back to top
null

Центар за развој програма и уџбеника

обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове из области образовања и васпитања који се, нарочито, односе на:

1) припрему стандарда:

 1. квалитета уџбеника;
 2. услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања;

2) припрему:

 1. основа програма предшколског васпитања и образовања;
 2. Националног оквира образовања и васпитања;
 3. планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања;
 4. основа васпитног програма за школе са домом и домове ученика;
 5. дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете;
 6. програма предшколског и основног образовања у иностранству;
 7. плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања и образовања одраслих;

3) припрему и остваривање обуке за оцењиваче квалитета уџбеника;

4) одобравање додатних наставних средстава;

5) предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих (поверени посао);

6) учествовање у изради методологије праћења и вредновања огледа;

7) покретање иницијативе за увођење огледа, праћење огледа у делу који се односи на исходе, садржај програма огледа и методе рада.

8) друге послове, у складу са овим законом и актом о оснивању.

Послове из става 1. тачка 5) овог члана Завод за унапређивање образовања и васпитања
обавља као поверени посао.

Руководилац Центра,
Татјана Мишовић
дипломирани математичар
Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/208-19-11, локал 211; 065/333-10-78
E-mail: tatjana.misovic@zuov.gov.rs

Процените квалитет уџбеника и програма

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет уџбеника и квалитет програма наставе и учења. Попуните упитнике којим се испитују мишљења и ставови наставника о различитим аспектима квалитета уџбеника и програма наставе и учења.

Вести Центра

null

Сектори Центра

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему основа програма предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у припреми и других подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања;
 • учешће у одобравању дидактичких и наставних средстава у предшколској установи (сходно Закону о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11);
 • припрему наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања и дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности;
 • припрему основа васпитног програма;
 • давање стручне оцене уџбеника и других наставних средстава и помагала за основно, средње опште и уметничко образовање и васпитање и општеобразовне предмете за средње стручно образовање и васпитање и образовање одраслих, у области језика и књижевности, друштвено-хуманистичких наука и уметности (поверени посао);
 • учешће у припреми подзаконских аката, у складу са чланом 18. Закона  о основама система образовања и васпитања.

 

Запослени у Сектору за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Др Јадранка Милошевић Руководилац Сектора, доктор филолошких наука 065/533-10-44; 011/2081-911 локал 206 jadranka.milosevic@zuov.gov.rs
2 2 Др Мирослав Марковић Саветник – координатор, професор физичке културе 065/333-10-76; 011/2081-911 локал 207 miroslav.markovic@zuov.gov.rs
3 3 Мр Лела Брдар Саветник – координатор, професор југословенске и опште књижевности 065/333-10-91; 011/2081-911 локал 242 lela.brdar@zuov.gov.rs
4 4 Оливера Вејновић Саветник – координатор,  дипломирани педагог 065/333-10-93; 011/2081-911 локал 201 olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
5 5 Јелена Милићевић Саветник – координатор, дипломирани музичар 065/333-10-87; 011/2081-911 локал 202 jelena.milicevic@zuov.gov.rs
6 6 Анета Краљић Димитријевић Саветник – координатор, дипломирани сликар 065/333-10-83; 011/2081-911 локал 208 aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs
7 7 Елеонора Влаховић Саветник – координатор, дипломирани психолог – педагог 065/533-10-25; 011/2081-911 локал 207 eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
8 8 Александар Маринковић Саветник – координатор, дипломирани историчар 065/333-10-89; 011/2081-911 локал 207 aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs
9 9 Мср Виолета Влајковић Бојић Саветник – координатор, дипломирани филолог руског језика и књижевности – мастер 065/333-20-92; 011/2081-911 локал 236 violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs
10 10 Бојана Маринковић Саветник – координатор, професор разредне наставе 065/533-10-50; 011/2081-911 локал 244 bojana.marinkovic@zuov.gov.rs
11 11 Јелена Вићовац Саветник – координатор, професор енглеског језика 065/333-21-04; 011/2081-911 локал 214 jelena.vicovac@zuov.gov.rs
12 12 Милош Гачић Саветник – координатор, професор разредне наставе 065/333-10-67; 011/2081-911 локал 241 milos.gacic@zuov.gov.rs
13 13 Катарина Мићић Самостални стручни сарадник, струковни васпитач специјалиста за ликовно васпитање 065/533-10-40; 011/2081-911 локал 210 katarina.micic@zuov.gov.rs
14 14 Драган Косановић Самостални стручни сарадник, професор српског језика и књижевности 065-333-10-75; 011/208-19-11, локал 239 dragan.kosanovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Јадранка Милошевић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-921; 011/2081-911 локал 206; 065/533-10-44
Е-пошта: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања, за општеобразовне предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука;
 • припрему дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука (поверени посао);
 • припрему плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања и образовања одраслих, у делу који се односи на предмете из области математичких, природних и техничко-технолошких наука;
 • одобравање додатних наставних средстава;
 • предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих, у области математичких, природних и техничко-технолошких наука (поверени посао).

 

Запослени у Сектору за за природно-математичке наставне предмете

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Драгана Смиљанић Руководилац Сектора, професор техничког  образовања 065/333-11-02; 011/2081-911 локал 227 dragana.smiljanic@zuov.gov.rs
2 2 Mр Наташа Миловановић Саветник – координатор,  дипломирани географ 065/333-10-95; 011/2081-911 локал 204 natasa.milovanovic@zuov.gov.rs
3 3 Мср Малина Поповић Саветник – координатор, мастер хемичар 065/533-10-58; 011/2081-911 локал 217 malina.popovic@zuov.gov.rs
4 4 Марија Накић Саветник – координатор, дипломирани математичар 065/533-10-33; 011/2081-911 локал 220 marija.nakic@zuov.gov.rs
5 5 Сања Булат Саветник – координатор, дипломирани педагог за физику и хемију 065/533-12-90; 011/2081-911 локал 299 sanja.bulat@zuov.gov.rs
6 6 Др Драгана Милановић Саветник – координатор, доктор биолошких наука 065/533-10-31; 011/2081-911 локал 243 dragana.milanovic@zuov.gov.rs
7 7 Братислав Булајић Саветник – координатор, професор математике и рачунарства 011/2081-911 локал 203 bratislav.bulajic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Драгана Смиљанић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-911 локал 227; 065/333-11-02
E-mail: dragana.smiljanic@zuov.gov.rs

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања, за наставне предмете од националног значаја;
 • припрему дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за наставне предмете од националног значаја (поверени посао);
 • припрему плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника стручног образовања и образовања одраслих, у делу који се односи на наставне предмете од националног значаја;
 • одобравање додатних наставних средстава;
 • предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих, у области предмета од националног значаја (поверени посао).

Сектор за наставне предмете од националног значаја формиран је у октобру 2018. год.

Послови Сектора утемељени су на универзалним вредностима, савременим педагошким принципима и актуелним приоритетима и вредностима прокламованим у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. годинеНационалном оквиру образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 98/2017) и Закону о основама система образовања и васпитања  (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/2020).

Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године образовне потребе Србије засноване су на опредељењу државе да, између осталог:

 • истрајно и посвећено остварује културни развој нације који успешно чува и негује културно наслеђе и идентитет, развија толерантан и кооперативан однос према другим културама и јача допринос културе укупном квалитету живота становника Србије.

Националним оквиром образовања и васпитања поред општих универзалних вредности наводи се да су у образовно-васпитни систем уткане и вредности које су посебно важне за систем. Једна од тих вредности је:

 • идентитет – у доба глобализације, у коме је присутно снажно мешање различитих народа, култура и религија, очекује се да кроз образовање особа постане грађанин света, а да притом сачува свој национални идентитет, свој језик, своју културу, друштвену, моралну и духовну баштину.

Законом о основама система образовања и васпитања  (Службени гласник РС, бр. 88/2017; 27/201810/19 и 6/2020 ) дефинисано је осамнаест циљева образовања и васпитања. Један од циљева је:

 • развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине.

Осим послова Сектора запослени обављају и редовне послове Центра за развој програма и уџбеника.  Сектор ради на различитим пословима Центра, а посебно у 2020. години бавио се питањима квалитета и заступљености садржаја од националног интереса у уџбеницима за четврти и осми разред основне школе рађеним по новим програмима наставе и учења.

У том смислу Сектор је предузео различите активности из предмета историја, географија, српски језик и природа и друштво.

Запослени у Сектору за наставне предмете од националног значаја

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Мр Снежана Милошевић Јешић Руководилац сектора - мр наука о менаџменту у образовању 065/333-21-03; 011/2081-911 локал 205 snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
2 2 Др Наташа Анђелковић Саветник - координатор, др филолошких наука 065/333-10-61; 011/2081-911 локал 216 natasa.andjelkovic@zuov.gov.rs
3 3 Катарина Баришић Саветник - координатор, дипломирани географ 065/333-10-56; 011/2081-911 локал 231 katarina.barisic@zuov.gov.rs
4 4 Светлана Илибашић Саветник - координатор, професор разредне наставе 065/333-10-53; 011/2081-911 локал 232 svetlana.ilibasic@zuov.gov.rs
5 5 Мина Весковић Библиотекар, професор српског језика и књижевности 065/333-21-07; 011/2081-911 локал 245 mina.veskovic@zuov.gov.rs
6 6 Милош Цветковић Стручни сарадник, историчар – мастер 065/333-10-54; 011/2081-911 локал 232 milos.cvetkovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Мр Снежана Милошевић Јешић

Адреса: Драже Павловића 15
Телефон: 011/2081-911 локал 205; 065/333-21-03
E-mail: snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs

Сектор обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и надарени).

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • праћење и развој образовања деце са сметњама у развоју, инвалидитетом, тешкоћама у учењу и остале деце из осетљивих друштвених група;
 • инклузивно образовање;
 • праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима;
 • обављање статистичко-аналитичких послова;
 • праћење страних система образовања и других релевантних питања у области инклузивног образовања;
 • праћење међународних искустава у инклузивном образовању;
 • припремање стручних анализа и приказа;
 • припремање и реализација појединих развојних пројеката.

Запослени у Сектору

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 др Мирослав Павловић Руководилац Сектора, др наука спец.едукац. и рехабилитације 065/533-10-38; 011/208-19-11 локал 221 miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
2 2 др Зорица Поповић Саветник – координатор, др наука спец.едукац. и рехабилитације 065/333-10-86; 011/208-19-11 локал 223 zorica.popovic@zuov.gov.rs
3 3 Невенка Трескавица Саветник – координатор, дипломирани економиста 065/533-10-13; 011/208-19-11 локал 218 nevenka.treskavica@zuov.gov.rs
4 4 Ирена Поповић Саветник – координатор, дипломирани специјални пeдагог 065/533-10-54; 011/208-19-11 локал 238 irena.popovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Др Мирослав Павловић

Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11 локал 221; 065/533-10-38
E-mail: miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs