Realizovan okrugli sto sa temom: „Uloga direktora u procesu stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovnom sistemu republike Srbije“

38

Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao je 21.12.2017. godine okrugli sto sa temom: „Uloga direktora u procesu stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovnom sistemu republike Srbije“. U uvodnom izlaganju, Nenad Stanojević, direktor Centra istakao je da su aktivnosti ustanove usmerene na jačanje kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, njihov kontinuirani profesionalni razvoj, koji kao krajnji cilj ima unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, zarad boljih obrazovnih postignuća učenika.

Naveo je da se Ponuda seminara kreira u skladu sa potrebama za stručnim usavršavanjem iskazanim u ličnim Planovima profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i da su oni osnov za planiranje aktivnosti i mesečnih ponuda programa stručnog usavršavanja. Na ovaj način programi stručnog usavršavanja postaju dostupni svim zainteresovanim korisnicima. U tom segmentu akcentovana je saradnja sa direktorima škola i Timovima za stručno usavršavanje kako bi usavršavanje nastavnika bilo u funkciji razvoja škola.

Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja govorio je o strukturi Zavoda, njegovim Centrima, Sektorima i nadležostima koje obavljaju. Posebno je ukazao na značaj Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, u okviru kojeg funkcioniše Sektor za stručno usavršavanje i napredovanje koji najviše sarađuje sa Cetrima za stručno usavršavanje na unapređivanju sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja i praćenju realizacije odobrenih programa.

Milibor Saković, predsednik UO Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola i Mladen Stevanović, član Društva direktora škola Srbije predstavili su Društvo direktora škola Srbije, značaj i način funkcionisanja. Ovom prilikom upućen je poziv prisutnim direktorima škola Rasinskog upravnog okruga da se priključe ovoj organizaciji.