Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника

1940

Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 13. марта 2019. године, расписује

ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником, за следеће предмете/стручне области:

 1. Матерњи језик/Матерњи језици са елементима националне културе (албански, босански и бугарски језик) – за основно и средње образовање и васпитање;
 2. Ликовна култура – за II циклус основног образовања и васпитања;
 3. Филозофија и Социологија/Социологија са правима грађана за средње образовање и васпитање.

 II

Кандидат, односно стручно лице, из члана I. овог допунског јавног позива, мора да испуњава следеће услове:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи, и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет (5) година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

III

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 30 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 10 бодова;
 • стручно усавршавање и обука у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К5 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја и природе посла, тако да укупан број/збир бодова за свих пет критеријума износи 100.

Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

 

 

 

К1 =

Број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава Х 40 бодова
 

Највећи број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

 

 

 

К2 =

Број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области Х 30 бодова
 

Највећи број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области

 

 

 

 

К3 =

Број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања

Х 10 бодова

 

Највећи број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања

 

 

 

К4 =

Број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области

Х 10 бодова

 

Највећи број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области

 

 

 

К5 =

Број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника

Х 10 бодова

 

Највећи број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника

 

IV

Предлог за избор стручних лица, из члана I. овог допунског јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом допунском јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју је образовао директор Завода решењем број 2459/2018 од 27. децембра 2018, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам (8) дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

V

Заинтересована лица попуњавају пријаву у електронском формату на следећем линку: https://zuov.gov.rs/upitnik-udzbenici-3, на коме попуњавају упитник и прилажу попуњен Oбразац за пријаву на Допунски јавни позив (кликните на линк да преузмете Образац).

Услове за учешће у допунском јавном позиву, из члана II. став 1. овог допунског јавног позива, заинтересована лица доказују на следећи начин:

 • oдговарајуће високо образовање кандидат доказује фотокопијом јавне исправе (диплома, уверење);
 • радно искуство од најмање пет (5) година на одговарајућим пословима у области образовања, кандидат доказује потврдом издатом од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврдом издатом од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет (5) година траженог радног искуства;
 • да не постоји сукоб интереса, у смислу члана II. став 1. тачка 3) овог допунског јавног позива, кандидат доказује достављањем попуњеног обрасца изјаве, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата (преузмите образац изјаве).

Наведене доказе са попуњеном и својеручно потписаном пријавом на допунски јавни позив и осталом документацијом доставити лично (I спрат, канцеларија 9), или препорученом пошиљком на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања, ул. Фабрисова бр. 10, 11040 Београд, поштански фах 2, „ЗА ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење пријава на допунски јавни позив износи осам (8) дана од дана објављивања допунског јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

Крајњи рок за попуњавање електронске пријаве и за достављање одштампане и својеручно потписане пријаве са прилозима (на писарницу Завода), је 21. март 2019. године до 15:00 часова.

Пријаве упућене поштом (препоручена пошиљка), морају бити предате пошти, закључно са 21. мартом 2019. године.

НАПОМЕНА: Недопуштене, неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VI

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је кандидат учествовао и у ком својству: (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија сертификата, уверења, потврде, дипломе или друге исправе о стручним усавршавањима и обукама у одговарајућој области на којима сте учествовали и у ком својству (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија уверења да је подносилац пријаве учествовао у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника (уколико је подносилац пријаве учествовао у наведеној обуци). Учешће у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника није услов за учешће у допунском јавном позиву и подносиоци пријаве који нису учествовали у предметној обуци неће бити елиминисани из даље процедуре.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био  ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од 2016. године до марта 2019. године.

VII

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на допунски јавни позив је Марко Вукотић, телефон број: 011/206-80-02 и мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs, радним данима, у периоду од 09:00 до 15:00 часова.