Јавни позив за избор водитеља за реализацију обуке наставника информатике 6. и 7. разреда и 1. разреда гиманзије

2599


Република Србија

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Број:  2168/2018
Датум: 13. новембар 2018.
Б е о г р а д, Фабрисова 10

 

На основу заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања под називом „Обука наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гиманзије за програмски језик Pythonи дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 2156/2018 од 9.11.2018, Завод за унапређивање образовања и васпитања, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за избор водитеља за реализацију обуке наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гиманзије за програмски језик Python

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор  водитеља за реализацију обуке наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гиманзије за програмски језик Python.

Циљ пројекта је подизање дигиталних компетенција наставника информатике који предају у 6. и 7. разреду основне школе и 1. разреду гимназије, као и њихово оспособљавање за примену пограмског језик Python у настави.
Од кандидата који испуњавају тражене услове (компетентних лица) биће изабрани водитељи из става 1.

 II

Водитељи предметне обуке морају да имају:
1)  високо образовање;
2) Заинтересовани кандидати треба да су:

  • током 2018. године похађали Oбуку за наставнике информатике гимназијских ИТ одељења

или

  • да су реализовали бар једну обуку од јавног интереса Настава програмирања у петом и шестом разреду, коју је одобрио министар просвете, науке и технолошког развоја решењем број 153-03-00021/2017-03 од 07.09.2017.

III

Заинтересована лица попуњавају пријаве у електронском формату на следећем линку: https://goo.gl/forms/pBv8zGbN6IOafTP73

Крајњи рок за достављање електронски попуњене пријаве је 21. 11. 2018. године до 15,30 часова.

НАПОМЕНА: недопуштене, неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IV

Директор Завода ће посебним решењем образовати радно тело које ће припремити критеријуме за избор водитеља и извршити њихову селекцију.
Листа водитеља ће бити објављена на интернет страници Завода.

V

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на јавни позив је Марко Вукотић, телефон број: 011/206-80-02 и имејл: marko.vukotic@zuov.gov.rs .

 

 Д И Р Е К Т О Р

др Златко Грушановић