back to top

Обратити пажњу на датум вести и обавештења!

Иако Завод за унапређивање образовања и васпитања има жељу да Вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да на дан Вашег прегледа ове странице верзије законских прописа у вестима и обавештењима испод нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.

Нови правилници - вести и обавештења

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 7/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 7/2024. Листа прописа: Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар обезбеђења” : 7/2024-44 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за микробиологију хране” : 7/2024-35 Решење о усвајању...

Правилници о календару образовно-васпитног рада за oсновне и средње школе за школску 2024/2025. годину

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 6/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2024/2025. годину ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2024/2025. годину

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 5/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство ...

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 4/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда...

Нови правилници – Просветни гласник број 3/2024.

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 3/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и...

Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 2/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику ПРАВИЛНИК о...

Нови правилници: Правилници о оцењивању ученика у основној и средњој школи; Правилник о обављању...

У Службеном гласнику број 10/2024 објављени су нови правилници: Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 10/2024-51 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању: 10/2024-57 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно...

Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима квалитета рада установе ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних...

Нови правилник: Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

У Службеном гласнику РС, број 109/2023 објављен је Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству Правилник погледајте на сајту Правно информационог система републике Србије на веб адреси https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/109/1/reg

Нови правилници: објављен је нови Просветни гласник

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 15/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену...