null

Пројекат: „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“

Пројекат Завода за унапређивање образовања и васпитања и Уницефа „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“ је настао као потреба  за унапређивањем  партнерске сарадње између  школа за образовање ученика са сметњама у развоју и основних и средњих школа  у шест градова: Ниш, Алексинац, Прокупље, Лесковац, Пирот и Врање. Циљ је да се рaзвиjу потенцијали и прoфeсиoнaлнe кoмпeтeнциje у школама за ученике са сметњама у развоју и основним и средњим школама нa лoкaлнoм нивoу. Успoстaвљeњeм и jaчaњeм сарадње мeђу oвим шкoлaмa (шест школа за ученике са сметњама у развоју и дванаест партнерских основих школа из истих општина), кao и сa другим устaнoвaмa нa лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу, унaпрeђује се образовно-васпитни рaд сa дeцoм и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу и пружа стручна подршка наставном кадру и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу који се налазе у основним и средњим школама.

Учесници семинара у оквиру пројекта су наставници из основних и средњих школа, представници стручних служби, дефектолози и предметни наставници из школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

У  периоду од септембра 2011. до  јануара 2012. реализоване су планиране активности: одржани су састанци у пет општина  на којима је презентован пројекат и улога партнера у пројекту; одређени су  тимови за реализацију активности (мапирање/идентификацију деце и ученика који нису обухваћени образовно-васпитним радом, пружање подршке ученицима и наставницима у  основним школама, успостављање сарадње између стручних служби, припремљени инструменти за реализацију активности и инструменти за праћење и евалуацију).

У складу са планираном динамиком пројекта, реализоване су следеће активности:

 • Одржани су угледни часови у инклузивном одељењу (ученици основне школе и ученици са сметњама у развоју)  из предмета српски језик, математика и музичка култура, у ОШ “Бубањских хероја“, Ниш. Укупно  54 учесника (14.10.2011);
 • Одржан је семинар о стручној подршци наставницима  за рад са ученицима са сложеним сметњама, 32 учесника. Тема „Дете  са интелектуалним тешкоћама“, у Школи за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу (22.10.2011);
 • Одржан је семинар о мапирању/идентификацији деце и ученика која се налазе ван образовно-васпитног система. Теме:  Идентификација (мапирање) деце ван образовног система  и њихово укључивање у образовно-васпитни систем и Подршка ученицима са сметњама у развоју у редовној школи,  20 учесника. Семинар је одржан  у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (10.11.2011);
 • Одржан је семинар о  стручној подршци наставницима за рад са децом са сметњама у развоју у одељењима  основних школа, 20 учесника. Семинар је одржан  у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (10.11.2011);
 • Одржан је семинар о подршци стручној служби у школама. Тема Партнерство  специјалне и редовне школе на нивоу стручне службе“,12 учесника. Семинар је одржан  у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (10.11.2011).
 • Одржан је час математике (у петом разреду) и час српског језика (у осмом разреду) у инклузивном одељењу у две основне школе у Нишу (ОШ „Стефан Немања“ и ОШ „Радоје Домановић“). Наставу су реализовали професори српског и професори математике из ових школа. Часовима је  присуствовало 30 професора из партнерских школа (23.12.2011).
 • Одржан консултативни састанак представника Завода и Уницефа са учесницима пројекта о активностима и проблемима који су се јављали у току реализације. Састанак је одржан у Школи за основно и средње образовање „14. октобар“, у Нишу (19. 3. 2012).
 • Одржани су часови српског језика, математике и музичке културе у трећем разреду у инклузивном одељењу у Основној школи „ 8. септембар“ у Пироту (30. 3. 2012).
 • Одржан састанак  о реализованим активностима пројекта и презентација компјутерског програма за прикупљање података, у Школи за основно и средње образовање „ 14. октобар“, у Нишу (20. 4. 2012).
 • Одржан пети супервизијски састанак са представницима школа из шест општина (Ниш, Алексинац, Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање)  о резултатима реализованих активности, приказ примера добре праксе у области инклузивног образовања, припремање ИОП-а, упутство школама за активности у следећој школској години – септембар (упис, програм, подршка, итд.). Састанак је одржан у Цeнтру зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у Нишу (7.5.2012).

Семинарима и угледним часовима присуствовало је 114  наставника односно запослених у школама за ученике са сметњама у развоју и основним и средњим  школама

Поред наведених, у оквиру пројекта остварене су и друге активности:

 • У оквиру активности мапирање (идентификовање)  потписани су протоколи о сарадњи са представницима домова здравља, центара за социјални рад и одељења за друштвене делатности у општинама градова Ниша, Алексинца, Пирота, Прокупља и Лесковца, као и институцијама и организацијама на локалном нивоу и  школама за ученике са сметњама у развоју; организован  је обилазак породица у којима је евидентирано дете које није обухваћено образовањем; утврђивање оквира за  базу  података о деци и младима ван образовно-васпитног система.
 • Потписани су протоколи о сарадњи између школа за ученике са сметњама у развоју и основних школа  у вези са подршком ученицима са сметњама у развоју који похађају основне школе;
 • Евидентирани су  ученици којима је потребна помоћ и подршка;
 • Евидентирани су ученици из школа за ученике са сметњама у развоју који могу да похађају основну школу;
 • Организовано је пружање стручне подршке родитељима за рад са ученицима са сметњама у развоју који се налазе у  основним школама.

Вести Сектора за специфична питања образовања

ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link