back to top
null

Центар за професионални развој запослених у образовању

обавља стручне послове који обухватају: припремање стандарда компетенција за професију наставник и васпитач; унапређивање и развој система сталног стручног усавршавања и професионални развој запослених у образовању; припремање програма за увођење у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу зa рад наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и пружање стручно-педагошке помоћи запосленима у образовању.

Центар за професионални развој запослених у образовању обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

 • припрему стандарда компетенција за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја и компетенција директора;
 • унапређивање система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању;
 • припрему програма увођења у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу за рад;
 • одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и директора (поверени посао);
 • учествовање у остваривању европских и међународних програма у области професионалног развоја запослених;
 • припрему додатних материјала и приручника за наставнике и васпитаче којима се подржава постизање циљева образовања и стандарда постигнућа, као и придржавање принципа система образовања и васпитања;
 • друге послове, у складу са овим законом и актом о оснивању.

Руководилац Центра
Сузана Деретић
дипломирани психолог
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-21; 065/533-10-12
E-mail: suzana.deretic@zuov.gov.rs

Стручни сарадник за
опште и административне послове
Maja Гојковић

туристички техничар
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 065/533-10-26
E-mail: maja.gojkovic@zuov.gov.rs

Процените квалитет стручног усавршавања

Ваше мишљење је важно!

Процените квалитет стручног усавршавања запослених у установама образовања и васпитања. Попуните упитник којим се испитују мишљења и ставови о квалитету понуде, реализације и реалним потребама за стручним усавршавањем запослених у образовању.

Вести Центра

null

Сектори Центра

Професионални развој и стручно усавршавање наставника, васпитача, стручног сарадника и директора регулисани суЗаконом о основама система образовања и васпитања (члан 129) и Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Професионални развој подразумева стално развијање укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапређивања праксе.

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стално стручно усавршавање које подразумева развијање, односно стицање знања, вештина и вредносних ставова за професију наставника, васпитача и стручног сарадника, ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпиног рада и подизања квалитета рада установе.

Сектор за стручно усавршавање и напредовање у складу са својим законским овлашћењима бави се:

 • унапређивањем система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у предшколском, основном и средњем образовању;
 • одобравањем програма сталног стручног усавршавања;
 • праћењем реализације одобрених програма;
 • професионалним напредовањем у звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник;
 • припремом додатних материјала и приручника за наставнике и васпитаче.

 

Запослени у Сектору за стручно усавршавање и напредовање

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Драган РАКИТА Руководилац Сектора, дипломирани географ 065/533-10-34; 011/206-8019 dragan.rakita@zuov.gov.rs
2 2 мр Владимир КРСТИЋ Саветник – координатор, мр православних богосл. наука 065/533-10-41; 011/206-8030 vladimir.krstic@zuov.gov.rs
3 3 Сања ТОДОРЧЕВ КРСТИЋ Саветник – координатор, професор немачког језика 063/11-452-36; 011/206-8056 sanja.todorcev.krstic@zuov.gov.rs
4 4 Сандра БАЦКОВИЋ Саветник – координатор, дипломирани педагог 065/533-10-47; 011/206-8033 sandra.backovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Драган Ракита

Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-19; 065/533-10-34
E-mail:dragan.rakita@zuov.gov.rs

Сектор за приправништво, менторство и руковођење, у оквиру унапређивања професионалног развоја запослених у образовању, посебно се бави питањима унапређивања рада приправника, ментора и директора.

Сектор развија систем менторства и приправништва као фазе професионалног развоја у коме су ментор и приправник партнери који заједно уче и професионално се развијају и приправник се води кроз процес оспособљавања за самостално обављање посла и добијање лиценце за рад.

Визија којој тежимо је:

 1. системски усвојена стратегија и концепција менторства;
 2. постојање јасних механизама и процедура за избор ментора у установама
 3. обука за менторе;
 4. подршка менторима и приправницима, разноврсна у приступима и континуирана у трајању;
 5. системско праћење ментора и приправника;
 6. унапређивање система менторства – приправништва.

Циљ Програма обуке за ментора је оспособљавање наставника, васпитача и стручног сарадника да уводи у посао приправника – наставника, васпитача и стручног сарадника – и да га припреми за полагање испита за лиценцу.

Улога директора је једна од кључних улога у образовно-васпитном систему и захтева посебне вештине и компетенције. Директор треба да креира професионалне моделе у школи у којој руководи, те да буде посвећен постизању јасних образовних и васпитних циљева. У том контексту, аспект професионалног руковођења један је од најзначајних фактора успешности установе. Директор треба да је посвећен испуњењу постављених циљева, да примењује кооперативан и колегијалан стил управљања, дели задатке са запосленима, делегира ауторитет и ради као професионалац у школи.

Запослени у Сектору за приправништво, менторство и руковођење

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 др Тања ШИЈАКОВИЋ Руководилац Сектора, дипломирани педагог 065/333-20-93; 011/206-8031 tanja.sijakovic@zuov.gov.rs
2 2 Снежана Вићентић Саветник – координатор, дипломирани педагог 065/333-10-47; 011/206-80 snezana.vicentic@zuov.gov.rs
3 3 Јасна Ђуровић Саветник - координатор, дипломирани андрагог 065/533-10-37; 011/ jasna.djurovic@zuov.gov.rs
4 4 Бојана КОСТЕЛАЦ Саветник, дипломирани демограф 065/533-10-28; 011/206-8049 bojana.kostelac@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Др Тања Шијаковић

Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-31; 065/333-20-93
E-mail: tanja.sijakovic@zuov.gov.rs

Сектор за информатичке послове и статистику обавља стручне послове везане за: уређивање и одржавање Веб сајта, измену и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација, одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система, припрему упутстава и обука за коришћење програма, администрирање рачунарских система и рачунарске мреже, обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • активности везане за уређивање и одржавање Веб сајта, измена и допуна садржаја сајта и развоја нових апликација;
 • одржавање програма и безбедносне структуре мрежног система;
 • припрему упутстава и обука за коришћење програма;
 • администрирање рачунарских система и рачунарске мреже;
 • обављање информатичких послова, припреме, обраде и анализе података информационог система Завода.

Запослени у Сектору

wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Десанка ГРУЈАНИЋ Руководилац Сектора, дипломирани историчар уметности 065/333-20-99; 011/206-8032 desanka.grujanic@zuov.gov.rs
2 2 Алекса ЕРЕМИЈА Саветник – координатор, професор педагогије, специјалиста за интернет технологије 065/333-10-59; 011/2081-911 локал 231 aleksa.eremija@zuov.gov.rs
3 3 Јелена ИЛИЋ Стручни сарадник за обраду података, инжењер информатике 065/333-10-51 jelena.ilic@zuov.gov.rs
4 4 Ненад ПЕШИЋ Сарадник за обраду података, 065/333-10-62 nenad.pesic@zuov.gov.rs
5 5 Жарко ЛАКЧЕВИЋ Сарадник за обраду података, електротехничар рачунара 065/333-10-63 zarko.lakcevic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора
Десанка Грујанић

Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-32; 065/333-20-99
E-mail: desanka.grujanic@zuov.gov.rs