null

Предшколске установе у републици Србији

Под предшколским узрастом, у складу са законском регулативом, подразумева се узраст деце од шест месеци до поласка у основну школу.

Предшколска установа обавља делатност у свом седишту, али због одређених специфичности, на пример, физичке одвојености од предшколске установе, може да обавља делатност и ван седишта – у издвојеном одељењу, објекту предшколске установе, школи или другом простору, ако испуњава услове у складу са законском регулативом.

Предшколско васпитање и образовање  организује се у васпитним групама које могу бити:

  • јасле, за узраст од шест месеци до три године,
  • вртићи, за узраст од три године до поласка у школу,
  • припремни предшколски програм,
  • развојне групе за децу са сметњама у развоју,
  • васпитно-образовни рад за децу која су на болничком лечењу.

Подаци приказани у табелама односе се на школску 2010/2011. годину.

Табела 1. Број предшколских установа у Републици Србији

Округ
Број предшколских установа
Број јасала
Број вртића
Број издвојених одељења
ГРАД БЕОГРАД
16
17
212
151
КОЛУБАРСКИ
6
0
14
50
МАЧВАНСКИ
8
1
25
139
ЈАБЛАНИЧКИ
6
0
18
108
ПЧИЊСКИ
7
2
17
104
БРАНИЧЕВСКИ
8
0
20
65
ПОДУНАВСКИ
3
0
21
48
ЗАЈЕЧАРСКИ
4
0
12
16
БОРСКИ
4
0
9
8
НИШАВСКИ
7
0
35
89
ТОПЛИЧКИ
4
0
7
22
ПИРОТСКИ
4
0
12
6
ПОМОРАВСКИ
6
0
23
88
МОРАВИЧКИ
4
0
28
40
РАСИНСКИ
6
2
17
126
ЗЛАТИБОРСКИ
10
0
25
60
ШУМАДИЈСКИ
7
5
24
52
РАШКИ
5
0
23
115
ЈУЖНОБАЧКИ
11
4
124
51
СРЕМСКИ
8
5
33
134
ЗАПАДНОБАЧКИ
5
1
32
19
СЕВЕРНОБАЧКИ
3
0
69
17
СРЕДЊOБАНАТСКИ
5
0
39
15
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
6
2
56
22
ЈУЖНОБАНАТСКИ
8
0
40
36
КОСОВСКИ
4
0
8
12
КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ
4
0
7
13
КОСОВСКО – ПОМОРАВСКИ
1
0
2
9
УКУПНО
170
39
952
1615

Табела 2. Број деце у предшколским установама по окрузима (јасле, вртићи, припремни предшколски програм – ППП, мешовите и развојне групе). 

Округ
Деца до три године
Деца од         три до пет и по година
Деца у ППП*
Деца у мешовитим групама
Деца у  развојним групама
Деца на болничком лечењу
Укупно деце
БОРСКИ
331
1 047
754
71
0
15
2 218
БРАНИЧЕВСКИ
536
1 154
1 344
321
0
0
3 355
ГРАД БЕОГРАД
10 654
23 938
15 740
2 797
162
787
54 078
ЗАЈЕЧАРСКИ
316
821
534
286
0
0
1 957
ЗАПАДНОБАЧКИ
371
1 087
1 986
315
17
0
3 776
ЗЛАТИБОРСКИ
1 042
2 814
2 223
247
13
78
6 417
ЈАБЛАНИЧКИ
438
1 381
2 306
430
0
15
4 570
ЈУЖНОБАНАТСКИ
573
2 132
2 459
501
0
0
5 665
ЈУЖНОБАЧКИ
3 832
10 004
6 254
2 230
0
0
22 320
КОЛУБАРСКИ
521
1 063
1 362
112
0
15
3 073
КОСОВСКИ
132
310
283
111
0
0
836
КОСОВСКОМИТРО-ВАЧКИ
387
710
543
43
0
0
1 683
КОСОВСКОПОМО-РАВСКИ
30
67
91
0
0
0
188
МАЧВАНСКИ
490
1 628
2 390
192
0
0
4 700
МОРАВИЧКИ
1 098
2 820
1 922
180
0
20
6 040
НИШАВСКИ
852
4 185
1 910
209
0
60
7 216
ПИРОТСКИ
146
971
752
10
0
10
1 889
ПОДУНАВСКИ
601
1 498
2 120
209
17
15
4 460
ПОМОРАВСКИ
695
1 860
1 913
169
8
0
4 645
ПЧИЊСКИ
407
1 259
2 374
162
7
19
4 228
РАСИНСКИ
812
1 660
2 077
1 086
8
15
5 658
РАШКИ
1 342
1 988
4 094
346
50
105
7 925
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
381
2 034
1 346
369
0
0
4 130
СЕВЕРНОБАЧКИ
590
1 230
2 501
806
0
0
5 127
СРЕДЊOБАНАТСКИ
323
1 947
1 211
374
0
14
3 869
СРЕМСКИ
947
3 435
2 685
1 288
6
0
8 361
ТОПЛИЧКИ
144
503
883
84
0
0
1 614
ШУМАДИЈСКИ
1 010
2 788
2 919
210
10
57
6 994
УКУПНО
 29 001
76 334
66 976
13 158
298
   1 225
186992

* ППП – припремни предшколски програм.

Графички приказ 1. Број деце у предшколском васпитању и образовању 
– по  васпитним групама. 

У предшколским установама у Републици Србији има 3 381 ромске деце (деца чији су се родитељи изјаснили као Роми).

Табела 3Број ромске деце у предшколским установама – по окрузима и по васпитним групама.

Округ
Број деце до три године
Број деце од   три до пет и по година
Број деце
у ППП
Број деце у мешовитим групама
Број деце у развојним групама
Укупан број ромске деце
БОРСКИ
2
12
52
0
0
66
БРАНИЧЕВСКИ
1
0
14
3
0
18
ГРАД БЕОГРАД
18
80
394
22
9
523
ЗАЈЕЧАРСКИ
1
5
28
0
0
34
ЗАПАДНОБАЧКИ
0
6
122
7
0
135
ЗЛАТИБОРСКИ
0
3
21
0
0
24
ЈАБЛАНИЧКИ
4
8
220
2
0
234
ЈУЖНОБАНАТСКИ
6
36
239
11
0
292
ЈУЖНОБАЧКИ
15
36
195
11
0
257
КОЛУБАРСКИ
6
4
74
3
0
87
КОСОВСКИ
5
6
26
4
0
41
КОСОВСКО – МИТРОВАЧКИ
0
0
2
0
0
2
КОСОВСКО – ПОМОРАВСКИ
0
5
9
0
0
14
МАЧВАНСКИ
0
5
78
0
0
83
МОРАВИЧКИ
2
7
16
0
0
25
НИШАВСКИ
1
3
122
0
0
126
ПИРОТСКИ
1
7
61
0
0
69
ПОДУНАВСКИ
0
3
59
25
0
87
ПОМОРАВСКИ
7
23
34
0
0
64
ПЧИЊСКИ
2
5
181
18
0
206
РАСИНСКИ
3
54
86
3
1
147
РАШКИ
1
19
84
8
0
112
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
1
86
103
19
0
209
СЕВЕРНОБАЧКИ
1
24
54
1
0
80
СРЕДЊОБАНАТСКИ
3
15
66
10
0
94
СРЕМСКИ
2
18
96
39
0
155
ТОПЛИЧКИ
0
6
63
48
0
117
ШУМАДИЈСКИ
3
5
72
0
0
80
УКУПНО
85
481
2571
234
10
3 381

 

Графички приказ 2. Обухват ромске деце предшколским васпитањем и образовањем – по окрузима.

Табела 4Број и проценат ромске деце, по групама, у  односу на укупан број деце у предшколским  установама.

Укупан број деце у предшколским установама
– 187 813
Деца до три године
Деца од  три до пет и по  година
Деца у ППП
Деца у мешовитим групама
Деца у развојним групама
Укупан број деце
Број ромске деце
85
481
2571
234
10
3 381
Проценат ромске деце у предшколским установама
0,29 %
0,62 %
3,84 %
1,78 %
3,36 %
1,80 %

 

Графички приказ 3. Број ромске деце у односу на укупан број деце у предшколским установама.

Графички приказ 4. Процентуално учешће ромске деце у укупном броју деце у   предшколским установама.

Деца са сметњама у развоју, у складу са законском регулативом, остварују право на предшколско васпитање и образовање у: васпитној групи, затим у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални васпитно-образовни план и у развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-образовног плана.

Табела 5Број деце са сметњама у развоју у предшколским установама – по групама и по врстама сметњи.

Врсте сметњи
Деца до три године
Деца од три до пет и по година
Деца у ППП
Укупан број деце
Оштећење вида
6
40
58
104
Оштећење слуха
10
39
54
103
Моторичке сметње
9
69
76
154
Менталне сметње
9
104
139
252
Аутизам
3
87
94
184
Сметње у говору
37
384
371
792
Вишеструке сметње
21
240
225
486
УКУПНО
95
963
1 017
2 075

 

Графички приказ 5.  Деца са сметњама у развоју (по врстама сметњи).

Вести Сектора за специфична питања образовања

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link