back to top
null

Административни сектори Завода за унапређивање образовања и васпитања

Сектор за правне и кадровске послове

обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области правних послова, активности везане за припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;контролу спровођења мера заштите на раду и противпожарне заштите, спровођење послова јавних набавки, обезбеђивање, а по потреби и непосредна израда општих аката у складу са позитивним прописима и давање стручног мишљења Органима Завода или запосленим.
Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • Праћење примене позитивних прописа из делокруга рада Завода;
 • Правно обликовање аката;
 • Учешће у давању мишљења на предлоге аката које припрема Завод за Национални просветни савет, Савет за образовање одраслих и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • Уговорни односи Завода са правним субјектима (правним и физичким лицима);
 • Стручни послови за потребе Управног одбора и Надзорног одбора, Колегијума Завода и других помоћних тела;
 • Израда Плана набавки и Плана централизованих јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • Сарадња са Министарством финансија – Управом за јавне набавке, Управом за заједничке послове републичких органа и др;
 • Кадровски и други послови из области рада и радних односа;
 • Обављање стручно – оперативних, административно – техничких и канцеларијских послова, ажурирање архивске грађе и слично;
 • Стручна помоћ и координација у раду других организационих јединица Завода;
 • Разматрање захтева по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Миладин ПУШИЦА Руководилац Сектора, дипломирани правник 065/533-10-27; 011/206-8017 miladin.pusica@zuov.gov.rs
2 2 Вера ЂУКИЋ Саветник координатор, дипломирани правник 065/333-10-48; 011/206-8017 vera.djukic@zuov.gov.rs
3 3 Марко ВУКОТИЋ Саветник за правне послове и службеник за јавне набавке, дипломирани правник 065/533-10-46; 011/206-8002 marko.vukotic@zuov.gov.rs
4 4 Јасмина ПАШИЋ Самостални стручни сарадник, дипломирани правник 065/533-10-24; 011/206-8059 jasmina.pasic@zuov.gov.rs
5 5 Ана СТЕФАНОВИЋ Самостални тручни сарадник за административне послове, дипл.економиста у туризму 065/333-10-49; 011/206-8059 аna.stefanovic@zuov.gov.rs

Сектор за финансијске и рачуноводствене послове

обавља стручне послове који се односе на: активности по питању законитости рада Завода у области финансија, планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана, праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања, организацију, а по потреби и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности и координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.

Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • активности по питању законитости рада Завода у области финансија;
 • израда Финансијског плана рада Завода;
 • планирање потребних финансијских средстава и предузимање мера за спровођење усвојеног плана;
 • праћење стања средстава на рачунима и предлог динамике плаћања;
 • организација и учешће у изради одговарајућих извештаја по начелима тачности, ажурности и уредности;
 • стручна помоћ и кординација у раду са другим организационим јединицама;
 • координацију рада финансијске службе са надлежним Сектором у Министарству просвете и науке.
wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 Драган Ђорђевић Руководицац Сектора, диплoмирани економиста 064/142-56-70; 011/206-8026 dragan.djordjevic@zuov.gov.rs
2 2 Јованка МАКСИМОВИЋ Стручни сарадник, економски техничар 065/533-10-49; 011/206-8053 jovanka.maksimovic@zuov.gov.rs
3 3 Јелена ЛУКОВИЋ Ликвидатор и благајник, економски техничар 065/533-10-22; 011/206-8024 jelena.lukovic@zuov.gov.rs
4 4 Владана ЈОВАНОВСКИ Економски техничар на пословима контисте 065/333-10-60; 011/206-8038 vladana.jovanovski@zuov.gov.rs

Сектор за опште послове

обавља стручне послове који се односе на:давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа, давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе, припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција, умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод и курирске послове за потребе Завода.
Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска докумената, у погледу испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа;
 • давање стручног мишљењa у вези са располагањем на непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС, а чији су корисници образовне установе;
 • припремање анализа и предлога за увођење иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција;
 • процедуре планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора, а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за унапређивање образовања и васпитања;
 • умножавање и дистрибуцију материјала који припрема Завод;
 • курирске послове за потребе Завода.
wdt_ID # Име и презиме Послови Телефон e-mail
1 1 мср Небојша БАРАЛИЋ Руководилац Сектора, мастер професор техн. и информ. за електр.уч. 065/333-10-64; 011/2081914/213 nebojsa.baralic@zuov.gov.rs
2 2 Бранисла ЖИВАНОВИЋ Самостални стручни сарадник, дипломирани економиста 065/533-10-43 branislav.zivanovic@zuov.gov.rs
3 3 Жељко АВАЛИЋ Стручни сарадник за дистрибуцију материјала, гимназија 065/533-10-15; 011/206-8009 zeljko.avalic@zuov.gov.rs
4 4 Славољуб МИТИЋ Стручни сарадник за дистр. матер., конобар специјалиста 065/533-10-59 sSlavoljub.mitic@zuov.gov.rs
5 5 Игор ИЛИЋ Стручни сарадник за биротехн.послове, механичар 065/333-10-71 igor.ilic@zuov.gov.rs
6 6 Милена МИЉУШ Кафе куварица, тапетар 065/333-21-17 milena.miljus@zuov.gov.rs