back to top
null

Признавање бодова остварених на међународнoм стручним усавршавању

У складу с одредбама члана 6 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 109/2021) наставник, васпитач и стручни сарадник има право и на међународно стручно усавршавање у оквиру стручног усавршавања у установи. Из тог разлога, а супротно старим прописима, одредбама новог Правилника није предвиђено упућивање захтева Заводу за признавање одговарајућег броја бодова остварених на међународном стручном усавршавању, већ се број бодова регулише интерним актом установе који се бави питањима стручног усавршавања у установи.

Вести Центра за професионални развој