Javni poziv za dopunu Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika

3239

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, dana 10. juna 2019. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za dopunu Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) upućuje poziv svim zainteresovanim licima, sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za obrazovanje Liste spoljnih saradnika Zavoda – Centra za razvoj programa i udžbenika  (u daljem tekstu: Centar).

Sa utvrđene Liste spoljnih saradnika Centra, biće birani članovi komisija i radnih grupa koji će obavljati poslove koji su predmet Javnog poziva.

Svi kandidati moraju imati odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena iz naučne oblasti za odgovarajući predmet u opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Poslovi za koje se objavljuje Javni poziv su:

  1. Priprema predloga programa nastave i učenja obaveznih predmeta Filozofija i Sociologija sa pravima građana za opšte srednje obrazovanje i vaspitanje;
  2. Priprema predloga programa nastave i učenja izbornih programa u opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju: Osnovi geopolitike, Ekonomija i biznis, Primenjene nauke 1 (usmerenje ka medicinskim i prirodnim naukama), Primenjene nauke 2 (usmerenje ka tehnici i tehnologiji), Religije i civilizacije, Metodologija naučnog istraživanja i Savremene tehnologije.

Kandidat koji se prijavljuje na Javni poziv treba da ispunjava sledeće uslove i da poseduje navedene kvalifikacije i kompetencije:

  • završene najmanje master akademske studije ili završene osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za odgovarajuću oblast;
  • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao nastavnik u gimnaziji ili srednjoj stručnoj ili umetničkoj školi, kao profesor na fakultetu ili
  • kao predavač na visokoj školi strukovnih studija iz oblasti za koju se prijavljuje,
  • sposobnost rada prema unapred definisanim vremenskim okvirima,
  • korišćenja računara (MS Office),
  • izraženu sklonost ka timskom radu,
  • visok nivo organizovanosti i profesionalnosti u poslu.

Na Javni poziv mogu da se prijave i penzionisana ili nezaposlena lica koja ispunjavaju uslove poziva.

Prilikom izbora članova radnih grupa, prednost će imati kandidati sa iskustvom u pripremi programa koji su usmereni ka ishodima učenja.

Članovi radnih grupa u obavezi su da poverene poslove izvršavaju po pravilima struke, opšteprihvaćenim standardima i u skladu sa uputstvima Centra.

Spoljni saradnik – član radne grupe, ima pravo na naknadu za učešće u radu radne grupe, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu naknade za rad spoljnog saradnika Zavoda.

POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA:

Kandidati treba da popune prijavu u elektronskom obliku na adresi
zavod.edu.rs/javni-poziv-dopuna-liste.

Prilikom popunjavanja prijave u elektronskom obliku, kandidati treba da prilože:

Krajnji rok za prijavljivanje je 15. 7. 2019. godine.

Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Lice ovlašćeno za dodatna obaveštenja u vezi sa prijavom je Tatjana Mišović, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.