Позив наставницима грађанског васпитања у гимназији за учешће у пилотирању модела такмичења ученика

1889

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), током 2023. године спроводи пројекат у оквиру којег ће бити развијен и пилотиран модел екипног такмичења ученика који похађају грађанско васпитање (ГВ) у гимназији. Овај изборни програм се већ две деценије остварује у нашем образовном систему, а до сада ученици који су заинтересовани за те садржаје нису имали могућност да се такмиче. Имајући у виду број матураната који се опредељују за студије из области које су блиске садржајима ГВ (право, социологија, политичке науке, историја, филозофија, психологија…), увођење оваквог такмичења за те ученике било би вид подршке њиховом професионалном развоју. Уколико пилотирани модел добије позитивно мишљење, Завод ће предложити Министарству просвете да такмичење из ГВ уврсти у каталог такмичења.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТАКМИЧЕЊУ

Такмичење ће се спровести крајем новембра или почетком децембра 2023. на Факултету политичких наука у Београду, уз подршку Националне асоцијације наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца (НАГВИС).

У такмичењу ће учествовати осам екипа од по три ученика завршног разреда гимназије. Одвијаће се на три нивоа током два дана (субота и недеља). Првог дана реализоваће се такмичење на првом нивоу, где ће се од осам екипа изабрати четири које иду на наредни ниво. Следећег дана, на другом нивоу, од четири екипе бирају се две које ће се, истог тог дана, такмичити за прво место.

Eкипе добијају исту проблемску ситуацију коју треба да анализирају и да одговоре на сет питања. За рад ће имати 90 минута, уз могућност коришћења рачунара. Ученици ће радити самостално, без наставника који их је довео, a у присуству дежурног наставника. Након тога, пред жиријем и публиком састављеном од њихових вршњака и наставника ГВ, екипе имају 10 минута да представе своје виђење проблемске ситуације и одговоре на питања. Жири, на основу унапред припремљених критеријума, бодује одговоре и проглашава екипе које иду у следећи ниво такмичења, односно екипу која је освојила прво место.

Проблемске ситуације које ће ученици решавати су припремљене на основу гимназијских програма ГВ, имајући у виду кључне појмове садржаја и исходе, као и међупредметне компетенције. То значи да ће обухватити садржаје програма ГВ за сва четири разреда, изузев последње тематске целине у 4. разреду (Право на здраву животну целину), јер се у време такмичења ученици још нису њоме бавили. Проблемске ситуације, према томе, могу бити из тематике безбедности, глобализације, различитости, дискриминације, медија, рата и мира, људских права, демократије, социјалних права. Од ученика ће се захтевати само оно што је већ наведено у програмима као исход, на пример: да критички разматрају механизме надзора поштовања људских права и санкционисања њиховог кршења, или: да повезују процесе глобализације са степеном остварености људских права, или: да препознају ситуације и облике дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама итд. У питањима уз проблемску ситуацију од ученика ће се тражити да, на пример, препознају који је ту главни проблем а који су споредни, која документа регулишу ту проблематику, који су кораци у њеном решавању, чија је то одговорност, који су начини реаговања институција и грађана, какве су могуће последице те ситуације уколико се она не решава, као и други слични захтеви који се односе на знање, ставове и вредности које ученици имају у вези са демократијом и грађанством, као и на развијеност међупредметних компетенција које се односе превасходно на одговорно учешће у демократском друштву, али и на решавање проблема, рад са подацима и информацијама, сарадњу, предузимљивост.

За све учеснике, као и за победнике такмичења, предвиђене су одговарајуће награде.

За четири екипе које ће првог дана бити елиминисане из даљег такмичења није предвиђено ноћење, а за преостале четири, уколико нису из Београда, обезбеђен је смештај. Ученици ће бити смештени код својих вршњака из Београда (по моделу манифестације Радост Европе), а наставници у хотелу. Трошкови путовања учесника до и од Београда падају на терет организатора, као и керетинг.

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 На такмичење се пријављују наставници који су заинтересовани да међу својим ученицима завршног разреда гимназије, а који су све четири године похађали ГВ, идентификују троје ученика који показују интересовање за овај изборни програм и успешно достижу дефинисане исходе из програма и сагласни су да учествују у такмичењу.

Приликом пријаве наставник треба да попуни образац који је у прилогу, као и да напише кратко мотивационо писмо (попуњава се у горе наведеном обрасцу) у којем образлаже зашто жели да учествује у такмичењу. Приликом пријаве није потребно навести имена ученика чланова екипе. За сва питања у вези са пријављивањем контакт особа је Елеонора Влаховић (eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs).

Позив је отворен до 30. јуна 2023.

Попуњен образац пошаљите на eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

Комисија ће размотрити пријаве и одабрати осам наставника/школа чији ће ученици учествовати у такмичењу.  Одлука о избору осам наставника/школа биће објављена 21.8.2023. године на сајту Завода (www.zuov.gov.rs), а изабрани наставници ће бити обавештени и електронском поштом.

Одабрани наставници/школе ће почетком септембра добити материјал који ће им помоћи у припреми ученика за такмичење, као и могућност да у периоду до такмичења за сва питања контактирају саветницу за ГВ у ЗУОВ-у,  госпођу Елеонору Влаховић на горенаведеној електронској адреси.