ЈАВНИ ПОЗИВ за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих ЗАВРШЕНО

476

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање Листе спољних сарадника Завода – Центра за стручно образовање и образовање одраслих.

Са утврђене Листе спољних сарадника Центра, биће бирани чланови комисија и радних група који ће обављати послове који су предмет Јавног позива.

Сви кандидати морају имати одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета и  најмање пет година радног искуства у струци. Предност ће имати кандидати који раде или су радили у образовно васпитној установи.

Послови за које се објављује Јавни позив су:

  1. Израда планова и програма наставе и учења стручних предмета у средњим стручним школама;
  2. Израда Норматива о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у стручним школама
  3. Израда Правилника о степену и  врсти  образовања  наставника,  стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
  4. Давање стручне оцене уџбеника/приручника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања
  5. Израда предлога правилника и програма завршних испита у стручном образовању;
  6. Давање мишљења на програм обуке и других видова стручног усавршавања;
  7. Истраживања за потребе израде стандарда квалификација

ЈАВНИ ПОЗИВ је завршен.

Хвала на учешћу.