Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника на допунском јавном позиву

1370

На основу одредби из чланoва 39, 40. и 41. Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС “ број 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019), члана 6. став 5. Правилника о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења („Службени гласник РС“ број 94/2018 ), члана 40. Статута Завода за унапређивање образовања и васпитања, Допунског јавног позива од 13.03.2019. године који је расписао Завод за унапређивање образовања и васпитања, записника и предлога Комисије о избору стручних лица број 696-1/2019 од 03априла. 2019. године, директор Завода доноси

O Д Л У К У

О избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава