Нови правилници: објављен је Просветни гласник број 1/2024

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима квалитета рада установе ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних...

Нови правилници: објављен је нови Просветни гласник

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 15/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену...

Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и...

На основу Допунског јавног позива утврђује се листа и врши избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких...

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за...

Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника...

1. Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету...

Јавни позив за спољне сараднике на пословима израде курикулума за дуални модел образовања у...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ КУРИКУЛУМА ЗА ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕТА Дуал ВЕТ Пројекат Србија. Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Пројекат Србија“, расписује Јавни позив...

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 11/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу балетску школу ПРАВИЛНИК о...

Нови правилници: допуне плана и програма наставе и учења у средњим стручним школама –...

Објављен је "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 9/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална...

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета...

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 7/2023. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета...

Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна...

Објављени су нови Просветни гласници. "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 5/2023. Листа прописа: ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе - гимназије и средње стручне школе ИСПРАВКА Правилника о...