null

Центар за стручно образовање и образовање одраслих

остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему дела наставног плана и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад и завршног испита, програме стручног оспособљавања и програме испита, програме обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања (поверени посао);
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Руководилац Центра
Маја Тодоровић
дипломирани инжењер електротехнике
Адреса: Фабрисова 10
Тел. 011/206-80-43
E-mail: maja.todorovic@zuov.gov.rs

Стручни сарадник за
опште и административне послове
Лидија Михаиловић, МА

мастер менаџер
Тел.
E-mail: lidija.mihailovic@zuov.gov.rs

Вести Центра

null

Сектори Центра

Циљеви

 • Развој система стручног образовања и образовања одраслих;
 • Увођење европске димензије у стручно образовање и образовање одраслих;
 • Допринос концепту доживотног учења;
 • Развој програма и уџбеника;
 • Развој социјалног партнерства.

Приоритетни циљеви развоја

 • Планирање и развој стручних и образовних стандарда у области стручног и уметничког образовања и обуке одраслих;
 • Структурирање, увођење иновација и промена у оквиру образовних профила;
 • Припремање, праћење и одобравање образовних програма у стручном образовању и програма стручног оспособљавања и обуке одраслих.

Задаци

Сектор за програме и уџбенике обавља развојне, истраживачке и саветодавне послове што подразумева: развој, праћење и осигурање квалитета стручног образовања и образовање одраслих, стручног оспособљавања и обуке; програме стручног оспособљавања и обуке.

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле;
 • припрему дела наставних планова и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад, програме стручног оспособљавања и обуке;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања;
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помагање координације социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих.

Запослени у Сектору

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
11 5 Маријана Лазаревић Саветник – координатор, дипломирани економиста marijana.lazarevic@zuov.gov.rs
12 6 Немања Радовић Саветник – координатор, дипломирани инжењер саобраћаја nemanja.radovic@zuov.gov.rs
8 2 др Милица Герасимовић Саветник – координатор, дипломирани инжењер машинства 011/206-80-11 milica.gerasimovic@zuov.gov.rs
7 1 мср Драгана Бувач Руководилац сектора, дипломирани економиста, мастер менаџер dragana.buvac@zuov.gov.rs
9 3 Др Јана Липковски Саветник – координатор за пројектовање и планско – аналитичке послове, др наука-архитектура jana.lipkovski@zuov.gov.rs
10 4 Весна Мрђа Саветник – координатор за квал. и мр.шк. дипломирани инжењер пољопривреде 011/206-80-41 vesna.mrdja@zuov.gov.rs
13 7 др Љубиша Антонијевић Саветник – координатор професор разредне наставе ljubisa.antonijevic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
мср Драгана Бувач

Адреса: Фабрисова 10
Телефон:
E-mail: dragana.buvac@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему испита мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему програма испита након завршеног образовања за рад, стручног оспособљавања и обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Запослени у Сектору 

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
11 5 Мирјана Радека Саветник – координатор дипломирани инжењер технологије 011/206-80-14 mirjana.radeka@zuov.gov.rs
12 6 Милош Јовановић Самостални стручни сарадник, дипломирани инжењер пољопривреде 011/206-80-47 milos.jovanovic@zuov.gov.rs
8 2 др Милан Бошковић Саветник – координатор, доктор економских наука 011/206-80-28 milan.boskovic@zuov.gov.rs
7 1 Радиша Микарић Руководилац Сектора, дипломирани инжењер пољопривреде 011/206-80-48 radisa.mikaric@zuov.gov.rs
13 7 Весна Ракочевић Саветник – координатор за квал. и мр.шк. дипломирани економиста 011/206-80-40 vesna.rakocevic@zuov.gov.rs
9 3 Љиљана Филиповић Саветник – координатор, дипломирани фармацеут 011/206-80-14 ljiljana.filipovic@zuov.gov.rs
10 4 Даница Софренић Саветник – координатор, дипломирани инжењер пејз. архитектуре 011/206-80-14 danica.sofrenic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Радиша Микарић
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-48
E-mail: radisa.mikaric@zuov.gov.rs

Сектор за информатичке послове и статистику обавља стручне послове везане за: одржавање Веб сајта, измену и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација, одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система, припрему упутстава и обука за коришћење програма, администрирање рачунарских система и рачунарске мреже, обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • активности везане за одржавање Веб сајта, измена и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација;
 • одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система;
 • припрему упутстава и обука за коришћење програма;
 • администрирање рачунарских система и рачунарске мреже;
 • обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.

Запослени у Сектору

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
8 2 Јелена Илић Стручни сарадник за обраду података, инжењер информатике jelena.ilic@zuov.goov.rs
7 1 Маја Тодоровић Руководилац Сектора дипломирани инжењер електротехнике maja.todorovic@zuov.gov.rs
9 3 Ратко Николић Сарадник за обраду података 011/206-80-50 ratko.nikolic@zuov.gov.rs
10 4 Жарко Лакчевић Сарадник за обраду података 011/206-80-25 zarko.lakcevic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Маја Тодоровић
Адреса: Фабрисова 10
E-mail: maja.todorovic@zuov.gov.rs

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link