Обавештење о пријави стручног скупа

541

Обавештавамо вас да је 8. 9. 2017. године ступио на снагу нови Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник“ бр. 81/2017).

Стручни скуп можете пријавити на страници Завода http://skupovi.zuov-katalog.rs

Пријаве које су пристигле на сајт ЗУОВ-а након 2. 10. 2017. биће узете у разматрање по одредбама овог правилника и општих аката Завода.

Чланови Правилника о сталном стручном усавршавању  и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/2017)

Стручни скупoви су:

1) Конгрес и сабор. Конгрес као организациони облик научног, односно стручног карактера, за најмање 200 учесника одређеног профила, који почиње пленарном седницом, а рад се одвија у групама на различите теме и завршава се закључцима и препорукама. Сабор као традиционални организациони облици са више тема, за најмање 100 учесника одређеног профила, који почињу пленарним излагањима, а рад се одвија у мањим групама по појединачним темама;

2) Сусрети и дани као традиционални организациони облици са више тема, за најмање 100 учесника одређеног профила, који почињу пленарним излагањима, а рад се одвија у мањим групама по појединачним темама;

3) Конференција као организациони облик са одређеном широм темом, за најмање 70 учесника, која почиње уводним пленарним излагањем, радом у мањим групама о подтемама и сумирањем и закључивањем у пленарном саставу;

4) Саветовање као организациони облик, у вези са темом поводом које је потребно донети неку врсту одлуке, кроз размену искустава, анализу и консултације;

5) Симпозијум је организациони облик који се састоји од више излагања о теми, а учесници је свеобухватно разматрају из различитих углова;

6) Округли сто као организациони облик који почиње кратким уводом о теми и свеобухватном расправом учесника у разради дате теме и могућим начинима решавања проблема.

7) Трибина као организациони облик са одређеном темом, намењена обавештавању учeсника који након уводног излагања стручно расправљају о теми;

8) Вебинар је презентација, предавање, радионица, семинар који се организује преко интернета.

Летње и зимске школе су облик стручног усавршавања који је усмерен на размену различитих искустава у подучавању и учењу и трају најмање три дана.

Облици рада на конференцији, конгресу, сабору, сусретима и данима су: пленарна излагања, секција, постер презентација, округли сто, трибина.

Конференција/конгрес са истим темама, трајањем и реализаторима може се организовати само једанпут.

Програмски одбор конференције, конгреса, сабора, сусрета и дана, у саставу треба да има стручна/научна лица из одговарајуће научне и/или стручне области (са одговарајућим звањем и објављиваним радовима из стручне/научне области којој је скуп посвећен). Програмски одбор утврђује програм рада, одређује рецензенте и избор радова који ће бити саопштени и стара се о угледу скупа у научној/стручној јавности.
Број излагача/реализатора стручног/научног скупа, односно на њему поднетих саопштења, не може бити мањи од пет.

Скуп са међународним учешћем организован на територији Републике Србије треба да има најмање једну четвртину страних предавача.

У оквиру пријаве стручног скупа потребно је навести имена стручних лица која чине програмски одбор стручног скупа, њихове референце и референце реализатора стручног скупа (предавача, модератора).

Члaн 13

Стручне скупове могу да обављају правна лица која су регистрована за делатност у области образовања и васпитања.

Стручна усавршавања наставника и стручних сарадника стручних предмета у средњим стручним школама могу да организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет стручног усавршавања.

Стручни скуп је признат облик стручног усавршавања ако је одобрен од стране Завода, односно Педагошког завода.

Министарство, односно покрајински орган управе надлежан за послове образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод и Педагошки завод, организују стручне скупове без одобравања.

Организатор стручног скупа из става 1. овог члана електронским путем пријављује Заводу одржавање стручног скупа најкасније 60 дана пре његовог почетка.

Стручни скуп се одобрава за период од једне године. Завод на захтев организатора може да да сагласност да се одобрени стручни скуп реализује више пута у току једне године.

Уз пријаву организатор стручног скупа доставља:

1) назив скупа;
2) циљ скупа;
3) теме скупа и оквирне програмске садржаје као и приоритетне области стручног усавршавања којима припада скуп по својој тематици;
4) оквирни план рада;
5) циљну групу;
6) датум одржавања;
7) имена стручних лица која чине програмски одбор стручног скупа, њихове референце и референце реализатора стручног скуп;

8) доказ о уплати средстава за рад комисије за оцењивање стручног скупа.

Министарство води евиденцију о учешћу на стручним скуповима унутар регистра наставника, васпитача и стручних сарадника и омогућава установама увид у регистар за запослене у установама.

Стручни скупови као одобрени облик стручног усавршавања, укључујући и оне које је одобрио Педагошки завод, објављују се на веб страници Завода, најкасније 30 дана пре одржавања стручног скупа.

Организатор је дужан да стручни скуп, као одобрени облик стручног усавршавања, одржи према објављеним условима у складу са овим правилником и да у року од 30 дана, у електронском облику, достави Заводу извештај о одржаном стручном скупу са списком учесника.

За учествовање на стручном скупу, организатор стручног скупа, издаје уверење наставнику, васпитачу и стручном сараднику, ако је скуп одобрен као облик стручног усавршавања од стране Завода, односно Педагошког завода. Уверење садржи податке о учеснику, организатору, стручном скупу, трајању, броју бодова.

Начин пријаве:

  • Пријављивање стручних скупова врши се путем електронског формулара најкасније два месеца пре његовог почетка, у складу са чланом 13 наведеног правилника и Одлуком директора Завода за унапређивање образовања и васпитања
  • Формулар мора бити попуњен ћириличним писмом (ћирилични кодни распоред)
  • Са Вашим корисничким именом и лозинком можете пријавити више стручних скупова
  • Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33 и 011 /206 80 61

НАПОМЕНА:

  • Уплата на име покрића стручних и административних трошкова ЗУОВ-а износи 10.000,00 (десетхиљададинара), на име покрића трошкова рада комисије за признавање наведеног облика сталног стручног усавршавања, уплаћује новчани износ од:  10.000,00 динара – стручни скуп са једним одржавањем30.000,00 динара – стручни скуп од два до пет одржавања и 40.000,00 – стручни скуп са шест и више одржавања;

За признавање и одобравање летње/зимске школе као облика сталног стручног усавршавања  уплаћује се износ од 10.000,00 динара.

  • Због промене законске регулативе, обавезно преузмите најновије прилоге потребне за пријаву!