back to top
null

Центар за стручно образовање и образовање одраслих

остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему дела наставног плана и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад и завршног испита, програме стручног оспособљавања и програме испита, програме обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања (поверени посао);
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Руководилац Центра
Маја Тодоровић
дипломирани инжењер електротехнике
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-43; 065/533-10-55
E-mail: maja.todorovic@zuov.gov.rs

Стручни сарадник за
опште и административне послове
Лидија Михаиловић, МА

мастер менаџер
Телефон: 065/333-21-01; 065/333-21-01
E-mail: lidija.mihailovic@zuov.gov.rs

Процените квалитет уџбеника и програма

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет уџбеника и квалитет програма наставе и учења. Попуните упитнике којим се испитују мишљења и ставови наставника о различитим аспектима квалитета уџбеника и програма наставе и учења.

Вести Центра

null

Сектори Центра

Циљеви

 • Развој система стручног образовања и образовања одраслих;
 • Увођење европске димензије у стручно образовање и образовање одраслих;
 • Допринос концепту доживотног учења;
 • Развој програма и уџбеника;
 • Развој социјалног партнерства.

Приоритетни циљеви развоја

 • Планирање и развој стручних и образовних стандарда у области стручног и уметничког образовања и обуке одраслих;
 • Структурирање, увођење иновација и промена у оквиру образовних профила;
 • Припремање, праћење и одобравање образовних програма у стручном образовању и програма стручног оспособљавања и обуке одраслих.

Задаци

Сектор за програме и уџбенике обавља развојне, истраживачке и саветодавне послове што подразумева: развој, праћење и осигурање квалитета стручног образовања и образовање одраслих, стручног оспособљавања и обуке; програме стручног оспособљавања и обуке.

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле;
 • припрему дела наставних планова и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад, програме стручног оспособљавања и обуке;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања;
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помагање координације социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих.

Запослени у Сектору

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 мср Драгана БУВАЧ Руководилац Сектора, дипломирани економиста, мастер менаџер 065/333-10-46 dragana.buvac@zuov.gov.rs
3 2 др Јана ЛИПКОВСКИ Саветник координатор, доктор техничких наука 065/333-20-94 jana.lipkovski@zuov.gov.rs
4 3 Весна МРЂА Саветник за квал.и мрежу школа,дипл.инж.пољопривреде 065/333-21-00 vesna.mrdja@zuov.gov.rs
5 4 Маријана ЛАЗАРЕВИЋ Саветник координатор, дипломирани економиста 065/533-10-48 marijana.lazarevic@zuov.gov.rs
6 5 Немања РАДОВИЋ Саветник координатор, дипломирани инжењер саобраћаја 065/533-11-30 nemanja.radovic@zuov.gov.rs
7 6 др Љубиша АНТОНИЈЕВИЋ Саветник координатор, проф.разредне наставе / /
8 7 Милица ПУШИЦА Самостални стручни сарадник, дипломирани правник 066/830-60-61 milica.pusica@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
мср Драгана Бувач

Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 065/333-10-46
E-mail: dragana.buvac@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему програма завршног испита и стручне матуре;
 • припрему испита мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему програма испита након завршеног образовања за рад, стручног оспособљавања и обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина;
 • припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања;
 • припрему листе образовних профила;
 • припрему мреже стручних школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;
 • припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;
 • послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;
 • друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и актом о оснивању.

Запослени у Сектору 

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 др Милица ГЕРАСИМОВИЋ Руководилац Сектора, дипломирани инжењер машинства 065/333-21-15 milica.gerasimovic@zuov.gov.rs
3 3 Радиша МИКАРИЋ Саветник–координатор, дипломирани инжењер пољопривреде 065/333-10-69; 011/206-8048 radisa.mikaric@zuov.gov.rs
5 5 Мирјана РАДЕКА Саветник – координатор дипл. инж. технологије 065/333-10-81; 011/206-8016 mirjana.radeka@zuov.gov.rs
6 6 Милош ЈОВАНОВИЋ Саветник за квал. и мрежу школа, дипл. инж. пољопривреде 065/333-20-97 milos.jovanovic@zuov.gov.rs
7 7 Весна РАКОЧЕВИЋ Самостални стручни сарадник за квал.и мрежу школа, дипл. економиста 065/333-20-98 vesna.rakocevic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
др Милица ГЕРАСИМОВИЋ
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 065/333-21-15
E-mail: milica.gerasimovic@zuov.gov.rs