null

Центар за развој програма и уџбеника

обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове из области образовања и васпитања који се, нарочито, односе на припрему:

 • стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава;
 • стандарда услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања;
 • основа програма предшколског васпитања и образовања;
 • наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања;
 • дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих (општеобразовни предмети);
 • основа васпитног програма;
 • програма предшколског и основног образовања у иностранству;
 • плана уџбеника (основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих);
 • давање стручне оцене уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих (поверени посао).

Руководилац Центра,
Дејана Милијић Субић
Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11, локал 202
E-mail: dejana.milijicsubic@zuov.gov.rs

Наталија Ђоковић
Самостални стручни сарадник за
опште и административне послове
Тел. 011/208-19-10; 011/208-19-11 – локал 210
E-mail: natalija.djokovic@zuov.gov.rs

Вести Центра за развој програма и уџбеника

null

Сектори Центра

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему основа програма предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у припреми и других подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у одобравању дидактичких и наставних средстава у предшколској установи (сходно Закону о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11);
 • припрему наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања и дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности;
 • припрему основа васпитног програма;
 • давање стручне оцене уџбеника и других наставних средстава и помагала за основно, средње опште и уметничко образовање и васпитање и општеобразовне предмете за средње стручно образовање и васпитање и образовање одраслих, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности (поверени посао);
 • учешће у припреми подзаконских аката, у складу са чланом 18. Закона  о основама система образовања и васпитања.

Запослени у Сектору за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете

Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Др Јадранка Милошевић Руководилац Сектора
доктор филолошких наука
011/2081-921; 011/2081-911 локал 206 jadranka.milosevic@zuov.gov.rs
2 Др Мирослав Марковић Саветник – координатор
професор физичке културе
011/2081-911 локал 221 miroslav.markovic@zuov.gov.rs
3 Мр Лела Брдар Саветник – координатор
професор југословенске и опште књижевности
011/2081-911 локал 242 lela.brdar@zuov.gov.rs
4 Мр Снежана Милошевић Јешић Саветник – координатор
мр наука о менаџменту у образовању
011/2081-911 локал 232 snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
5 Оливера Вејновић Саветник – координатор  дипломирани педагог 011/2081-911 локал 201 olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
6 Јелена Милићевић Саветник – координатор дипломирани музичар 011/2081-911 локал 241 jelena.milicevic@zuov.gov.rs
7 Анета Краљић Димитријевић Саветник – координатор дипломирани сликар 011/2081-911 локал 208 aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs
8 Елеонора Влаховић Саветник – координатор
дипломирани психолог – педагог
011/2081-911 локал 211 eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
9 Александар Маринковић Саветник – координатор дипломирани историчар 011/2081-911 локал 221 aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs
10 Мср Виолета Влајковић Бојић Саветник – координатор
дипломирани филолог руског језика и књижевности – мастер
011/2081-911 локал 236 violeta.vlajkovic.bojic@zuov.gov.rs
11 Бојана Маринковић Саветник – координатор
професор разредне наставе
011/2081-911 локал bojana.marinkovic@zuov.gov.rs
12 Јелена Вићовац Саветник – координатор
професор енглеског језика
011/2081-911 локал 214 jelena.vicovac@zuov.gov.rs
13 Катарина Мићић Самостални стручни сарадник
струковни васпитач
011/2081-911 локал 299 katarina.micic@zuov.gov.rs
14 Мина Весковић Библиотекар
професор српског језика и књижевности
011/2081-911 локал 245 mina.veskovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Јадранка Милошевић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/208-19-21
Е-пошта: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања и дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете, у области математичких, природних и техничко-технолошких наука;
 • давање стручне оцене уџбеника и других наставних средстава и помагала за основно, средње опште и уметничко образовање и васпитање и општеобразовне предмете за средње стручно образовање и васпитање и образовање одраслих, у области математичких, природних и техничко-технолошких наука (поверени посао);
 • учешће у припреми подзаконских аката, у складу са чланом 18. Закона  о основама система образовања и васпитања.

Запослени у Сектору за природно-математичке наставне предмете

Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Татјана Мишовић Руководилац Сектора
дипломирани математичар
011/2081-911 локал 205 tatjana.misovic@zuov.gov.rs
2 Јелена Урошевић Саветник – координатор дипломирани физичар 011/2081-911 локал 244 jelena.urosevic@zuov.gov.rs
3 Невенка Арсенијевић Мајер Саветник – координатор    дипломирани биолог 011/2081-911 локал 243 nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs
4 Драган Ракита Саветник – координатор  дипломирани географ 011/2081-911 локал dragan.rakita@zuov.gov.rs
5 Драгана Смиљанић Саветник – координатор
професор техничког  образовања
011/2081-911 локал 227 dragana.smiljanic@zuov.gov.rs
6 Мср Малина Поповић Саветник – координатор
дипломирани мастер хемичар
011/2081-911 локал 217 malina.popovic@zuov.gov.rs
7 Марија Накић Саветник – координатор
дипломирани математичар
011/2081-911 локал 220 marija.nakic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Татјана Мишовић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-911 локал 205
E-mail: tatjana.misovic@zuov.gov.rs