Назив, седиште и други битни подаци у погледу организатора изазова

Организатор изазова је Фондација Propulsion Фонд, Ранкеова 16, 11000 Београд, матични број 28827725, ПИБ 108463123, у партнерству са  Иницијативом “Дигитална Србија”, Милутина Миланковића 11а, 11070 Београд, матични број 28231083, ПИБ 110058888, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд, матични број 17568973, ПИБ 103476211 и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд, матични број 17568981, ПИБ 103476203 (у даљем тексту: Организатори) . Изазов се реализује у оквиру “Иницијативе за нову медијску и дигиталну писменост” коју спроводи Propulsion у партнерству с Америчком агенцијом за међународни развој (USAID).

Назив, време трајања и сврха изазова

Изазов се организује под називом #ДигиталнаЕкспедицијаИзазов 2021/2022.

Изазов се спроводи преко интернет платформе Завода за унапређивање образовања и васпитања, а заинтересовани школски тимови из основних и средњих школа са територије Републике Србије пријављују пројекте искључиво попуњавањем онлајн формулара, доступног на платформи (детаљније у чл. 3. Правилника).

Пријаве пројектних идеја отворене су у периоду од 24.11.2021. (10:01h) до 28.12.2021. године (15h).

Изазов се организује у циљу повећања нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.

Школски тимови могу да се пријаве за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса (веб-сајт, текст, видео, видео-игра, апликација за мобилне уређаје и сл.) који ће  се користити као помоћни наставни материјал које ће допринети повећању нивоа дигиталне писмености ученика, али и опште популације.

Изазов укупно траје три месеца (промоција изазова и прикупљање пријава, избор победника у и након тога имплементација активности), а тему изазова, прецизне рокове и даљи ток процеса одређиваће и благовремено најављивати Организатор изазова кроз платформу Завода за унапређивање образовања и васпитања и пратеће канале комуникације.

Опис изазова и услови учествовања

Пројектни изазов је намењен искључиво школским тимовима из основних и средњих школа са територије Републике Србије. Позив није намењен физичким лицима (појединцима).

Право учешћа у изазову имају школски тимови које чини 3-5 ученика и 1-2 наставника-ментора (у даљем тексту: Учесници) из основних и средњих школа на територији Републике Србије. Пријаву на конкурс, уз одобрење овлашћеног лица школе, подноси члан школског тима, (у даљем тексту: Подносилац) које гарантује тачност и истинитост података унетих у онлајн пријави и представља даљу тачку контакта за Организатора.

Учесници могу да поднесу више од једне пријаве на изазов, а такође је дозвољено и да се пријави више тимова из једне школе.

Пријава се подноси на српском језику.

Учествујући у изазову Учесници прихватају у целости услове прописане овим Правилником.

Позване су све основне и средње школе из градова које је обишао Дигитални Караван – “Караван дигиталних вештина, писмености и безбедности”, када су грађани били у прилици да се упознају са кључним дигиталним вештинама 21. века и да унапреде своје коришћење савремених технологија. Такође су добродошле и све школе из осталих градова и места у Републици Србији.

Временски оквир изазова

Цео циклус изазова траје три месеца и састоји се од следећих активности:

 • Промоција и период за подношење пријава – 24.11. – 28.12.2021,
 • Селекција победника и објављивање резултата – 31.01.2022,
 • Уручење бесповратних средстава и имплементација – 04.02. – 30.03.2022.

Детаљан механизам пријављивања за изазов

Процес почиње отварањем онлајн позива, на који тимови одговарају тако што пријављују своје пројектне идеје. Пријављивање се врши искључиво попуњавањем онлајн формулара доступног на платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања. Пријаву у име школе врши Подносилац. Поред кратког текстуалног описа предложених активности, Учесници ће кроз пријаву моћи да пошаљу и додатну документацију или мултимедијални материјал или прилог – Word или PDF документ са више детаља, фотографију или линк ка YouTube видеу. Подносилац самим слањем пријаве која садржи и фотографије или мултимедијалне материјале потврђује да поседује ауторска права или права на њихово коришћење и даљу дистрибуцију.

Подносиоци пријаве неће моћи да мењају и допуњавају пријаву једном када је комплетирају и пошаљу. Након што је пријава попуњена и послата, и уколико је она у складу са Правилником, организаторски тим одобрава идеју и она улази у селекцију за доделу средстава за реализацију.

По истеку рока за пријаве преглед свих квалификованих предлога биће прослеђен стручној комисији (у даљем тексту: Комисија) која ће извршити избор победника и одлучити о расподели средстава.

Селекција и избор победника

Пристигле пријаве које испуњавају техничке услове прописане овим Правилником, биће узете у разматрање.

Селекцију најбољих пројектних предлога и расподелу средстава за имплементацију активности обавиће Комисија 31.01.2022.

Најбоље пројектне идеје (у даљем тексту: Победници) по одлуци Комисије, добиће прилику за креирање пројектом предложеног дигиталног отвореног образовног ресурса, у сврху повећања нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.

Врста подршке

Укупан фонд бесповратних средстава за имплементацију предложених активности износи 1.000.000 динара.

Средства ће Победницима бити подељена на следећи начин:

 • 500.000 РСД у категорији Основна школа и 500.000 РСД у категорији Средња школа.
 • Реализација награђених пројектни предлога ће бити подржана у износу између 100.000 и 200.000 РСД. Изузетно, Комисија ће у зависности од квалитета предлога који се разматрају и обима предвиђених активности донети одлуку о другачијој расподели средстава из укупног фонда.

Начин и поступак доделе средстава

Предвиђена новчана средства биће уплаћена на рачун школе из које долази победнички тим, на основу уговора потписаног између Организатора и Победника, и то по принципу 50% износа авансно (пре обављања планираних активности), а остатак од 50% по завршетку активности и подношењу наративног и финансијског извештаја, који мора бити одобрен од стране Организатора.

Обрасци за наративни и финансијски извештај саставни су део уговора који Организатор потписује са Победницима. Такође, део уговора ће бити и упутства за комуникацију и кобрендирање подржаних пројеката.

Дисквалификација из изазова

Учесници који су приликом пријављивања на изазов пружили нетачне податке губе право на даље учешће у изазову, односно доделу бесповратних средстава за имплементацију ако је у међувремену освоје. Лица која су дала нетачне или туђе податке искључиво су одговорна за такву злоупотребу података. Разлог за дисквалификацију може бити и прилагање фотографија и мултимедијалног материјала на која Учесник не полаже ауторска права или права на коришћење. Коришћење било какве врсте компјутерског кода, вируса, или било чега што може ометати, онемогућити, нанети штету или злоупотребити процес пријаве и прикупљања предлога је најстроже забрањено. Такви поступци могу довести до елиминације учесника из даљег надметања. Ако се процени или посумња да неки од Учесника на било који начин учествују у недозвољеним радњама (било какве назнаке преварних поступака), Организатор задржава право да их дисквалификује из изазова и занемари њихово учешће без даљег образложења.

Учесници / сагласност са правилима

У изазову не могу учествовати Организатори изазова или чланови Комисије, као и најближи сродници ових лица: родитељи, деца, супружници, нити организације и/или појединци који су у сукобу интереса. Учесници који учествују на изазову немају право да захтевају другачији вид подршке од оног који је наведен у овом Правилнику.

Публицитет

Учешћем у изазову Учесници и Подносиоци су сагласни да се њихови лични подаци могу објавити на интернет платформи Организатора, као и на друштвеним мрежама Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Јутјуб, ТикТок и другим, као и у свим другим материјалима, публикацијама или другим облицима промоције (ПР активности, медијска промоција и сл.)

Правила о приватности

Учествовањем у изазову, подразумева се да је Подносилац пријаве дао следећу изјаву у смислу прописа о заштити података о личности:

“Сагласан/сагласна сам и овлашћујем Организатора изазова да моју фотографију и моје податке, које сам доставио/доставила у сврху изазова, као и моје податке који се у смислу Закона о заштити података о личности сматрају личним подацима, може користити само у сврху и за потребе спровођења изазова, објављивања победника изазова, за време трајања изазова и до окончања поступка доделе бесповратних средстава за имплементацију пројектних активности победнику и да их у друге сврхе не може користити”.

Учесници су у обавези да приликом слања пријаве приложе и скениран документ сагласности за прикупљање и обраду личних података за сва малолетна лица (ученике, чланове тима), који морају потписати родитељи и законски заступници. Образац сагласности се преузима овде.

РУКОВАОЦИ ПОДАЦИМА О ЛИЧНОСТИ (у даљем тексту: Руковаоци)

 1. Фондација Propulsion Фонд
  Ранкеова 16, 11000 Београд
  we@propulsion.one
 1. Иницијатива “Дигитална Србија”
  Милутина Миланковића 11а, 11070 Београд
  inicijativa@dsi.rs
 2. Завод за унапређивање образовања и васпитања
  Фабрисова 10, 11000 Београд
  info@​zuov.gov.rs
 3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
  Фабрисова 10, 11000 Београд
  office@ceo.edu.rs

ПРАВА УЧЕСНИКА (ПОДНОСИОЦА И ДРУГИХ ЛИЦА ПОМЕНУТИХ У ПРИЈАВИ) (у даљем тексту: Лице)

Према Закону о заштити података о личности, Лица имају следећа права:

 • Право на обавештење о обради Лице има право да захтева да га руковалац истинито и потпуно обавести о томе:
  • да ли руковалац обрађује податке о њему и коју радњу обраде обавља;
  • које податке обрађује о њему;
  • од кога су прикупљени подаци о њему, тј. ко је извор података;
  • у које сврхе обрађује податке о њему;
  • по ком правном основу обрађује податке о њему;
  • у којим збиркама података се налазе подаци о њему;
  • ко су корисници података о њему;
  • које податке, односно које врсте података о њему користе;
  • у које сврхе се користе подаци о њему;
  • по ком правном основу користи податке о њему;
  • коме се подаци преносе;
  • који подаци се преносе;
  • у које сврхе се подаци преносе;
  • по ком правном основу се подаци преносе;
  • у ком временском периоду се подаци обрађују.
 • Право на увид
  Лице има право да од руковаоца захтева да му на увид стави податке који се на њега односе. Право на увид у податке који се на њега односе обухвата право на преглед, читање и слушање података, као и прављење забележака. Право на увид се остварује слањем упита на умејл адресу legal@propulsion.one.
 • Право на копију
  Лице има право да од руковаоца захтева копију податка који се на њега односи. Руковалац издаје копију податка (фото-копију, аудио-копију, видео-копију, дигиталну копију и сл.) у облику у којем се информација налази, односно у другом облику ако би у облику у коме се информација налази лицу била неразумљива. Лице сноси нужне трошкове израде и предаје копије податка. Право на копију се остварује слањем упита на имејл адресу legal@propulsion.one.
 • Права лица поводом извршеног увида Лице има право да од руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде. Лице има право на брисање података ако:
  • сврха обраде није јасно одређена;
  • сврха обраде јесте измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху;
  • сврха обраде јесте остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе;
  • начин обраде је недозвољен;
  • податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси;
  • податак јесте нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним;
  • се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може обављати у складу са одредбама овог закона.

Лице има право на прекид и привремену обуставу обраде, ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност. Права лица поводом извршеног увида, те право на брисање података се остварује слањем упита на имејл адресу legal@propulsion.one.

Више података о политици приватности доступно је овде:
https://propulsion.one/propulsion-fond-politika-privatnosti/
https://www.dsi.rs/politika-privatnosti-inicijative-digitalna-srbija/
https://zuov.gov.rs/politika-privatnosti/

Ауторска права

Узимањем учешћа у изазову, сматраће се да је Учесник/Подносилац дао аутоматски и следећу изјаву: „Искључиви сам носилац свих ауторских права на идејама и пријавама којима учествујем на конкурсу и иста су ослобођена од свих права, претензија и потраживања трећих лица”.

Одговорност

Организатор се не сматра одговорним и неће сносити одговорност за било какве последице, ако интернет платформа Завода за унапређивање образовања и васпитања привремено буде ван функције услед више силе, односно услед догађаја који су ван контроле Организатора.

Прекид изазова

Изазов се може прекинути једино у случају више силе о чему ће Учесници одмах бити обавештени путем писменог обавештења на интернет платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Право измене општих правила конкурса

Организатор задржава право да у било које време, из оправданих разлога, изврши измене правила овог конкурса (Правилник), уз обавезу да такве измене без одлагања објави на интернет платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Правилник је креиран и усвојен 18. новембра 2021. од стране Организатора.

ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link