back to top
ZUOV-logo

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Обавља развојне, саветодавне, истраживачке и друге стручне послове у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, а у циљу праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Структура Завода

  • Центар за развој програма и уџбеника

  • Центар за стручно образовање и образовање одраслих

  • Центар за професионални развој запослених у образовању

  • Административни сектори

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 73/04 од 25. јуна 2004.

На оснивање, организацију и рад Завода за унапређивање образовања и васпитања примењују се прописи о јавним службама. О промени назива, седишта и статусној промени Завода одлучује Влада. На Статут и Годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада.

Завод је уписан у регистар Привредног суда у Београду, решењем Трговинског суда у Београду број Fi 8518/04 од 23. августа 2004.

Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и Статутом Завода.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је добитник Светосавске награде за допринос унапређивању квалитета образовно-васпитне праксе и научних достигнућа у области образовања и васпитања.

Визија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да у наредном периоду изгради, одржава и унапређује сопствени статус препознатљиве институције која даје стручни допринос, из своје надлежности, развоју система образовања и васпитања и тиме га чини квалитетнијим.

Мисија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да обезбеди да послови у вези са припремом докумената, давањем стручне оцене квалитета уџбеника и стручних мишљења из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих буду стручно урађени и опште прихваћени, као и да активности у вези са координацијом и сарадњом са предшколским установама, основним и средњим школама, високошколским институцијама, институтима, привредом и послодавцима, створе предуслове за унапређивање квалитета образовања и васпитања у Републици Србији.

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Центар за професионални развој запослених у образовању обавља стручне послове који обухватају: припремање стандарда компетенција за професију наставник и васпитач; унапређивање и развој система сталног стручног усавршавања и професионални развој запослених у образовању; припремање програма за увођење у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу зa рад наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и пружање стручно-педагошке помоћи запосленима у образовању.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Сектор за правне и кадровске послове обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области правних послова, активности везане за припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;контролу спровођења мера заштите на раду и противпожарне заштите, спровођење послова јавних набавки, обезбеђивање, а по потреби и непосредна израда општих аката у складу са позитивним прописима и давање стручног мишљења Органима Завода или запосленим.

Сектор за финансијске и рачуноводствене послове обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области финансија, планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана, праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања, организацију, а по потреби и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности и координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.

Сектор за опште послове обавља стручне послове који се односе на:давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа, давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе, припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција, умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод и курирске послове за потребе Завода.

Управљање, организација и запослени

 

У П Р А В Љ А Њ Е

Органи Завода су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.
Управни одбор је орган управљања Завода и има пет чланова, од којих су два из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада.

Управни одбор има следеће надлежности:
–  доноси Статут Завода;
–  доноси годишњи план и програм рада Завода;
–  утврђује предлог финансијског плана Завода за припрему буџета за наредну годину;
–  доноси финансијски план Завода;
–  усваја годишњи извештај о раду Завода;
–  усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању Завода;
–  одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом;
–  подноси иницијативу министру, Националном просветном савету, Савету за стручно образовање и образовање одраслих, односно Влади, за решавање одређених питања из надлежности Завода;
–  даје смернице директору Завода за остваривање пословне политике.
Председник Управног одбора је Ђурђица Комленовић.

Надзорни одбор је орган надзора над пословањем Завода и има три члана, од којих је један из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада.
Надзорни одбор има следеће надлежности:
–  врши надзор над пословањем Завода;
–  прегледа годишње обрачуне и извештаје о пословању Завода;
–  прегледа пословне књиге и друга документа Завода.
Председник Надзорног одбора је Зоран Милошевић.

Директор Завода руководи радом Завода и именије га и разрешава Влада. Мандатни период је пет година. Директор Завода је др Златко Грушановић.

Директор Завода има следеће надлежности:
–  организује и руководи радом Завода;
–  заступа Завод у правном промету са трећим лицима;
–  предлаже акте које доноси Управни одбор;
–  подноси извештај о раду Управном одбору;
–  извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
–  стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада, коришћење и располагање имовином Завода;
–  доноси Правилник о организацији рада и систематизацији послова, по претходно прибављеној сагласности Управног одбора;
–  доноси друге опште акте које не доноси Управни одбор;
–  предлаже годишњи план и програм рада Завода;
–  одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са законом, колективним уговором, статутом и другим општим актом.

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А   Р А Д А

Завод у свом саставу има организационе јединице, и то:
–  Центар за развој програма и уџбеника
–  Центар за стручно образовање и образовање одраслих
–  Центар за професионални развој запослених у образовању
–  Сектор за правне и кадровске послове
–  Сектор за финансијске и рачуноводствене послове
–  Сектор за опште послове

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) у члановима 39, 40, 41. и 42. ближе је утврдио стручне послове које обављају центри као организационе јединице Завода.

З А П О С Л Е Н И

На дан 28. фебруар 2020. године укупан број запослених је 84 са следећом квалифакационом структуром: доктора наука – 10, магистара наука- 4, висока стручна спрема- 60, средња стручна спрема – 8, ВКВ – 1 и КВ – 1.

Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Влада Републике Србије ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. У Заводу се обављају  развојни, саветодавни, истраживачки и стручни послови у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, као и други послови у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Завод за унапређивање образовања и васпитања учествује у припреми прописа из области образовања и васпитања из надлежности Министарства просвете и науке, Националног просветног савета, Савета за стручно образовање и образовање одраслих.

У свом саставу, Завод има осам организационих јединица: Центар за развој програма и уџбеника, Центар за стручно образовање и образовање одраслих, Центар за професионални развој запослених у образовању, Сектор за специфична питања предшколског, основног и општeг средњег образовања и васпитања, Сектор за информатичке послове и статистику, >Сектор за правне и кадровске послове, Сектор за финансијске и рачуноводствене послове и Сектор за опште послове.

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Центар за професионални развој запослених у образовању обавља стручне послове који обухватају: припремање стандарда компетенција за професију наставник и васпитач; унапређивање и развој система сталног стручног усавршавања и професионални развој запослених у образовању; припремање програма за увођење у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу зa рад наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и пружање стручно-педагошке помоћи запосленима у образовању.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Сектор за правне и кадровске послове обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области правних послова, активности везане за припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;контролу спровођења мера заштите на раду и противпожарне заштите, спровођење послова јавних набавки, обезбеђивање, а по потреби и непосредна израда општих аката у складу са позитивним прописима и давање стручног мишљења Органима Завода или запосленим.

Сектор за финансијске и рачуноводствене послове обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области финансија, планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана, праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања, организацију, а по потреби и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности и координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.

Сектор за опште послове обавља стручне послове који се односе на:давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа, давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе, припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција, умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод и курирске послове за потребе Завода.

ZUOV-Svetosavska-nagrada-1116-789

Завод за унапређивање образовања и васпитања је добитник Светосавске награде за 2021. годину

Образложење награде:
“Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), почев од 2004. године, остварује снажан утицај на системска решења у области предуниверзитетског образовања. У оквиру свог делокруга рада, кроз бројне програме и пројекте, ова установа је посебно посвећена квалитету образовно-васпитне праксе, осигурању квалитета уџбеника и развоју нових програма наставе и учења. Завод је у популацији наставника, васпитача и стручних сарадника познат као носилац система професионалног развоја запослених у образовању, што се документује бројем и квалитетом обука, чији је Завод носилац, координатор или евалуатор. Посебан допринос Завода за унапређивање образовања и васпитања огледа се у унапређивању организације наставе и ваннаставних активности путем учења на даљину, кроз програме неговања српског језика, историје, културе и обичаја у дијаспори и подстицање напредовања надарених ученика.”

Веб сајт ЗУОВ-а добитник награде Top50 као један од најбољих сајтова у 2023. години

Веб сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs добитник је награде “Top50 најбољих online ствари” као један од најбољих веб сајтова 2023. године у категорији образовање и култура.

zuov nagrade