Системска подршка развоју квалитета предшколског васпитања и образовања

1553

Извор: МПНТР

Развој система ПВО у Србији темељи се на искуствима добре праксе и на стратешким приоритетима у области образовања и васпитања. Предшколско васпитање и образовање (ПВО) у Републици Србији има дугу традицију, много искустава добре и квалитетне праксе као и велики стручни потенцијал. Реформске иницијативе у области предшколског васпитања и образовања проистичу из Стратегије развоја система образовања до 2020. године (Службени гласник РС, бр.108/12) и пратећег Акционог  плана који у фокусу имају унапређивање доступности, квалитета и праведности система ПВО.

Полазишта у изради нових Основа програма ПВО су настала на основу договора свих кључних актера у ПВО. Постојао је консензус међу свим кључним актерима стручним удружењима практичара, представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивања образовања и васпитања, представницима академске заједнице, о потреби израде нових основа програма које ће уважити и ослонити се на: вредности досадашње праксе и искуства, као и контекст у коме се ПВО у Србији реализује, савремена теоријска сагледавања детета, учења и функције система ПВО, резултате истраживања уовој области, релевантна документа међународне образовне политике, примере добре праксе других земаља, достигнућа и искуства пројеката у области ПВО у Србији (ИМПРЕС, Вртићи без граница) као и стање, потребе и потенцијале праксе ПВО у Србији (закључци Првог конгреса предшколских радника Србије, 2015).

Нове Основе програма ПВО су пре доношења пилотиране у пракси. На ицијативу МПНТР- а, Завод за унапређивање васпитања и образовања, је у складу са својим надлежностима и законским процедурама израде програмских докумената, водио процес израде нових Основа програма. Предог нових Основа програма, израђен од стране радне групе практичара пилотиран јеу пракси, уз стално праћење ЗУОВ и МПНТР. Упоредо су нове Основе програма биле предмет независне процене од стране релевантног међународног експерта, као и предмет националне јавне расправе.

Доношење нових Основа програма ПВО

Финални документ који је резултат наведеног партиципативног процеса израде добио је позитивно мишљење највишег националног тела у области образовања – Националног просветног савета и као такав донет од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

Примена нових Основа програма подржана је израдом бројних подзаконских  аката

Основе програма ПВО је документ који даје оквир и смернице. Његова примена јесте и биће подржана кроз доношење пратећих нормативних аката, усклађивање одговарајућих правилника, стручних упутстава, водича и приручника.

Реформске иницијативе и имплементација нових Основа програма подржане су кроз подзаконску регулативу:

Пружање интензивне подршке предшколским установама и практичарима за примену нових Основа програма ПВО

По први пут се системска подршка развоју квалитета система ПВО пружа на националном нивоу, нивоу ПУ, као и на нивоу практичара који непосредно реализују програме предшколског васпитања и образовања:

Четворогодишњи свеобухватан програм јачања капацитета предшколских установа је развијен и реализује се у сарадњи МПНТРа, ИПА/Филозофсkи факултет у Београду и УНИЦЕФ-ом у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који се уз финансијску подршку Међународне банке за обнову и развој, реализује у периоду 2019 – 2022. године. Програмом  ће бити обухваћено 12.000 (око 60%) професионалаца из свих јавних ПУ.

Успостављен је тим од 90 тренера/ментора (34 универзитетска професора (38%), 37 стручних сарадника и 19 васпитача (21%)), који реализује петодневне класичне и онлајн обуке и пружају менторску подршку установама, уз подршку ИПА, а на основу претходног искуства развоја Мреже практичара за подршку ПВО.

Програм јачања капацитета осим обука укључује инетензивну шестомесечну менторску подршку предшколским установама за примену нових Основа програма, као и хоризонталне размене са установама које су развиле добру праксу у складу са новим Основама програма и између установа у истој фази примене нових Основа програма.

Поред Приручника за тренере и Смерница за менторе,у припреми су: Приручник за васпитаче о узрасно прикладним стратегијама имплементације нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, Водич за документовање, Приручник за планирање и креирање простора, Приручник о најбољим  праксама примене Основа програма предшколског васпитања и образовања.

У оквиру Пројекта ради се и на креирању ресурса за имплементацију новог Оквира квалитета и унапређењу процедура за вредновање квалитета рада предшколских установа у складу са новим Основама програма. Развијени су: описи индикатора стандарда квалитета, развијени и пилотирани алати за спољашње вредновање квалитета рада ПУ (потврђене су метријске карактеристике инструмената за спољашње вредновање), на репрезентативном стратификованом узорку ПУ урађена је Студија о почетном стању у вези са квалитетом рада ПУ.

У циљу подршке променама започетим у систему предшколског васпитања и образовања: сви просветни саветници из Школских управа МПНТР-а су учествовали у обуци о Новим основама програма, као и на једнодневном саветовању о примени новоизрађених алата за спољашње вредновање. Реализовано је истраживање о досадашњим праксама ПУ у самовредновању и на основу резултата истраживања од јуна започиње припрема Водича за самовредновање, којим ће се процес самовредновања у већој  мери ставити у функцију развоја рефлексивне праксе и формирања заједнице учења. Пројектом су планиране и активности које треба да унапреде стручно усавршавање које реализује ПУ, као и унапређивање дигиталних компетенција васпитача.

Стратешки приоритети развоја и унапређивања квалитета, праведности и доступности предшколског васпитања и образовања реализују се кроз велики број синхронизованих и координисаних пројеката и иницијатива.

Постоји синергија и усклађеност свих пројеката и иницијатива у области предшколског васпитања и образовања који се реализују у сарадњи са многобројним партнерских организација: креирана је обука за директоре ПУ, чији је циљ јачање њихових професионалних компетенција, подршка јединицама локалане самоуправе у циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем кроз изградњу нових вртића, реконструкцију и пренамену погодних простора на локалу за потребе реализације програма ПВО, као и кроз доделу грантова јединицама локалне самоуправе за повећање обухвата и унапређење друштвене бриге о деци (пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање, Вртићи без граница…). Континуирана медијска кампања у циљу промоције квалитетног инклузивног предшколског васпитања и образовања, али и јачање капацитета локалних институција да међусобно сарађују и планирају развој предшколског васпитања и образовања (реализује се кроз пројекат СУПЕР).

Као подршка предшколским установама у увођењу и имплементацији нових Основа програма (складу са захтевима нове програмске концепције), предшколске установе у 56 најсиромашнијих општина су опремљене  намештајем, дидактичким средствима и ИКТ опремом кроз пројекат IPA 2014: Ка целоживотном учењу, (вредност око милион евра), Save the children (22 васпитне групе у 16 ПУ, 9.550.680 РСД), УНИЦЕФ (10 ПУ).

Унапређивање иницијалног образовања васпитача и система њиховог професионалног развоја и напредовања као важна карика у грађењу квалитетног ПВО покренуто је одстране МПНТР формирањем две радне групе.

Започет је рад на успостављању јединственог информационог система (ЈИСП) за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији како би се обезбедио и унапредио процес доношења одлука заснован на подацима.

Примена нових основа програма и унапређење квалитета ПВО ослања се на достигнућа и ресурсе до сада реализованих реформских иницијатива и пројеката.

Такође, опредељење МПНТР је да одлуке о правцима развоја доноси на темељу релевантних анализа и истраживања (Сарадња са Уницефом).

За разлику од претходних основа програма које су увођене без пратеће системске подршке, овај пут то није случај. Пред нама су изазови, којима смо верујемо, дорасли.