back to top

ilema-o-aplikaciji

Апликација ДИЛЕМА пружа прилику деци/ученицима за учење и ширење знања о хигијени и здравим обрасцима понашања. Она има за циљ позитивну промену понашања и промоцију међу децом и ученицима.

Апликација садржи 10 задатака који кроз игролику форму мотивишу децу/ученике да уче о значају одржавања личне и хигијене окружења ради унапређивања здравља, добробити и хуманих услова живота. Задаци су намењени деци предшколског узраста и ученицима млађих разреда основне школе.

Задаци у апликацији су затвореног типа (ДА-НЕ, спаривања, уређивања, исправљања грешака). По завршетку решавања задатка дете/ученик добија аутоматску повратну информацију и кратко тумачење о тачности.

Апликацију одликује флексибилност у зависности од контекста у коме се примењује, а описана је кроз питања и одговоре.

Ко све у раду са децом/ученицима може користити апликацију?

Васпитачи је могу користити у функцији грађења рутина код деце које се односе на одржавање хигијене.

Апликацију могу користити учитељи на часовима Света око нас, Грађанског васпитања и часовима одељењског старешине али и у ваннаставним активностима.

Стручни сарадници из основних школа могу је користити у раду са ученицима кроз радионице или кроз индивидуалну подршку и сл.

Педагошки асистенти је могу користити у раду са децом/ученицима из осетљивих група како у вртићу/школи, тако и у породици.

Да ли је потребно да се у раду користе сви задаци, датим редоследом?

С обзиром да је у питању циљна група са великим узрасним распоном професионалци самостално могу да направе прилагођен избор задатака које ће користити у раду са децом/ученицима.

Задаци се могу користити појединачно, на пример уклопљени у поједине образовне садржаје или активности учења, могу се груписати према потребама рада у породици и сл.

Да ли ову апликацију ученици користе самостално или уз подршку професионалаца из образовања?

Начин на који ће се апликација користити зависи од циљева рада или учења. У неким ситуацијама деца/ученици могу апликацију да користе индивидуално, у другим може бити организован рад са мањим групама деце или се може посматрати у већим групама ради покретања даљих дискусија или других активности на основу задатака и сл.

Када су у питању деца/ученици који из различитих разлога не могу да читају текст задатака, апликацију је могуће користити уз подршку професионалаца који могу читати текст и налог задатка, водити дијалог.

Ову серију од 10 задатака професионалци могу наставити креирањем задатака по сличном моделу који би се односили на друге аспекте одржавања хигијене и здравих стилова живота.

Сви педагошки асистенти су у оквиру пројекта Премошћивање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу који спроводи УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније, а у сарадњи са Министарством просвете добили лап топове које могу користити за рад са децом/ученицима уколико је препрека не постојање уређаја у породици и сл.

Веб апликација ДИЛЕМА развијена је у оквиру педагошке компоненте пројекта „Јачање капацитета здравствених установа за имплементацију принципа адекватног водоснабдевања, санитације и хигијене у здравственим установама, укључујући подршку ромским породицама у овим областима (WASH)“ који реализује УНИЦЕФ у сарадњи са Републичким институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“. Дизајн и техничка решења апликације развијена су у сарадњи са Иновационим центром Електротехничког факултета у Београду, а њено публиковање и доступност стручној јавности обезбедио је Завод за унапређивање образовања и васпитања.