null

Центар за развој програма и уџбеника

обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове из области образовања и васпитања који се, нарочито, односе на припрему:

1) припрему стандарда:

 1. квалитета уџбеника;
 2. услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања;

2) припрему:

 1. основа програма предшколског васпитања и образовања;
 2. Националног оквира образовања и васпитања;
 3. планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања;
 4. основа васпитног програма за школе са домом и домове ученика;
 5. дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете;
 6. програма предшколског и основног образовања у иностранству;
 7. плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања и образовања одраслих;

3) припрему и остваривање обуке за оцењиваче квалитета уџбеника;

4) одобравање додатних наставних средстава;

5) предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих (поверени посао);

6) учествовање у изради методологије праћења и вредновања огледа;

7) покретање иницијативе за увођење огледа, праћење огледа у делу који се односи на исходе, садржај програма огледа и методе рада.

Руководилац Центра,
Татјана Мишовић
дупломирани математичар
Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11, локал 211
E-mail: tatjana.misovic@zuov.gov.rs

Самостални стручни сарадник
Драган косановић
професор српског језика и књижевности
Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11, локал 239
E-mail: dragan.kosanovic@zuov.gov.rs

null

Сектори Центра

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему основа програма предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у припреми и других подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у одобравању дидактичких и наставних средстава у предшколској установи (сходно Закону о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11);
 • припрему наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања и дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности;
 • припрему основа васпитног програма;
 • давање стручне оцене уџбеника и других наставних средстава и помагала за основно, средње опште и уметничко образовање и васпитање и општеобразовне предмете за средње стручно образовање и васпитање и образовање одраслих, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности (поверени посао);
 • учешће у припреми подзаконских аката, у складу са чланом 18. Закона  о основама система образовања и васпитања.

 

Запослени у Сектору за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Др Јадранка Милошевић Руководилац Сектора, доктор филолошких наука 011/2081-921; 011/2081-911 локал 206 jadranka.milosevic@zuov.gov.rs
2 2 Др Мирослав Марковић Саветник – координатор, професор физичке културе 011/2081-911 локал 221 miroslav.markovic@zuov.gov.rs
3 3 Мр Лела Брдар Саветник – координатор, професор југословенске и опште књижевности 011/2081-911 локал 242 lela.brdar@zuov.gov.rs
4 4 Оливера Вејновић Саветник – координатор,  дипломирани педагог 011/2081-911 локал 201 olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
5 5 Јелена Милићевић Саветник – координатор, дипломирани музичар 011/2081-911 локал 241 jelena.milicevic@zuov.gov.rs
6 6 Анета Краљић Димитријевић Саветник – координатор, дипломирани сликар 011/2081-911 локал 208 aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs
7 7 Елеонора Влаховић Саветник – координатор, дипломирани психолог – педагог 011/2081-911 локал 211 eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
8 8 Александар Маринковић Саветник – координатор, дипломирани историчар 011/2081-911 локал 221 aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs
9 9 Мср Виолета Влајковић Бојић Саветник – координатор, дипломирани филолог руског језика и књижевности – мастер 011/2081-911 локал 236 violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs
10 10 Бојана Маринковић Саветник – координатор, професор разредне наставе 011/2081-911 локал bojana.marinkovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Јадранка Милошевић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/208-19-21
Е-пошта: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања, за општеобразовне предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука;
 • припрему дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука (поверени посао);
 • припрему плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања и образовања одраслих, у делу који се односи на предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука;
 • одобравање додатних наставних средстава;
 • предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих, у области математичких, природних и техничко-технолошких наука (поверени посао).

 

Запослени у Сектору за за природно-математичке наставне предмете

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Невенка Арсенијевић Мајер Руководилац Сектора, дипломирани биолог 011/2081-911 локал 204 nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs
2 2 Даниела Минић Алексић Саветник – координатор, дипломирани инжењер електротехнике 011/2081-911 локал 203 daniela.minic@zuov.gov.rs
3 3 Mр Наташа Миловановић Саветник – координатор,  дипломирани географ 011/2081-911 локал natasa.milovanovic@zuov.gov.rs
4 4 Драгана Смиљанић Саветник – координатор, професор техничког  образовања 011/2081-911 локал 227 dragana.smiljanic@zuov.gov.rs
5 5 Мср Малина Поповић Саветник – координатор, мастер хемичар 011/2081-911 локал 217 malina.popovic@zuov.gov.rs
6 6 Марија Накић Саветник – координатор, дипломирани математичар 011/2081-911 локал 220 marija.nakic@zuov.gov.rs
8 7 Сања Булат Саветник – координатор, дипломирани педагог за физику и хемију 011/2081-911 локал 230 sanja.bulat@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Невенка Арсенијевић Мајер

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-911 локал 204
E-mail: nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања, за наставне предмете од националног значаја;
 • припрему дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за наставне предмете од националног значаја (поверени посао);
 • припрему плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника стручног образовања и образовања одраслих, у делу који се односи на пнаставне предмете од националног значаја;
 • одобравање додатних наставних средстава;
 • предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих, у области предмета од националног значаја (поверени посао).

 

Запослени у Сектору за наставне предмете од националног значаја

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
11 5 Светлана Илибашић Саветник - координатор, професор разредне наставе 011/2081-911 локал 230 svetlana.ilibasic@zuov.gov.rs
12 6 Милош Цветковић Стручни сарадник, историчар – мастер 011/2081-911 локал 230 milos.cvetkovic@zuov.gov.rs
8 2 Катарина Баришић Саветник - координатор, дипломирани географ 011/2081-911 локал 231 katarina.barisic@zuov.gov.rs
7 1 Мр Снежана Милошевић Јешић Руководилац сектора - мр наука о менаџменту у образовању 011/2081-911 локал 205 snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
9 3 Алекса Еремија Саветник - координатор, професор педагогије, специјалиста за интернет технологије 011/2081-911 локал 231 aleksa.eremija@zuov.gov.rs
10 4 Др Наташа Анђелковић Саветник - координатор, др филолошких наука 011/2081-911 локал 216 natasa.andjelkovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Мр Снежана Милошевић Јешић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-911 локал 205
E-mail: snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs

Сектор обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и надарени).

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • праћење и развој образовања деце са сметњама у развоју, инвалидитетом, тешкоћама у учењу и остале деце из осетљивих друштвених група;
 • инклузивно образовање;
 • праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима;
 • обављање статистичко-аналитичких послова;
 • праћење страних система образовања и других релевантних питања у области инклузивног образовања;
 • праћење међународних искустава у инклузивном образовању;
 • припремање стручних анализа и приказа;
 • припремање и реализација појединих развојних пројеката.

Запослени у Сектору

wdt_ID Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 Др Зорица Поповић Саветник, др наука спец. едукац. и рехабилит. 011/208-19-11, локал 223 zorica.popovic@zuov.gov.rs
2 Невенка Трескавица Саветник,  дипломирани економиста 011/208-19-11, локал 218 nevenka.treskavica@zuov.gov.rs
3 Ирена Поповић Саветник, дипломирани специјални пeдагог 011/208-19-11, локал 238 irena.popovic@zuov.gov.rs
5 Мирослав Павловић Руководилац сектора, др наука спец. едукац. и рехабилит. 011/208-19-11 локал 221 miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Др Мирослав Павловић

Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11 локал 221
E-mail: miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs