Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Овај круг обука се организује за наставнике средњих стручних школа, гимназија и музичких и балетских школа.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у терминима: 22.11, 23.11. и 24.11. 2021. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.