Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala za obrazovne profile u stručnom obrazovanju

5999

Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala za obrazovne profile u stručnom obrazovanju u okviru priprema za sprovođenje završnih ispita 2019/2020. godine i državne mature 2020/2021.godine uz podršku Projekta „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“

Projekat „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“ (u daljem tekstu: Projekat državne mature) na osnovu Člana 78. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – drugi zakoni i 10/2019. od 15.02.2019.), Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 55/2013 i od 10.11.2017. godine), Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 101/2017) i Pravilnika o programu stručne mature i završnog ispita („Službeni glasnik RS“ – „Prosvetni glasnik“, br. 1/2018) upućuje poziv svim zainteresovanim licima, sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala za obrazovne profile u stručnom obrazovanju u okviru priprema za sprovođenje završnih ispita 2019/2020. godine i državne mature 2020/2021. godine uz podršku Projekta državne mature.

Projekat objavljuje Javni poziv kandidatima za članove radnih grupa koji će obavljati sledeće poslove, a predmet su Javnog poziva:

  1. Sastavljanje zadataka za realizaciju završnog ispita u trogodišnjim obrazovnim profilima.
  2. Sastavljanje zadataka za realizaciju dva dela stručnog ispita (praktičnog i teorijskog) u okviru stručne mature u obrazovnim profilima u četvorogodišnjem stručnom obrazovanju.

Prijava se popunjava elektronski. Krajnji rok za prijavu je 26.05.2019. Neblagovremene, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće biti razmatrane. Za dodatne informacije možete se javiti na elektronsku adresu info.matura2021@gmail.com.