back to top
null

Спољњи сарадници

Завода за унапређивање образовања и васпитања

ЈАВНИ ПОЗИВ
за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање Листе спољних сарадника Завода.

Јавни позив је отворен за нове пријаве.

Са утврђене Листе спољних сарадника Завода, биће бирани чланови комисија и радних група који ће обављати послове који су предмет Јавног позива. Чланови комисија и радних група имају право на накнаду у складу са Правилником о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату накнаде за рад спољног сарадника Завода.

Лица која се већ налазе на Листи спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања не морају поново да се пријављују на јавни позив јер се већ налазе на поменутој листи.

Коме је позив упућен

Позив је упућен свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци.

Сви кандидати морају имати одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета и  најмање пет година радног искуства у струци. Предност ће имати кандидати који раде или су радили у образовно васпитној установи.

Послови за које се објављује Јавни позив (предмет Јавног позива)

 1. Давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничког комплета и уџбеника;
 2. Давање стручног мишљења за ново издање уџбеника;
 3. Давање стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава;
 4. Припрема стандарда услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања;
 5. Припрема измена и допуна стандарда услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања;
 6. Припрема основа програма предшколског васпитања и образовања;
 7. Припрема измена и допуна основа програма предшколског васпитања и образовања;
 8. Припрема програма предшколског васпитања и образовања у иностранству
 9. Припрема измена и допуна програма предшколског васпитања и образовања у иностранству
 10. Припрема плана дидактичких и наставних средстава
 11. Припрема измена и допуна плана дидактичких и наставних средстава
 12. Припрема предлога Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних и дидактичких средстава
 13. Припрема предлога измена и допуна Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних и дидактичких средстава
 14. Припрема предлога Правилника о степену и врсти образовања васпитача и стручних сарадника у предшколској установи
 15. Припрема предлога измена и допуна Правилника о степену и врсти образовања васпитача и стручних сарадника у предшколској установи
 16. Давање стручне оцене квалитета рукописа дидактичких и наставних средстава;
 17. Припрема наставних планова
 18. Припрема измена и допуна наставних планова
 19. Припрема програма за нови наставни предмет
 20. Припрема наставних програма (по разреду)
 21. Припрема измена и допуна наставних програма
 22. Припрема програма основног образовања и васпитања у иностранству
 23. Припрема измена и допуна програма основног образовања и васпитања у иностранству
 24. Припрема плана уџбеника
 25. Припрема измена и допуна плана уџбеника
 26. Припрема предлога измена и допуна Правилника о стандардима квлитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
 27. Припрема предлога Правилника о врсти стручне спреме наставника
 28. Припрема предлога измена и допуна Правилника о врсти стручне спреме наставника
 29. Припрема предлога Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава
 30. Припрема предлога измена и допуна Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава;
 31. Унапређивање образовања и васпитања деце и ученика са сметњама у развоју за предшколско, основно и средње васпитање и образовање;
 32. Припремање и развијање прилагођених и посебних планова и програма образовања и васпитања деце и ученика са сметњама у развоју у оквиру инклузивног образовања за предшколско, основно и средње васпитање и образовање;
 33. Стручна подршка васпитном и наставном кадру за рад са децом и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу у образовно-васпитним установама за децу и ученике са сметњама у развоју за предшколско, основно и средње васпитање и образовање;
 34. Унапређивање методологије рада са ученицима са сметњама у развоју у хетерогеним одељењима у редовним школама за основно и средње васпитање и образовање;
 35. Стручна помоћ наставницима у раду са ученицима са сметњама у развоју у редовним школама за основно и средње васпитање и образовање;
 36. Развијање методологије и примене инструмената за идентификацију деце и младих са сметњама у развоју која се налазе ван образовно-васпитних установа;
 37. Стручна помоћ у укључивање деце и младих са сметњама у развоју  у образовно-васпитни систем;
 38. Учествовање у пројектима који се односе на образовање деце и ученика са посебним потребама (са сметњама у развоју);
 39. Припремање предлога правилника и других докумената за образовање деце и ученика са сметњама у развоју;
 40. Унапређивање образовања и васпитања деце и ученика са изузетним способностима за предшколско, основно и средње васпитање и образовање;
 41. Дефинисање поступака, процедура и инструмената ради идентификовања одређених показатеља даровитости, талента и креативности код деце и ученика за предшколско, основно и средње васпитање и образовање;
 42. Припремањe и развијање посебних програма образовања ученика са изузетним способностима за основно и средње васпитање и образовање;
 43. Дефинисање различитих облика, активности и стручне подршке предшколским установама и школама за рад са талентованом и обдареном децом и ученицима за основно и средње васпитање и образовање;
 44. Учествовање у пројектима који се односе на образовање деце и ученика са изузетним способностима (талентовани и обдарени)
 45. Припремање предлога правилника и других докумената за образовање деце и ученика са изузетним способностима – талентовани и обдарени;
 46. Унапређивање образовања и васпитања националних мањина (Обухват и унапређивање образовања Рома);
 47. Припрема наставних планова општеобразовних предмета
 48. Припрема измена и допуна наставних планова општеобразовних предмета
 49. Припрема наставних програма општеобразовних предмета
 50. Припрема измена и допуна наставних програма општеобразовних предмета
 51. Припрема плана уџбеника за општеобразовне предмете
 52. Припрема измена и допуна плана уџбеника за општеобразовне предмете
 53. Припрема предлога Правилника о врсти стручне спреме наставника општеобразовних предмета
 54. Припрема предлога измена и допуна Правилника о врсти стручне спреме наставника општеобразовних предмета
 55. Припрема предлога Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за општеобразовне предмете
 56. Припрема предлога измена и допуна Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за општеобразовне предмете
 57. Оцењивање радова приспелих на Конкурс „Креативна школа“;
 58. Реализација наставе на даљину (по школском часу);
 59. Израда наставног плана за нови образовни профил
 60. Измена постојећег наставног плана образовбног профила
 61. Израда наставног плана за друге облике стручног образовања
 62. Израда једног наставног програма образовања и васпитања;
 63. Измена и допуна једног наставног програма образовања и васпитања;
 64. Израда наставног програма образовања и васпитања за образовни профил (стручно образовање);
 65. Израда наставног програма образовања стручних обука;
 66. Припрема новог предлога опреме, наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и васпитања за образовни профил;
 67. Припрема новог предлога опреме, наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и васпитања за подручје рада;
 68. Припрема предлога измена и допуна опреме, наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и васпитања за образовни профил;
 69. Припрема предлога измена и допуна опреме, наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и васпитања за подручје рада;
 70. Припрема новог предлога стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за образовни профил;
 71. Припрема новог предлога стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за подручје рада;
 72. Припрема предлога измена и допуна стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за образовни профил;
 73. Припрема предлога измена и допуна стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за подручје рада;
 74. Припрема плана уџбеника за образовни профил;
 75. Припрема плана уџбеника за подручје рада;
 76. Припрема измена и допуна плана уџбеника за образовни профил;
 77. Припрема измена и допуна плана уџбеника за подручје рада;
 78. Припрема стандарда квалитета уџбеника и других наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих;
 79. Давање стручног мишљења на план и програм образовања и васпитања за образовни профил
 80. Давање стручног мишљења на план и програм других облика стручног образовања (стручна оспособљеност, обука…. )
 81. Давање стручног мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке
 82. Давање стручног мишљења на предмете (министарства, заједница школа, школа, појединаца….);
 83. Креирање и ревизија програма обуке за националну стручну матуру
 84. Пружање техничке, логистичке и информатичке подршке током свих обука за националну стручну матуру једног програма
 85. Целокупна евалуација свих одржаних обука за националну стручну матуру (по програму)
 86. Реализација обуке за националну стручну матуру по дану;
 87. Израда Приручника за полагање завршног испита (израда инструмента за оцењивање компетенција);
 88. Израда Приручника за полагање стручне матуре (израда базе задатака и израда инструмента за оцењивање компетенција у оквиру практичног дела стручне матуре);
 89. Координација радне групе или секторског већа;
 90. Израда теста знања на основу базе задатака;
 91. Превод приручника на језике националних мањина;
 92. Израда стратешких докумената
 93. Прикупљање и обрада статистичких података;
 94. Реализација наставе на даљину (по школском часу);
 95. Креирање и ревизија програма обуке од националног значаја;
 96. Пружање техничке, логистичке и информатичке током свих обука од националног значаја једног програма;
 97. Целокупна евалуација свих одржаних обука од националног значаја (по програму)
 98. Реализација обуке од националног значаја по дану
 99. Припрема предлога стандарда компетенција за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја
 100. Припрема предлога стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања
 101. Припрема предлога програма увођења у посао приправника
 102. Припрема предлога програма за полагање испита за дозволу за рад
 103. Припрема предлога измена и допуна стандарда компетенција за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја
 104. Припрема предлога измена и допуна стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања
 105. Припрема предлога измена и допуна програма увођења у посао приправника
 106. Припрема предлога измена и допуна програма за полагање испита за дозволу за рад
 107. Припрема приручника и водича за наставнике, васпитаче и стручне сараднике
 108. Припрема измена и допуна приручника и водича за наставнике, васпитаче и стручне сараднике
 109. Припрема лифлета и брошура;
 110. Израда PPT презентације за потребе ЗУОВ-а;
 111. Предавање
 112. Вођење радионице;
 113. Одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и директора
 114. Оцењивање радова приспелих на Конкурс „Сазнали на семинару и применили у пракси“
 115. Одобравање осталих облика сталног стручног усавршавања (стручног скупа/летње и зимске школе);
 116. Одржавање и развијање база података
 117. Реализација наставе на даљину (по школском часу)

Наведени послови се међусобно не искључују, тако да једно лице може да се пријави за више, па и за све послове, под условом да не постоји сукоб интереса.

Поступак пријављивања

Уз пријаву, поред радне биографије (CV), доставља се и потврда правног лица у коме је кандидат запослен као доказ о пословима које обавља, степену стручне спреме коју поседује и о укупном радном искуству у струци.

Пензионисана лица, уз пријаву уместо потврде, достављају копију дипломе о стеченом образовању и наводе назив и седиште правног лица у коме су радили непосредно пре одласка у пензију.

Незапослена лица уз пријаву достављају и копију дипломе о стеченом образовању и потврду правних лица код којих су стекла најмање пет година радног искуства у струци.

Пријава се доставља Заводу електронски.

Недопуштене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Овај јавни позив је стално отворен и објављен на сајту Завода на адреси zuov.gov.rs/spoljnji-saradnici

Документа потребна за пријаву на Јавни позив:

Формулар за пријаву

Кандидати треба да попуне пријаву у електронском облику на адреси
zavod.edu.rs/javni-poziv-dopuna-liste.

null

Листа спољњих сарадника Завода