Javni poziv za izbor voditelja za realizaciju obuke nastavnika informatike 6. i 7. razreda i 1. razreda gimanzije

2386


Republika Srbija

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Broj:  2168/2018
Datum: 13. novembar 2018.
B e o g r a d, Fabrisova 10

 

Na osnovu zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Obuka nastavnika informatike 6. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda gimanzije za programski jezik Pythoni dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 2156/2018 od 9.11.2018, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za izbor voditelja za realizaciju obuke nastavnika informatike 6. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda gimanzije za programski jezik Python

I

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja upućuje javni poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama, da se prijave za izbor  voditelja za realizaciju obuke nastavnika informatike 6. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda gimanzije za programski jezik Python.

Cilj projekta je podizanje digitalnih kompetencija nastavnika informatike koji predaju u 6. i 7. razredu osnovne škole i 1. razredu gimnazije, kao i njihovo osposobljavanje za primenu pogramskog jezik Python u nastavi.
Od kandidata koji ispunjavaju tražene uslove (kompetentnih lica) biće izabrani voditelji iz stava 1.

 II

Voditelji predmetne obuke moraju da imaju:
1)  visoko obrazovanje;
2) Zainteresovani kandidati treba da su:

  • tokom 2018. godine pohađali Obuku za nastavnike informatike gimnazijskih IT odeljenja

ili

  • da su realizovali bar jednu obuku od javnog interesa Nastava programiranja u petom i šestom razredu, koju je odobrio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešenjem broj 153-03-00021/2017-03 od 07.09.2017.

III

Zainteresovana lica popunjavaju prijave u elektronskom formatu na sledećem linku: https://goo.gl/forms/pBv8zGbN6IOafTP73

Krajnji rok za dostavljanje elektronski popunjene prijave je 21. 11. 2018. godine do 15,30 časova.

NAPOMENA: nedopuštene, neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IV

Direktor Zavoda će posebnim rešenjem obrazovati radno telo koje će pripremiti kriterijume za izbor voditelja i izvršiti njihovu selekciju.
Lista voditelja će biti objavljena na internet stranici Zavoda.

V

Lice ovlašćeno za dodatna obaveštenja vezana za prijavu na javni poziv je Marko Vukotić, telefon broj: 011/206-80-02 i imejl: marko.vukotic@zuov.gov.rs .

 

 D I R E K T O R

dr Zlatko Grušanović