back to top

Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона...

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће законе: Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Погледајте нови...

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за...

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa...

Стручним упутством за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима желимо да систематизујемо препознавање, подршку и уопште рад са ученицима са изузетним/посебним способностима, због чега утврђујемо...

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и...

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Правилник погледајте на следећем ЛИНКУ.

Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 13/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и...

Нови правилници: гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке; гимназије за ученике...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 12/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе...

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 11/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу балетску школу ПРАВИЛНИК о...

Нови правилници: допуне плана и програма наставе и учења у средњим стручним школама –...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 9/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална...

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета...

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 7/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета...

Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и васпитања Министарство просвете је свим школама упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада...