Odluka o izboru stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika na dopunskom javnom pozivu

1148

Na osnovu odredbi iz članova 39, 40. i 41. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („ Službeni glasnik RS “ broj 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni i 10/2019), člana 6. stav 5. Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za izbor drugih stručnih lica i članova komisije za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa i stručnog mišljenja („Službeni glasnik RS“ broj 94/2018 ), člana 40. Statuta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Dopunskog javnog poziva od 13.03.2019. godine koji je raspisao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zapisnika i predloga Komisije o izboru stručnih lica broj 696-1/2019 od 03aprila. 2019. godine, direktor Zavoda donosi

O D L U K U

O izboru stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta  rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava