null

Центар за стручно образовање и образовање одраслих

остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему дела наставног плана и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад и завршног испита, програме стручног оспособљавања и програме испита, програме обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања (поверени посао);
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Руководилац Центра
Гојко Бановић

Адреса: Фабрисова 10
Тел. 011/206-80-43
E-mail: gojko.banovic@zuov.gov.rs

Лидија Михаиловић, МА
Стручни сарадник за
опште и административне послове
Тел.
E-mail: lidija.mihailovic@zuov.gov.rs

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих

null

Сектори Центра

Циљеви

 • Развој система стручног образовања и образовања одраслих;
 • Увођење европске димензије у стручно образовање и образовање одраслих;
 • Допринос концепту доживотног учења;
 • Развој програма и уџбеника;
 • Развој социјалног партнерства.

Приоритетни циљеви развоја

 • Планирање и развој стручних и образовних стандарда у области стручног и уметничког образовања и обуке одраслих;
 • Структурирање, увођење иновација и промена у оквиру образовних профила;
 • Припремање, праћење и одобравање образовних програма у стручном образовању и програма стручног оспособљавања и обуке одраслих.

Задаци

Сектор за програме и уџбенике обавља развојне, истраживачке и саветодавне послове што подразумева: развој, праћење и осигурање квалитета стручног образовања и образовање одраслих, стручног оспособљавања и обуке; програме стручног оспособљавања и обуке.

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле;
 • припрему дела наставних планова и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад, програме стручног оспособљавања и обуке;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања;
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помагање координације социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих.

Запослени у Сектору за програме и уџбенике

Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Радиша Микарић Руководилац Сектора
дипломирани инжењер пољопривреде
011/206-80-48 radisa.mikaric@zuov.gov.rs
2 Др Милан Бошковић Саветник – координатор
доктор економских наука
011/206-80-28 milan.boskovic@zuov.gov.rs
3 Мр Гордана Митровић Саветник – кooрдинатор
магистар техничких наука
011/206-80-27 gordana.mitrovic@zuov.gov.rs
4 Мр Љубиша Антонијевић Саветник – координатор
професор разредне наставе
5 Љиљана Филиповић Саветник – координатор дипломирани фармацеут 011/206-80-14 ljiljana.filipovic@zuov.gov.rs
6 Даница Софренић Саветник – координатор
дипломирани инжењер пејз. архитектуре
011/206-80-14 danica.sofrenic@zuov.gov.rs
7 Мирјана Радека Саветник – координатор
дипломирани инжењер технологије
011/206-80-14 mirjana.radeka@zuov.gov.rs
8 Маја Тодоровић Саветник – координатор
дипломирани инжењер електротехнике
maja.todorovic@zuov.gov.rs
9 Драгана Бувач Саветник – координатор
дипломирани економиста
dragana.buvac@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Радиша Микарић

Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-48
E-mail: radisa.mikaric@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему испита мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему програма испита након завршеног образовања за рад, стручног оспособљавања и обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Запослени у Сектору за развој квалификација и мрежу школа

Име и презиме Звање Телефон e-mail
1 Зоран Спасић Руководилац Сектора
дипломирани инжењер саобраћаја
011/206-80-44 zoran.spasic@zuov.gov.rs
2 Мирослав Мареш Саветник – координатор
дипломирани инжењер прераде дрвета
011/206-80-45 miroslav.mares@zuov.gov.rs
3 Милош Гачић Саветник – координатор
професор разредне наставе
4 Мирјана Бојанић Саветник – координатор
дипломирани инжењер технологије
5 Светозар Матић Саветник – координатор
дипломирани андрагог
011/206-80-37 svetozar.matic@zuov.gv.rs
6 Весна Мрђа Саветник – координатор за квал. и мр.шк.
дипломирани инжењер пољопривреде
011/206-80-41 vesna.mrdja@zuov.gov.rs
7 Татијана Глишић Милутиновић Саветник – координатор за квал. и мр.шк.
дипломирани андрагог
011/206-80-39 tatijana.glisic@zuov.gov.rs
8 Милош Јовановић Самостални стручни сарадник
дипломирани инжењер пољопривреде
011/206-80-47 milos.jovanovic@zuov.gov.rs
9 Весна Резничек Саветник – координатор за квал. и мр.шк.
дипломирани  економиста
011/206-80-40 vesna.reznicek@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Зоран Спасић
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-44; 065/333-10-80
E-mail: zoran.spasic@zuov.gov.rs

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link

КОНКУРС

САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ -
ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link