null

Centar za razvoj programa i udžbenika

obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja koji se, naročito, odnose na pripremu:

1) pripremu standarda:

 1. kvaliteta udžbenika;
 2. uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

2) pripremu:

 1. osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 2. Nacionalnog okvira obrazovanja i vaspitanja;
 3. planova i programa nastave i učenja osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja na osnovu Nacionalnog okvira obrazovanja i vaspitanja;
 4. osnova vaspitnog programa za škole sa domom i domove učenika;
 5. dela plana i programa nastave i učenja stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete;
 6. programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu;
 7. plana udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i učestvovanje u pripremi plana udžbenika opšteobrazovnih predmeta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

3) pripremu i ostvarivanje obuke za ocenjivače kvaliteta udžbenika;

4) odobravanje dodatnih nastavnih sredstava;

5) predlaganje ministru odobravanja udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih (povereni posao);

6) učestvovanje u izradi metodologije praćenja i vrednovanja ogleda;

7) pokretanje inicijative za uvođenje ogleda, praćenje ogleda u delu koji se odnosi na ishode, sadržaj programa ogleda i metode rada.

Rukovodilac Centra,
Tatjana Mišović
Adresa: Draže Pavlovića 15
Tel. 011/208-19-11, lokal 211
E-mail: tatjana.misovic@zuov.gov.rs

Vesti Centra za razvoj programa i udžbenika

null

Sektori Centra

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • pripremu osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • učešće u pripremi i drugih podzakonskih akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • učešće u odobravanju didaktičkih i nastavnih sredstava u predškolskoj ustanovi (shodno Zakonu o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, „Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 52/11);
 • pripremu nastavnih planova i programa osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i dela nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti;
 • pripremu osnova vaspitnog programa;
 • davanje stručne ocene udžbenika i drugih nastavnih sredstava i pomagala za osnovno, srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje i opšteobrazovne predmete za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti (povereni posao);
 • učešće u pripremi podzakonskih akata, u skladu sa članom 18. Zakona  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zaposleni u Sektoru za društveno-humanističke i umetničke nastavne predmete

  Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Dr Jadranka Milošević Rukovodilac Sektora
doktor filoloških nauka
011/2081-921; 011/2081-911 lokal 206 jadranka.milosevic@zuov.gov.rs
2 Dr Miroslav Marković Savetnik – koordinator
profesor fizičke kulture
011/2081-911 lokal 221 miroslav.markovic@zuov.gov.rs
3 Mr Lela Brdar Savetnik – koordinator
profesor jugoslovenske i opšte književnosti
011/2081-911 lokal 242 lela.brdar@zuov.gov.rs
4 Mr Snežana Milošević Ješić Savetnik – koordinator
mr nauka o menadžmentu u obrazovanju
011/2081-911 lokal 232 snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
5 Olivera Vejnović Savetnik – koordinator  diplomirani pedagog 011/2081-911 lokal 201 olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
6 Jelena Milićević Savetnik – koordinator diplomirani muzičar 011/2081-911 lokal 241 jelena.milicevic@zuov.gov.rs
7 Aneta Kraljić Dimitrijević Savetnik – koordinator diplomirani slikar 011/2081-911 lokal 208 aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs
8 Eleonora Vlahović Savetnik – koordinator
diplomirani psiholog – pedagog
011/2081-911 lokal 211 eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
9 Aleksandar Marinković Savetnik – koordinator diplomirani istoričar 011/2081-911 lokal 221 aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs
10 Msr Violeta Vlajković Bojić Savetnik – koordinator
diplomirani filolog ruskog jezika i književnosti – master
011/2081-911 lokal 236 violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs
11 Bojana Marinković Savetnik – koordinator
profesor razredne nastave
011/2081-911 lokal bojana.marinkovic@zuov.gov.rs
12 Jelena Vićovac Savetnik – koordinator
profesor engleskog jezika
011/2081-911 lokal 214 jelena.vicovac@zuov.gov.rs
13 Katarina Mićić Samostalni stručni saradnik
strukovni vaspitač specijalista za likovno vaspitanje
011/2081-911 lokal 299 katarina.micic@zuov.gov.rs
14 Miloš Gačić Savetnik – koordinator
profesor razredne nastave
011/2081-911 lokal 232 milos.gacic@zuov.gov.rs
15 Mina Vesković Bibliotekar
profesor srpskog jezika i književnosti
011/2081-911 lokal 245 mina.veskovic@zuov.gov.rs
16 Aleksa Eremija Savetnik koordinator
profesor pedagogije
011/2081-911 lokal 231 aleksa.eremija@zuov.gov.rs
17 Svetlana Ilibašić Savetnik koordinator
profesor razredne nastave
011/2081-911 lokal 232 svetlana.ilibasic@zuov.gov.rs
18 Miloš Cvetković Stručni saradnik
istoričar – master
011/2081-911 lokal 232 milos.cvetkovic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Jadranka Milošević

Adresa: Draže Pavlovića 15
Telefon: 011/208-19-21
E-pošta: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • planova i programa nastave i učenja osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja na osnovu Nacionalnog okvira obrazovanja i vaspitanja, za opšteobrazovne predmete iz oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka;
 • dela plana i programa nastave i učenja stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete iz oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka (povereni posao);
 • plana udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i učestvovanje u pripremi plana udžbenika opšteobrazovnih predmeta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, u delu koji se odnosi na predmete iz oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka;
 • odobravanje dodatnih nastavnih sredstava;
 • predlaganje ministru odobravanja udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, u oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka (povereni posao).

Zaposleni u Sektoru za prirodno-matematičke nastavne predmete

Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Nevenka Arsenijević Majer Rukovodilac Sektora
diplomirani biolog
011/2081-911 lokal 204 nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs
2 Jelena Urošević Savetnik – koordinator diplomirani fizičar 011/2081-911 lokal 244 jelena.urosevic@zuov.gov.rs
4 Mr Nataša Milovanović Savetnik – koordinator  diplomirani geograf 011/2081-911 lokal natasa.milovanovic@zuov.gov.rs
5 Dragana Smiljanić Savetnik – koordinator
profesor tehničkog  obrazovanja
011/2081-911 lokal 227 dragana.smiljanic@zuov.gov.rs
6 Msr Malina Popović Savetnik – koordinator
master hemičar
011/2081-911 lokal 217 malina.popovic@zuov.gov.rs
7 Marija Nakić Savetnik – koordinator
diplomirani matematičar
011/2081-911 lokal 220 marija.nakic@zuov.gov.rs
8 Katarina Barišić Savetnik koordinator
diplomirani geograf
011/2081-911 lokal 231 katarina.barisic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Nevenka Arsenijević Majer

Adresa: Draže Pavlovića 15
Telefon: 011/2081-911 lokal 204
E-mail: nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs

BILTEN

Prijavite se za bilten Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobijajte vesti i obaveštenja direktno u Vaše poštansko sanduče.
PRIJAVITE SE
close-link