back to top

Партнери и пројекти

null

Сарадња

Завод за унапређивање образовања и васпитања негује партнерски однос са великим бројем институција и донатора, како домаћих тако и иностраних, узимајући учешће у реализацији пројеката из области предшколског, основног и средњег образовања. Осим што јача своје сопствене капацитете Завод реализацијом пројектних активности доприноси подизању општег квалитета образовања и васпитања у Републици Србији као и одрживости резултата пројеката.

Завод је партнер на великом броју развојних пројеката које је покренуло Министарство просвете а који су подржани средствима ЕУ, неколико Темпус пројеката, пројеката које подржавају Мајкрософт, GIZ, ETF, SDC.

На државном нивоу Завод има добру међуинституционалну сарадњу са факултетима, институтима, школама, предшколским установама, Привредном комором Србије, Националном службом за запошљавање, као и невладиним организацијама.

У наставку можете пронаћи контакт податке и основне информације у вези са институцијама и установама релевантним за област образовања и васпитања.

Институције у Србији

 1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  http://www.mpn.gov.rs/
 2. Национални просветни савет,
  http://www.nps.gov.rs/
 3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,
  http://www.ceo.edu.rs/
 4. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице,
  http://www.ounz.vojvodina.gov.rs/
 5. Привредна комора Србије,
  http://www.pks.rs/
 6. Министарство економије и регионалног развоја,
  http://www.merr.gov.rs/
 7. Републички завод за статистику,
  http://www.stat.gov.rs/
 8. Национална служба за запошљавање,
  http://www.nsz.gov.rs/
 9. Институт за педагогију и андрагогију 
  http://www.f.bg.ac.rs/instituti/PEA/o_instuitutu

Универзитети

 1. Универзитет у Београду
  www.bg.ac.rs
 2. Универзитет у Нишу
  www.ni.ac.rs
 3. Универзитет у Новом Саду
  www.uns.ac.rs
 4. Универзитет у Крагујевцу
  www.kg.ac.rs
 5. Универзитет У Приштини
  www.pr.ac.rs
 6. Државни универзитет у Новом Пазару
  www.np.ac.rs
 7. Интернационални универзитет у Новом Пазару
  www.uninp.edu.rs
 8. Универзитет уметности
  www.arts.bg.ac.rs

Школске управе

 1. Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;
  http://www.skolskaupravacacak.rs/
 2. Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду;
  http://mpns.info/
 3. Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину;
  http://www.suzrenjanin.edu.rs/

Регионални центри

 1. Регионални центар за проф. развој Ниш ,
  http://www.rcnis.edu.rs/
 2. Регионални центар за проф. развој Чачак,
  http://www.rc-cacak.co.rs/
 3. Регионални центар за проф. развој Ужице,
  http://www.rcu-uzice.rs/
 4. Регионални центар Кањижа,
  http://www.rckanjiza.edu.rs/
 5. Регионални центар за проф. развој Смедерево,
  http://www.rcsmed.edu.rs/
 6. Центар за стручно усавршавање Лесковац,
  http://www.csuleskovac.edu.rs/
 7. Центар за стручно усавршавање Крушевац,
  http://www.csu.edu.rs/
 8. Центар за стручно усавршавање Шабац,
  http://www.csusabac.rs/
 9. Центар за стручно усавршавање Кикинда,
  http://www.csu.rs/
 10. Центар за образовање Крагујевац,
  https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/

 Заједнице школа и стручна друштва

 1. Заједница електротехничких школа Србије
  http://www.zetss.edu.rs/
 2. Заједница машинских школа Републике Србије
  http://zms.edu.rs/
 3. Заједница саобраћајних школа Републике Србије
  http://zss.edu.rs/
 4. Заједница економских школа Републике Србије
  http://www.zajednica.edu.rs/
 5. Педагошко друштво Србије
  http://www.pedagog.rs
 6. ДАС Друштво андрагога Србије
  http://www.andragog.org/

Пројекти

 1. Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању – IPA 08
  http://www.okni.edu.rs/
 2. Модернизација система средњег стручног образовања –  IPA07
  http://www.vetserbia.edu.rs/
 3. Друга шанса – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији
  http://drugasansa.rs/

Међународни линкови

 1. CEDEFOP Европски центар за развој стручног образовања
  http://www.cedefop.europa.eu/EN/
 2. ETF Европска фондација за обуку
  www.etf.europa.eu
 3. EUROPASS – CV  Иницијатива европске комисије за лакше запошаљавање и учење
  http://europass.cedefop.europa.eu
 4. ERISEE Иницијатива за образовне реформе југоисточне Европе
  http://www.erisee.org/
 5. GIZ „Реформа средњег стручног образовања и усавршавања у Србији“
  http://www.giz.de/en/
 6. BIBB Савезни институт за стручно образовање и обуку 
  http://www.bibb.de/
 7. ОЕБС Организација за европску безбедност и сарадњу
  https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia
 8. УНИЦЕФ
  https://www.unicef.org/serbia/
 9. UNESCO – UNEVOC Међународни центар за стручно и техничко образовање и обуку
  http://www.unevoc.unesco.org/go.php
 10. ILO Међународна организација рада
  http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
 11. KulturKontakt Austria
  http://www.kulturkontakt.or.at/
 12. WorldSkills Europe
  http://www.euroskills.org/cms/
 13. UNDP Sеrbiа United Nations Development Program
  http://www.undp.org.rs
 14. Савет Европе 
  http://www.coe.int/
 15. Eurostat Европска комисија (Статистички завод европских заједница)
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 16. UIL UNESCO Институт  за целоживотно учење
  http://www.uil.unesco.org/home/
 17. EAEA  Европска асоцијација за образовање одраслих
  http://www.eaea.org/
 18. ESREA Evropsko društvo za istraživanja u obrazovanju odraslih
  http://www.esrea.org/?l=en
 19. CONFITEA – сајт Пете међународне конференције о образовању одраслих, Хамбург
  http://www.unesco.org/education/uie/confintea/
 20. CONFITEA – Шеста међународна конференција о образовању одраслих, Извештаји за Европу и Северну Америку
  http://www.unesco.org/en/confinteavi/national-reports/europe-and-north-america/
 21. dvv international Институт за међународну сарадњу Удружења за образовање одраслих Немачке
  http://www.dvv-soe.org
 22. OECD Организација за економску сарадњу и развој
  http://www.oecd.org/home/
 23. EQF Европски оквир квалификација
  http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm
 24. ENIC/NARIC за препознавање квалификација
  http://www.enic-naric.net
 25. EUROGUIDANCE Европски портал за каријерно вођење
  http://www.euroguidancerasmusplus.rs/evropske-mreze/euroguidance/e.net