позитивним прописима и давање стручног мишљења Органима Завода или запосленим.
Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • Праћење примене позитивних прописа из делокруга рада Завода;
 • Правно обликовање аката;
 • Учешће у давању мишљења на предлоге аката које припрема Завод за Национални просветни савет, Савет за образовање одраслих и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • Уговорни односи Завода са правним субјектима (правним и физичким лицима);
 • Стручни послови за потребе Управног одбора и Надзорног одбора, Колегијума Завода и других помоћних тела;
 • Израда Плана набавки и Плана централизованих јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • Сарадња са Министарством финансија – Управом за јавне набавке, Управом за заједничке послове републичких органа и др;
 • Кадровски и други послови из области рада и радних односа;
 • Обављање стручно – оперативних, административно – техничких и канцеларијских послова, ажурирање архивске грађе и слично;
 • Стручна помоћ и координација у раду других организационих јединица Завода;
 • Разматрање захтева по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Миладин Пушица Руководилац Сектора   дипломирани правник 011/206-80-17 miladin.pusica@zuov.gov.rs
2 Бранислав Живановић Самостални стручни сарадник
диплoмирани економиста
011/208-19-16
локал 239
branislav.zivanovic@zuov.gov.rs
3 Драган Косановић Самостални стручни сарадник
професор српског језика и књижевности
011/208-19-16
локал 239
dragan.kosanovic@zuov.gov.rs
4 Марко Вукотић Стручни сарадник за правне послове и посл. служб. за јавне набавке
дипломирани правник
011/206-80-02 marko.vukotic@zuov.gov.rs
5 Јасмина Пашић Стручни сарадник
дипломирани правник
 011/206-80-00 jasmina.pasic@zuov.gov.rs
6 Ана Стојановић Стручни сарадник за админ.послове
струковни васпитач
011/206-80-09 ana.stojanovic@zuov.gov.rs

Сектор за финансијске и рачуноводствене послове

обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области финансија, планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана, праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања, организацију, а по потреби и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности и координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.

Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • активности по питању законитости рада Завода у области финансија;
 • израда Финансијског плана рада Завода;
 • планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана;
 • праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања;
 • организација и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности;
 • стручна помоћ и кординација у раду са другим организационим јединицама;
 • координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.
Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Данијела Јовановић Руководилац Сектора
дипломирани економиста
011/206-80-26 danijela.jovanovic@zuov.gov.rs
2 Јованка Максимовић Стручни сарадник
економски техничар
 011/206-80-26 jovanka.maksimovic@zuov.gov.rs
3 Јелена Луковић Ликвидатор и благајник
економски техничар
 011/206-80-26 jelena.lukovic@zuov.gov.rs

Сектор за опште послове

обавља стручне послове који се односе на:давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа, давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе, припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција, умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод и курирске послове за потребе Завода.
Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа;
 • давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе;
 • припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција;
 • процедуре планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора, а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за унапређивање образовања и васпитања;
 • умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод;
 • курирске послове за потребе Завода.
Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Мср Небојша Баралић Руководилац Сектора
(дипломирани инжењер машинства)
011/208-19-16
локал 213
nebojsa.baralic@zuov.gov.rs
2 Др Јана Липковски Саветник – координатор за пројектовање и планско – аналитичке послове
(др наука-архитектура)
011/208-19-16
локал 231
jana.lipkovski@zuov.gov.rs
3 Бојана Костелац Стручни сарадник
(дипломирани демограф)
 011/206-80-22 bojana.kostelac
4 Жељко Авалић Стручни сарадник за дистр. матер.  011/206-80-07 zeljko.avalic@zuov.gov.rs
5 Славољуб Митић Стручни сарадник за дистр. мат. slavoljub.mitic@zuov.gov.rs
6 Игор Илић Стручни сарадник за биротехн. igor.ilic@zuov.gov.rs
7 Милена Миљуш Кафе куварица milena.miljus@zuov.gov.rs

Вести

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link

КОНКУРС

САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ -
ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link