back to top

Закони, правилници и планови и програми наставе и учења представљени на овој страни су линкови ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content)

Иако Завод за унапређивање образовања и васпитања има жељу да понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на линковима испод нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

Основи образовања

1 Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. октобра 2017. године (види члан 210. Закона).
Подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењују се ако нису у супротности са овим законом, до доношења нових подзаконских аката на основу овог закона (види члан 199. Закона). Престаје да важи одредба члана 41. став 1. тачка 3) Закона даном почетка рада Агенције за квалификације у складу са Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).
Престале су да важе одредбе члана 204. Закона даном ступања на снагу Закона о просветној инспрекцији („Службени гласник РС“, број 27/2018), односно 14. априла 2018. године (види члан 23. Закона – 27/2018-22). Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године (види члан 33. Закона – 10/2019-5). Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 6/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 1. фебруара 2020. године. Министар ће донети подзаконске акте за спровођење овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона (види чл. 24. и 26. Закона – 6/2020-20). Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 129/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 5. јануара 2022. године (види члан 55. Закона – 129/2021-9). Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 92/2023) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 4. новембра 2023. године (види члан 40. Закона – 92/2023-332).

1.1 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа: 21/2018-9

1.1.1 Одлука о мрежи јавних средњих школа: 49/2018-3, 62/2018-5, 94/2018-4

1.2 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа: 21/2018-8

1.3 Одлука  о образовању Комисије за верску наставу у школи: 63/2023-41, 77/2023-5

1.4 Одлука  о одређивању средње школе од посебног интереса за Републику Србију: 4/2023-5

1.5 Одлука  о висини накнаде за рад чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих: 38/2012-16

1.6 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању: 10/2024-57

1.7 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 10/2024-51

1.8 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања:10/2024-49

1.9 Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: 109/2023-3

1.10 Правилник о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања: 96/2023-189

1.11 Правилник о стандардима компетенција секретара установе образовања и васпитања: 96/2023-187

1.12 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања: 72/2023-96

1.13 Правилник о мерилима за утврђивање средстава за остваривање програма предшколског васпитања и образовања у предшколској установи: 49/2023-35

1.14 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

1.15 Правилник

1.16 Правилник о посебном програму образовања и васпитања

1.17. Правилник

1.18 Правилник о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја

1.19 Правилник о Општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања: 85/2020-162

1.20 Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника: 14/2020-85

1.21 Правилник о стручно-педагошком надзору: 87/2019-263

1.22 Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту: 87/2019-258

1.23 Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја: 81/2019-41

1.24 Правилник о Јединственом информационом систему просвете: 81/2019-37

1.25 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 46/2019-69, 104/2020-46

1.26 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања: 41/2019-55

1.27 Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи: 30/2019-50

1.28 Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи: 30/2019-46

1.29 Правилник о модел установи: 10/2019-84

1.30 Правилник о вредновању квалитета рада установе: 10/2019-81

1.31 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом: 80/2018-5

1.32 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање: 74/2018-58

1.33 Правилник о општинском савету родитеља: 72/2018-620

1.34 Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици: 70/2018-30

1.35 Правилник о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања запослених са листе: 66/2018-38

1.36 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности: 65/2018-12

1.37 Правилник o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања: 63/2018-29

1.38 Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника: 36/2018-39

1.39 Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања: 98/2017-30

_________________________

1.40 Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика: 67/2022-198

1.41 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик: 78/2017-41

1.42 Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: 55/2017-10

1.43 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју: 73/2016-23, 45/2018-39, 49/2023-36, 73/2023-21

1.44 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

1.45 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

1.46 Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих: 50/2013-35, 115/2013-163

1.47 Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: 38/2013-50

1.48 Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања: 61/2012-53

1.49 Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: 70/2011-25, 69/201599, 81/2015-70 (др. правилник)

Правилник престаје да важи у делу којим се уређује службена легитимација даном почетка примене Правилника о изгледу обрасца службене легитимације инспектора (“Службени гласник РС”, број 81/2015), односно 30. априла 2016. године (види члан 4. Правилника – 81/2015-70).

1.50 Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу: 44/2011-29

1.51 Одлука о одређивању Прве крагујевачке гимназије за школу од посебног интереса за Републику Србију: 113/2008-56

1.52 Одлука  о одређивању средњих школа од посебног интереса за Републику Србију: 42/2007-3

1.53 Одлука о образовању Комисије за попис имовине и деобни биланс Центра за евалуацију, Центра за акредитацију, Центра за професионални развој запослених у образовању, Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Центра за уметничко образовање и васпитање, Центра за развој програма образовања и васпитања и уџбеника и Центра за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка: 73/2004-3

1.54 Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: 73/2004-3, 5/2014-15, 45/2015-36

1.55 Одлука о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања: 73/2004-1, 5/2014-14, 45/2015-36

1.56 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

1.57 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања: 22/2016-49

_________________________

2 Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација : 66/2019-7

3 Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање : 73/2018-9

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. октобра 2018. године, а престаје да важи даном почетка примене закона којим ће се уредити регулисане професије и признавање професионалних квалификација (види члан 10. Закона).

4 Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије: 27/2018-3, 6/2020-3

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 14. априла 2018. године (види члан 54. Закона).Подзаконски прописи за спровођење овог закона донеће се у року од годину дана од ступања на снагу овог закона (види члан 45. Закона).
До почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим законом, поступак професионалног признавања обављаће се у складу са одредбама закона који уређује високо образовање. Поступци за професионално признавање стране високошколске исправе, односно за вредновања страног студијског програма ради запошљавања који су започети до почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим законом, окончаће се по тим прописима. Започети поступци за издавање одобрења за стицање статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по тим прописима. До почетка рада Агенције за квалификације у складу са овим законом, поступак за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА вршиће се у складу са Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 88/17 – др. закон). До почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим законом, поступак признавања страних школских исправа обављаће се у складу са одредбама закона који уређује основно образовање и васпитање и законом који уређује средње образовање и васпитање. Поступци за признавање страних школских исправа који су започети до ступања на снагу овог закона, окончаће се по тим прописима (види члан 51. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, број 6/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 1. фебруара 2020. године. Поступци професионалног признавања стране високошколске исправе започети до ступања на снагу овог закона окончаће се према одредбама овог закона (види чл. 14. и 16. Закона – 6/2020-3).

4.1 Одлука о висини накнаде за рад чланова посебних стручних комисија: 152/2020-10

4.2 Одлука о висини накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације: 104/2018-49

4.3 Одлука о висини накнаде за рад чланова секторских већа: 104/2018-48

4.4 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације: 104/2018-48, 57/2019-146, 27/2020-24

4.5 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања: 104/201847, 57/2019-147

4.6 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке): 104/2018-46, 57/2019-147

4.7 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике: 104/2018-45, 57/2019-145

4.8 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике: 104/2018-45, 57/2019-144

4.9 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања: 104/2018-44, 57/2019-147, 14/2020-31

4.10 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга: 104/2018-43, 57/2019-145

4.11 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите: 104/2018-42, 57/2019-147, 17/2020-19

4.12 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта: 104/2018-41, 57/2019-146, 27/2020-23, 66/2020-12

4.13 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја: 104/2018-40, 57/2019-146, 27/2020-24

4.14 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине: 104/2018-40, 57/2019-145, 17/2020-19

4.15 Одлука о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма: 104/2018-39, 57/2019145, 82/2019-8, 27/2020-24

4.16 Одлука о оснивању Агенције за квалификације: 68/2018-4, 66/2020-13

4.17 Правилник о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије: 159/2020-80

4.18 Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике Србије: 159/2020-77

4.19 Правилник о методологији за развој стандарда квалификација: 156/2020-75

4.20 Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења: 148/2020-183

4.21 Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације: 53/2020-5

4.22 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања: 43/2019-11

АКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

4.23 Правилник о висини накнаде за трошкове поступка признавања страних школских исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и о висини накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих: 1/2020-176

5 Закон о уџбеницима: 27/2018-13

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 14. априла 2018. године (види члан 48. Закона). Поступци за одобравање рукописа уџбеника који су започети по прописима који су важили до ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима према којима су започети. Поступак избора уџбеника из Каталога уџбеника спровешће се по одредбама овог закона. Уџбеници које су школе одабрале за коришћење у настави од школске 2016/2017. године до школске 2018/2019. године користиће се у тим школама до промене програма наставе и учења. Уџбеници који су одобрени на основу Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС”, број 72/09) и Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 113/17 – др. закон) остају у употреби до промене плана и програма наставе и учења, односно до одобравања уџбеника усклађеног са новим планом и програмом наставе и учења. Приручници за образовање одраслих припремљени у оквиру пројекта „Друга шанса ? Развој система функционалног основног образовања одраслих” остају у употреби, бесплатни су за полазнике и могу се преузети у електронској форми са званичне интернет странице Министарства. Удружења школа које реализују програм основног образовања одраслих могу да издају приручнике за образовање одраслих припремљене у оквиру пројекта „Друга шанса ? Развој система функционалног основног образовања одраслих”. Приручници за образовање одраслих припремљени у оквиру пројекта „Друга шанса ? Развој система функционалног основног образовања одраслих” могу се финансирати у складу са одлуком Владе из члана 10. овог закона или из других извора. Каталог уџбеника основне школе у делу који се односи на први и пети разред, који ће се користити од школске 2018/2019. године, биће објављен најкасније до 30. априла 2018. године. Одлуку о избору уџбеника за први и пети разред, који ће се користити од школске 2018/2019. године, школе достављају Министарству најкасније до 15. маја 2018. године (види члан 46. Закона).

5.1 Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину: 66/2020-13

5.2 Правилник о начину прилагођавања уџбеника: 21/2020-152

5.3 Правилник о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења: 94/2018-21

5.4 Правилник о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења: 94/2018-20

5.5 Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: 69/2018-22

_________________________

5.6 Правилник о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава: 75/2016-8

5.7 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби: 42/2016-11, 45/2018-40

5.8 Правилник о садржини и начину вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава: 21/2010-27

5.9 Правилник о садржини и начину вођења Регистра одобрених уџбеника: 21/2010-22

5.10 Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци: 6/2010-27

6 Закон о просветној инспекцији: 27/2018-22

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 14. априла 2018. године (види члан 24. Закона). Поступци инспекцијског надзора започети пре ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама прописа који су били на снази до ступања на снагу овог закона (види члан 21. Закона).

6.1 Правилник о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи:52/2018-48

7 Закон о образовању одраслих: 55/2013-27, 88/2017-3 (др. закон), 27/2018-3 (др. закон), 6/2020-3 (др. закон)

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године, а примењује се од 1. јануара 2014. године (види члан 67. Закона).
Прописи потребни за спровођење овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 66. Закона).
Престао је да важи члан 12. Закона даном ступања на снагу Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), односно 7. октобра 2017. године (види члан 209. Закона – 88/2017-3).
Престају да важе одредбе чл. 17–19, 24–27, 42. и 65. Закона, у делу који се односи на поступак за издавање одобрења другој организацији која обавља делатност и има седиште на територији аутономне покрајине, даном почетка рада Агенције за квалификације у складу са Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).

7.1 Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину: 26/2020-88

7.2 Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих: 89/2015-297, 102/2015-64

7.3 Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих: 89/2015-294

 

8 Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

9 Стратегија образовања одраслих у Републици Србији


Образовање и васпитање

1 Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину: 6/2023-4, 7/2023- 451
2 Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину: 6/2023-1
3 Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама: 4/2022-12, 14/2022-7, 15/2022-4
4 Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: 11/2019-202
5 Правилник о програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик: 11/2019-190
6 Правилник о стандардима квалитета рада установе: 14/2018-1
7 Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита: 1/2018-367
Ученици који заврше четворогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће стручну матуру по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2020/2021. године, а ученици који заврше трогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће завршни испит средњег стручног образовања и васпитања по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника).
8 Правилник о Програму опште и уметничке матуре: 11/2017-174
Ученици који заврше четворогодишње опште средње образовање и васпитање и средње уметничко образовање и васпитање полагаће општу и уметничку матуру по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника).
9 Правилник о програму учења знаковног језика: 1/2017-1
10 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања за босански језик: 13/2016-1
11 Правилник о основама васпитног програма: 3/2015-1
12 Правилник о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница: 11/2014-12, 14/2014-1
13 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника: 5/2012-1, 6/2021-341 (др. правилник)
14 Правилник о Програму огледа за развијање средњих стручних школа као регионалних центара компетенција: 6/2011-1
15 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја: 5/2011-147
16 Правилник о општим основама школског програма: 5/2004-1
17 Правилник о програму васпитног рада у домовима ученика средњих школа Републике Србије: 20/1997-1
18 Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи: 1/1992-9, 23/1997-1, 2/2000-1, 15/2019-56
19 Правилник о наставном плану и програму за III и IV годину педагошких академија за васпитаче: „Службени гласник СРС“ број 39/1982, „Службени гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 8/1982, 9/1982, 10/1982, 5/1991-59
Правилник формалноправно није стављен ван снаге, а донет је на основу Закона о педагошким академијама („Службени гласник РС“, бр. 14/1971, 47/1973, 32/1975, 32/1979), који је престао да важи.
20 Правилник о наставном плану и програму за III и IV годину педагошких академија за образовање наставника
(учитеља): Службени гласник СРС“, број 39/1982, „Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 8/1982, 9/1982, 10/1982, 5/1991-59
Правилник формалноправно није стављен ван снаге, а донет је на основу Закона о педагошким академијама („Службени гласник РС“, бр. 14/1971, 47/1973, 32/1975, 32/1979), који је престао да важи.

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

1 Закон о основном образовању и васпитању: 55/2013-3, 101/2017-11, 27/2018-3 (др. закон), 10/2019-3

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године, а примењује се почев од школске 2013/2014 године, односно од 2. септембра 2013. године (види члан 107. Закона).
Министар ће донети подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона у року од две године од дана почетка примене овог закона. Подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењиваће се, ако нису у супротности са овим законом, до доношења подзаконских аката на основу овог закона (види члан 105. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године (види члан 67. Закона – 101/2017-11).
Подзаконски акти за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења наведених прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види члан 66. Закона – 101/2017-11).
Престају да важе одредбе чл. 96–99. Закона даном почетка рада ENIC/NARIC центра у складу Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године. Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења тих прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види чл. 11. и 12. Закона – 10/2019-3).

1.1 Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи: 9/2014-4, 10/2017-22, 31/2017-3, 73/2017-6

1.2 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи: 109/2020-9

1.3 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе: 109/2020-8

1.4 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи: 68/2018-28

1.5 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: 66/201838, 82/2018-6, 37/2019-11, 56/2019-3, 112/2020-5

1.6 Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу: 66/2018-36

Правилник је ступио на снагу 1. септембра 2018. године (види члан 14. Правилника).

1.7 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих: 65/2018-20

1.8 Правилник о ученичким задругама: 31/2018-105

1.9 Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе: 105/2015-30, 50/2016-40, 35/2017-5

1.10 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка: 77/2014-8

________________________

Прописи донети на основу Закона о основној школи: 50/1992-1726, 53/1993-2467 (др. закон), 67/1993-3111 (др. закон), 48/1994-1497 (др. закон), 66/19942259 (УС), 22/2002-1, 62/2003-1 (др.закон), 101/2005-28 (др. закон), 72/2009-66 (др. закон):

1.11 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи: 46/2001-1

1.12 Одлука о промени седишта основних школа у Београду: 36/2002-2

1.13 Одлука о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији: 58/1994-1974, 49/1995-1832, 20/1997-432, 58/1997-1257, 13/1998-293, 23/1998-610, 31/1998-822, 40/1999-682, 24/2000-641, 31/2000-825, 26/2001-11, 56/2001-7, 7/2002-1, 36/2002-2, 50/2002-5, 65/2002-1, 9/2003-1, 76/2003-1, 121/2003-19 (исправка)

1.14 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: 55/2006-3, 51/2007-80, 67/2008-13, 39/2011-36, 82/2012-4, 8/2013-109, 70/2015-89, 81/2017-255, 48/2018-130, 65/2018-20 (др. правилник), 66/2018-38 (др. правилник), 112/2020-5 (др. правилник)

1.15 Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе: 47/1994-1475

1.16 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи: 37/1993-1674, 42/1993-1930

2 Закон о предшколском васпитању и образовању: 18/2010-48, 101/2017-8, 113/2017-276 (др. закон), 10/2019-3

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. априла 2010. године (види члан 62. Закона). Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 101/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године (види члан 29. Закона – 101/2017-8).
Подзаконски акти за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 101/2017) донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења наведених прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 101/2017), ако нису у супротности са овим законом (види члан 28. Закона – 101/2017-8).Члан 52. престаје да се примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017), односно 1. јануара 2022. године (види чл. 161. и 163. Закона – 113/2017-276 и члан 3. Закона – 157/2020-3).
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 10/2019) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године. Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења тих прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види чл. 3. и 4. Закона – 10/2019-3).

2.1 Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи: 63/2019-31

2.2 Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи: 39/2018-24

2.3 Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи: 112/2017-104

2.4 Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи: 131/2014-8

2.5 Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа: 26/2013-16

2.6 Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама: 124/2012-272

2.7 Правилник o критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу: 44/2011-29

2.8 Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи: 59/2010-16

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

1 Закон о дуалном образовању: 101/2017-3, 6/2020-25

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 41. Закона).
Подзаконске акте за спровођење овог закона, министар доноси у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Акте из члана 12. став 13. и члана 30. став 11. овог закона Привредна комора Србије доноси у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. До почетка примене закона који уређује национални оквир квалификација, стандард квалификације у дуалном образовању утврђује се у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, осим дела који се односи на опис рада који утврђује Привредна комора Србије (види члан 38. Закона).
Лице које је у радном односу код послодавца или самостално обавља делатност, а које је до ступања на снагу овог закона учествовало у спровођењу практичне наставе у средњем стручном образовању у складу са важећим наставним планом и програмом, има право да Привредној комори Србије поднесе захтев за издавање лиценце за инструктора (види члан 39. Закона).
Влада образује комисију за развој и спровођење дуалног образовања у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, ради спровођења и унапређивања дуалног образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата (види члан 40. Закона).
Закон o изменама и допунама Закона о дуалном образовању је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 1. фебруара 2020. године (види члан 16. Закона – 6/2020-25).

1.1 Одлука о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања: 5/2018-5

1.2 Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању: 2/2019-67

1.3 Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад: 102/2018-126

1.4 Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора: 70/2018-33

АКТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ:

1.5 Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца: 102/2020-106

2 Закон о средњем образовању и васпитању: 55/2013-15, 101/2017-19, 27/2018-3 (др. закон), 6/2020-24

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године, а примењује се почев од школске 2013/2014. године, односно од 2. септембра 2013. године (види члан 102. Закона).
Подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењују се ако нису у супротности са овим законом, до доношења прописа на основу овог закона (види члан 96. Закона).
До доношења нових наставних планова и програма у складу са овим законом, у школи се полажу: завршни, матурски, специјалистички испит и испит за проверу стручне оспособљености (види члан 98. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 101/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године (види члан 56. Закона – 101/2017-19).
Подзаконски акти за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 101/2017) донеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. До доношења наведених прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 101/2017), ако нису у супротности са овим законом (види члан 55. Закона – 101/2017-19).
Престају да важе одредбе чл. 86–89. Закона даном почетка рада ENIC/NARIC центра у складу Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 6/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 1. фебруара 2020. године. Подзаконски акт из члана 1. овог закона министар доноси у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона (види чл. 10. и 11. Закона – 6/2020-24).

2.1 Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе: 112/2020-3

2.2 Правилник о упису ученика у средњу школу: 76/2020-63, 94/2020-7

2.3 Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme – IBDP): 93/2019-256, 7/2020-84

2.4 Правилник о јавним исправама које издаје средња школа: 56/2019-146

2.5 Правилник о евиденцији у средњој школи: 56/2019-86

Закон о средњој школи: 50/1992-1716, 53/1993-2467 (др. закон), 67/1993-3111 (др. закон), 48/1994-1497 (др.

закон), 24/1996-776, 23/2002-1, 25/2002-11 (исправка), 62/2003-1 (др. закон), 64/2003-74 (исправка др. закона), 101/2005-28 (др. закон), 72/2009-66 (др. закон), 55/2013-15 (др. закон)

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 2. августа 1992. године (види члан 125. Закона). Закон је престао да важи даном почетка примене Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 55/2013), односно од школске 2013/2014 године, 2. септембра 2013. године, осим одредаба члана 23, члана 24. став 1. и члана 26. које се примењују до доношења нових наставних планова и програма у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (види чл. 101. и 102. Закона – 55/2013-15).

3.1 Одлука о промени седишта средњих школа у Београду: 36/2002-2

3.2 Правилник о садржају и начину вођења матичне евиденције о ученицима и остваривању годишњег програма рада у дому ученика и у школи са домом: 24/1998-662, 71/2003-14

3.3 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама: 37/1993-1675, 43/2015-30

Правилник о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (“Службени гласник РС”, број 43/2015) је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. маја 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/16. године (види члан 2. Правилника – 43/2015-30).

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

1 Закон о ученичком и студентском стандарду: 18/2010-54, 55/2013-38, 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-8

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. априла 2010. године (види члан 105. Закона). Подзаконски акти донети до дана ступања на снагу овог закона примењују се ако нису у супротности са овим законом, до доношења прописа на основу овог закона (види члан 98. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 55/2013) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године (види члан 14. Закона – 55/2013-38).
Ученици и студенти који су остварили право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте, односно за развој научног и уметничког подмлатка и који имају закључене уговоре у складу са раније важећим прописима, настављају да користе то право до завршетка започетог школовања, у складу са закљученим уговором и прописом по ком су то право остварили (види члан 11. Закона – 55/2013-38).
Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 55/2013) престаје са радом Републички фонд за развој научног и уметничког подмлатка основан Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10), а његова права, обавезе, предмете и архиву преузима Министарство (види члан 12. Закона – 55/2013-38).
Престале су да важе одредбе члана 88. став 1. – у делу који се односи на поверавање послова инспекцијског надзора Аутономној покрајини Војводини, као и одредбе члана 91. ст. 2–7. и одредбе члана 92. Закона даном ступања на снагу Закона о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 27/2018), односно 14. априла 2018. године (види члан 23. Закона – 27/2018-22).
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године. Подзаконски акти који се доносе у складу са одредбама овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона (види чл. 37. и 38. Закона – 10/2019-8).

1.1 Правилник о стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину: 65/2019-52

1.2 Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика: 36/2019-128

1.3 Правилник о одмору и додатним активностима студената: 36/2019-102

1.4 Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте: 36/2019-100

1.5 Правилник о смештају и исхрани ученика и студената: 36/2019-97

1.6 Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама: 36/2019-92

1.7 Правилник о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда: 108/2016-47

1.8 Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика: 37/2016-19

1.9 Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика: 2/2016-9

1.10 Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика: 77/2014-9

1.11 Правилник о обрасцу легитимације инспектора: 90/2013-121, 81/2015-70 (др. правилник)

Правилник престаје да важи у делу којим се уређује службена легитимација даном почетка примене Правилника о изгледу обрасца службене легитимације инспектора (“Службени гласник РС”, број 81/2015), односно 30. априла 2016. године (види члан 4. Правилника – 81/2015-70).

1.12 Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда: 1/2012-15

1.13 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре: 90/2011-17

1.14 Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената: 67/2011-68

1.15 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру: 29/2011-14, 90/2013-123, 36/2019-103

Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 8. маја 2011. године, а примењује се од школске 2011/2012. године, изузев одредаба чл. 6. и 9. које се примењују почев од школске 2012/2013. године (види члан 16. Правилника).

_________________________

Прописи донети на основу раније важећег Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 81/1992, 49/1993, 53/1993-др. закон, 67/1993-др. закон, 48/1994-др. закон и 101/2005-др. закон), који се примењују до доношења прописа на основу Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/2010, 55/2013), односно који формалноправно нису стављени ван снаге:

1.16 Одлука о оснивању Дома ученика средњих школа у Босилеграду: 106-2005-88

1.17 Одлука о оснивању Дома ученика Средње ПТТ школе у Београду: 4/2003-4

1.18 Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији: 25/1993-981, 80/1993-3428, 21/1994470, 4/1995-92, 31/2000-826, 106/2005-89

1.19 Одлука о мрежи установа студентског стандарда: 7/1993-199, 19/1993-629, 6/1999-164, 50/2002-6, 97/2005-5, 90/2011-6

2 Закон о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају: 68/1991-2834, 53/1993-2467 (др. закон), 67/1993-3111 (др. закон), 48/1994-1497 (др. закон)

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 17. новембра 1991. године (види члан 15. Закона).
Промењене су висине новчаних казни (види: члан 51. Закона – 53/1993-2467, члан 2. Закона – 67/1993-3111 и члан 37. Закона – 48/1994-1497).

2.1 Правилник о начину коришћења повластица за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају: 74/1991-3109

Да отворите закон/правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

Закон о уџбеницима и повезане правилнике можете погледати у секцији “Основи образовања – закони и правилници”.

Листу одобрених уџбеника и додатних наставних средстава можете погледати на страници: Листа уџбеника и наставних средстава

 

 1. Каталог
 2. Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/2021. годину
 3. Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 4. Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 5. Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
 6. Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
 7. Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
 8. Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
 9. Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
 10. Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)
 11. Каталог уџбеника (који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године)
 12. Извод из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2015/2016. годину
 13. Извод из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2015/2016. годину
 14. Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама
  равилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. маја 2016. године, а примењује се од школске 2016/2017. године (види члан 4. Правилника).
 15. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за VII разред основног образовања и васпитања
 16. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за шести разред основног образовања и васпитања
 17. Правилник о Програму огледа за издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета за I, II, III, IV и V разред основног образовања и васпитања
 18. Правилник о плану уџбеника

Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, односно 9. јула, а примењује се од школске 2016/2017. године (види члан 4. Правилника).
Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника (“Службени гласник РС”, број 11/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник”, односно 23. августа 2019. године. Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за први, други, пети и шести разред и план уџбеника за седми разред за предмете: „Техника и технологија”, „Информатика и рачунарство” и „Физичко и здравствено васпитање”, примењује се почев од школске 2019/2020. године. Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за трећи и седми разред примењују се почев од школске 2020/2021. године, а одредбе које се односе на план уџбеника за четврти и осми разред примењују се почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 11/2019-206).

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

 1. Правилник
 2. Правилник
 3. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе
 4. Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја
 5. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања
 6. Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма
 7. Правилник о општим основама предшколског програма
 8. Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година
  Правилник формалноправно није стављен ван снаге. Донет је на основу Закона о друштвеној бризи о деци (“Службени гласник РС”, бр. 49/1992, 29/1993, 53/1993, 56/1993, 28/1994, 47/1994 и 25/1996), на основу одредаба које су престале да важе на основу Закона о основама система васпитања и образовања (“Службени гласник РС”, број 62/2003).
 9. Правилник о Основама програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године
  Правилник формалноправно није стављен ван снаге. Донет је на основу Закона о друштвеној бризи о деци (“Службени гласник РС”, бр. 49/1992, 29/1993, 53/1993, 56/1993, 28/1994, 47/1994 и 25/1996), на основу одредаба које су престале да важе на основу Закона о основама система васпитања и образовања (“Службени гласник РС”, број 62/2003).

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

 

 • Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику: 3/2020-5
 • Правилник о плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 12/2019-19, 3/2020-5 (др. правилник)
 • Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6,6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58, 16/2022-2, 13/2023-470, 14/2023-407
 • Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20,7/2021-671, 1/2023-1, 13/2023-458
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно балетско образовање и васпитање: 7/2019-1
 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе: 5/2019-363,16/2020-1
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање: 5/2019-173, 9/2020-231
 • Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60,6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42, 16/2022-2, 13/2023-460, 14/2023-399

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 29. јануара 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 1/2020-1).

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 1. јула 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 6/2020-99).

Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 9. августа 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 8/2020-597).

Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 7. јула 2021. године, а примењује се почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 5/2021-4).

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 17/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 13. новембра 2021. године, а примењује се почев од школске 2022/2023. године (види члан 2. Правилника – 17/2021-42).

Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 13/2023) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 1. септембра 2023. године, а примењује се почев од школске 2023/2024. године (види члан 2. Правилника – 13/2023-460).

 • Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1,6/2020-1, 7/2022-1, 13/2023-457
 • Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања: 18/2018-1, 13/2023-469
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом: 17/2018-1, 6/2020-202, 4/2023-32
 • Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1,5/2021-1, 13/2023-457
 • Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3,6/2020-94, 17/2021-1, 16/2022-1, 13/2023-458, 14/2023-384

Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 31. августа 2018. године, а примењује се почев од школске 2018/2019. године (види члан 4. Правилника).

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 17. априла 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 1. јуна 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 6/2020-94).

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 17/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 13. новембра 2020. године, а примењује се почев од школске 2022/2023. године (види члан 2. Правилника – 17/2020-1).

Правилник о измени и допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 13/2023) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 1. септембра 2023. године, а примењује се почев од школске 2023/2024. године (види члан 2. Правилника – 13/2023-458).

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања:13/2018-26
 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1,16/2022-1, 1/2023-79 (исправка), 13/2023-455, 14/2023-383
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи: 18/2013-1, 2/2017-6, 9/2019-263,1/2020-125, 9/2020-231, 18/2020-5, 16/2022-3
 • Правилник о наставном плану и програму за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 2/2013-17, 12/2019-4
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи: 11/2012-17, 18/2013-8, 7/2020-369, 8/2020-597, 14/2022-9
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-7
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-1
 • Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво: 5/2011-141
 • Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-129
 • Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-124
 • Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању: 1/2011-1, 1/2012-1, 1/2014-1, 12/2014-1, 2/2018-1, 3/2021-54, 14/2022-49, 4/2023-1, 5/2023-5 (исправка)
 • Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања: 5/2010-21
 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања: 5/2010-4
 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања: 2/2010-13, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-7, 5/2014-85, 11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/2018-64, 10/2019-1, 3/2020-4

Правилник о измени Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник 11/2016), ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” , односно 3. септембра 2016. године и примењује се од школске 2019/2020. године. Ученици који у школској 2016/2017. години похађају осми разред, стичу образовање по наставном програму предмета „Информатика и рачунарство” који је био на снази до ступања на снагу овог правилника (види чл 2. и 3. Правилника – 11/2016-586).

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за осми разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-64).

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 10/2019-1).

Правилник о измени и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 30. маја 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 3/2020-4).

 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:2/2010-1
 • Правилник о Програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику: 9/2009-1
 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања: 6/2009-1, 3/2011-129 (др.правилник), 8/2013-1, 11/2016-461, 11/2016-584, 12/2018-55, 3/2019-189, 12/2019-1, 3/2020-4
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе: 7/2008-28
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне школе: 6/2008-1
 • Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања: 5/2008-1, 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-24, 5/2014-3, 5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1, 12/2018-46, 3/2020-4
 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:2/2008-24
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред основне школе: 2/2008-1
 • Правилник о наставном плану и програму основног балетског образовања и васпитања: 18/2007-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне школе: 7/2007-1
 • Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања: 6/2007-1, 2/2010-5, 7/2010-9 (др. правилник), 3/2011-129 (др.правилник), 1/2013-18, 4/2013-177, 11/2016-364, 11/2016-580, 6/2017-7, 8/2017-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 15/2018-77 (др. правилник)

Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм за пети разред основног образовања и васпитања, даном ступања на снагу Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 15/2018), односно 31. августа 2018. године (види члан 3. Правилника – 15/2018-77).

 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања:15/2006-1
 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању и васпитању:12/2006-1
 • Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања: 3/2006-4, 15/2006-1 (др.правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-12, 11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577, 7/2017-1, 12/2018-27

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за четврти разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-27).

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне школе: 15/2005-49
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 15/2005-47
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 9/2005-18
 • Правилник о наставним плану и програму предмета Верска настава за пети разред основне школе: 9/2005-9
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 2/2005-16
 • Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања: 1/2005-1, 15/2006-1 (др. правилник),2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-1 (др. правилник), 7/2010-4, 3/2011-124 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 12/2018-18

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за трећи разред, који се примењује почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-18).

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 23/2004-24
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред основне школе: 23/2004-14
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 20/2004-3
 • Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања: 10/2004-1,20/2004-1, 1/2005-81, 3/2006-1, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-6, 7/2010-1, 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-8, 4/2013-181, 14/2013-1, 5/2014-1, 11/2014-1, 11/2016-168, 11/2016-573, 6/2017-5, 12/2018-9

Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за други разред, који се примењује почев од школске 2019/2020. године. (види члан 2. Правилника -12/2018-9).

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 11/2012-1, 15/2013-9,2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75, 18/2021-1, 1/2022-1, 2/2022-653, 5/2022-31, 6/2022-1, 10/2022-505, 15/2022-3, 16/2022-2, 7/2023-1
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи: 11/2012-7, 15/2013-10, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 11/2017-179, 16/2020-22, 3/2021-55,7/2023-1
 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и француском језику у основном образовању и васпитању: 6/2004-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 10/2003-64
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за други разред основне школе: 8/2003-1
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред основне школе: 5/2001-14
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника Верске наставе за први разред основне школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа Верску наставу: 5/2001-13, „Службени гласник РС“, број 93/2004-1 (др.правилник)
 • Правилник о наставном плану и програму огледа италијанског језика као обавезног предмета за основну школу:4/2001-13
 • Правилник о плану и програму оспособљавања наставника који остварују предметну наставу од V до VIII разреда основне школе и у школама за средње образовање ученика ометених у развоју: 3/1998-55
 • Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за време непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредних прилика: 21/1997-1
 • Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу: 19/1997-4
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у школи за основно и средње образовање „Вожд” у Београду: 11/1997-186, 3/2005-6, 4/2009-10, 2/2017-6
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи: 2/1992-9, 2/2000-9

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
 3. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт
 4. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
 5. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
 6. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику
 7. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
 8. Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику
 9. Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију
 10. Правилник о плану и програму наставе и учења за класичну католичку гимназију
 11. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења у гимназији
 12. Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. јула 2018. године, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 3. Правилника).Правилник је престао да важи, изузев чл. 6. и 7, који се примењују до доношења новог правилника о плану и програму наставе и учења за гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, даном почетка примене Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију (“Службени гласнк РС Просветни гласник”, број 4/2020) (види члан 3. Правилника – 4/2020-1).
 13. Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. јула 2018. године, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 2. Правилника).
 14. Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за физику
 15. Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
 16. Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Филолошкој гимназији
 17. Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији
 18. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
  Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2021) ступио је снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 10. фебруара 2021. године, а примењује се од школске 2021/2022. године. (види члан 2. Правилника – 1/2021-1).
 19. Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера по програму огледа
 20. Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду
 21. Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику
 22. Правилник о програму огледа за гимназије
 23. Правилник о наставном плану и програму за гимназију: 5/1990-1, 3/1991-1, 3/1992-1, 17/1993-106, 2/1994-59, 2/1995-1, 8/1995-1, 23/1997-1, 2/2002-4, 5/2003-1, 10/2003-1, 11/2004-1, 18/2004-1, 24/2004-2, 3/2005-1, 11/2005-163, 2/2006-1, 6/2006-129, 12/2006-2, 17/2006-6, 1/2008-1, 8/2008-3, 1/2009-1, 3/2009-24, 10/2009-64, 5/2010-1, 7/2011-12, 4/2013-175, 14/2013-2, 17/2013-1, 18/2013-8, 5/2014-6, 4/2015-5, 18/2015-1, 11/2016-563, 13/2016-10 (исправка), 10/2017-57 (исправка), 12/2018-93 (др. правилник), РС 30/2019-50 (др. правилник), 4/2020-1 (др. правилник)
  Престао је да важи у делу који се односи на Програм образовања за I разред гимназије почетком примене Правилника о Програму наставе и учења за први разред гимназије (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2018), односно од школске 2018/2019. године (види члан 2. Правилника – 12/2018-93).Правилник је престао је да важи у делу који се односи на екскурзије даном ступања на снагу Правилника o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 30/2019), односно 3. маја 2019. године (види члан 15. Правилника – 30/2019-50).Правилник је престао да важи у делу који се односи на: 1) план наставе за III разред гимназије и 2) програм образовања за III разред гимназије, даном почетка примене Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2020) (види члан 3. Правилника – 4/2020-1).

Изаберите област, а затим тражени правилник можете отворити кликом на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

1 Пољопривреда, производња и прерада хране

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
 3. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 4. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
 5. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 6. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
  Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/2014) је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 18. јула 2014. године, а примењиваће се од школске 2014/2015. године (види члан 2.)Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/2020) је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. августа 2020. године, а примењиваће се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 11/2020-1).
 7. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил пивар
 8. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, месар, пекар, прерађивач млека и руковалац – механичар пољопривредне технике
 9. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
 10. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
 11. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране
 12. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовне профиле произвођач прехрамбених производа и цвећар-вртлар, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (“Службени гласник РС – Просветни гласник, број 9/2018), односно 22. јуна 2018. године (види члан 4. Правилника – 9/2018-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовне профиле произвођач прехрамбених производа и цвећар-вртлар, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (“Службени гласник РС – Просветни гласник, број 9/2018), односно 22. јуна 2018. године (види члан 2. Правилника – 9/2018-285).

2 Геодезија, грађевинарство и архитектура

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника – 10/2019-259).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”) ступион је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника – 10/2019-202).
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 5. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
 6. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката
 7. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 8. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
 9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле архитектонски техничар и кровопокривач
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил архитектонски техничар даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС”, број 18/2015), односно 12. септембра 2015. године (види члан 2. Правилника – 18/2015-5).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил архитектонски техничар даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС”, број 18/2015) односно 12. септембра 2015. године (види члан 2. Правилника – 18/2015-5).
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле архитектонски техничар и кровопокривач
 11. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле монтер суве градње и геодетски техничар – геометар
 12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил геодетски техничар-геометар и монтер суве градње
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил монтер суве градње, даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 8/2014-126).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил монтер суве градње, даном ступања на снагу Правилникa о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник, број 8/2014 и 13/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 8/2014503 и члан 1. Правилника – 13/2014-4).
 13. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада геодезија и грађевинарство
 14. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада геодезија и грађевинарство
 15. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство
 16. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил грађевински техничар за високоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил грађевински техничар за високоградњу даном почетка школске 2016/2017. године, односно 1. септембра 2016. године (види члан 2. Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2015)).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил грађевински техничар за високоградњу даном почетка школске 2016/2017. године, односно 1. септембра 2016. године (види члан 2. Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2015)).
 17. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања за рад у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геодезија и грађевинарство
 18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геодезија и грађевинарство
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил архитектонски техничар даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2015), односно 12. септембра 2015. године (види члан 2. Правилника – 18/2015-5).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил грађевински техничар за високоградњу даном почетка школске 2016/2017. године, односно 1. септембра 2016. године (види члан 2. Правилника – 18/2015-5).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на стручне предмете за образовни профил архитектонски техничар даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2015), односно 12. септембра 2015. године (види члан 2. Правилника 18/2015-5).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на стручне предмете за образовни профил грађевински техничар за високоградњу даном почетка школске 2016/2017. године, односно 1. септембра 2016. године (види члан 2. Правилника – 18/2015-5).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2018), односно15. јуна 2018. године (види члан 4. Правилника – 7/2018-1).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил грађевински техничар за нискоградњу, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2018), односно 15. јуна 2018. године (види члан 2. Правилника – 7/2018-343).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом, даном ступања на снагу Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник, број 10/2019), односно Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2019), односно 6. августа 2019. године (види члан 2. Правилника – 10/2019-202 и члан 2. Правилника – 10/2019-259).

3 Економија, право и администарција, финансије, банкарство и осигурање

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација: 6/2019-1, 9/2019-3
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника – 9/2019-3).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација: 6/2019-85, 9/2019-83
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника – 9/2019-83).
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација: 16/2015-177, 11/2016-545, 2/2017-5, 1/2019-24, 9/2019-166, 2/2020-39, 1/2021-200
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација: 16/2015-7, 7/2016-7, 9/2019-166
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 5. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада економија, право и администрација: 10/2012-758, 1/2013-1 (исправка), 15/2015-1, 4/2019-16, 2/2020-30
 6. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил комерцијалиста: 12/2007-1
 7. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил службеник осигурања: 10/2007-5
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил банкарски службеник: 11/2005-1, 21/2007-1
 9. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле пословни администратор и финансијски администратор: 14/2004-353, 11/2005-144, 18/2007-32
 10. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада економија, право и администрација – област право и администрација: 1/2003-1
 11. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада економија, право и администрација – област право и администрација: 5/1997-60
 12. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада економија, право и администрација – област право и администрација: 5/1997-16
 13. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација – област економија: 3/1996-1, 3/1997-1, 14/1997-1, 12/2002-8, 5/2003-26, 11/2006-1, 4/2013-1, 11/2013-220, 14/2013-6
 14. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација: 13/1993-20
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација – област право и администрација: 7/1993-1, 1/1994-5, 14/1997-1, 12/2002-1, 5/2003-26, 11/2006-12, 4/2013-78, 11/2013-200, 14/2013-5, 9/2019-3 (др. правилник), 9/2019-83 (др. правилник)
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и профил за образовне профиле комерцијалиста, банкарски службеник и службеник осигурања даном ступања на снагу Правилника о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада економија, право и администрација (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15/2015), односно 28. августа 2015. године (види члан 5. Правилника – 15/2015-1).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил економски техничар, као и у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил економски техничар даном ступања на снагу Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеообразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација и Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација, односно 2. августа 2019. године (види члан 2. Правилника – 9/2019-3 и члан 2. Правилника – 9/2019-83).
 16. Правилник о плану образовања и васпитања за стручне предмете у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација и програму образовања и васпитања за I разред: 8/1990-1, 7/1993-1 (др. правилник)

4 Природно-математичка струка

 1. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија: 16/2015-182
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 5. Правилника).
 2. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија: 16/2015-132
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 3. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада природно-математичко: 3/1993-271, 1/1994-10, 10/2002-31, 3/2013-1, 11/2013224, 14/2013-6
 4. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за основне образовне профиле четвртог степена стручне спреме у природно-математичкој струци: 6/1987, 1/1990-29

5 Електротехника и информатика

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 4. Правилника).
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (вуиди члан 3. Правилника – 9/2019-1).
  Правилник о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 13/2019) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 30. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника – 13/2019-1).
  Правилник о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника – 12/2020-437).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 4. Правилника).
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (вуиди члан 3. Правилника – 9/2019-1).
  Правилник о измени Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 13/2019) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 30. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника – 13/2019-1).
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (вуиди члан 3. Правилника – 9/2019-1).
  Правилник о измени Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 9/2020-87).
  Правилник о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 12/2020-286).
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
 5. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
 6. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада метала
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 7. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
  Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и машинство и обрада метала је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 26. августа 2020. године а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 13/2020-461).
 8. Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија
 9. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија
 10. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 11. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника
  Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 8/2020-87).
 12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија
 13. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
 14. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил авио-техничар за ваздухоплов и мотор
 15. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
 16. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил мехатроничар за радарске системе
 17. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил мехатроничар за ракетне системе
 18. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил мехатроничар за транспортне системе аеродрома
 19. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил aвио-техничар
 20. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар мехатронике
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 10/2014-58).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 10/2014-496).
 21. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација
 22. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред, даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 10/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о допуни правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 10/2014-140).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за други, трећи и четврти разред даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 8/2015), односно 21. августа 2015. године (види члан 2. Правилника – 8/2015-46).
 23. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар мултимедија
 24. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
 25. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа
 26. Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања за образовни профил помоћник монтера телекомуникационих мрежа у подручју рада електротехника
 27. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле електротехничар за електронику на возилима и аутоелектричар
 28. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар за електронику на возилима
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред, даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 10/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о допуни правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2014), односно 27. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 10/2014-140).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за други, трећи и четврти разред даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 8/2015), односно 21. августа 2015. године (види члан 2. Правилника – 8/2015-46).
 29. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у Железничкој индустријској школи у Смедереву
 30. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање образовноваспитног рада у Железничкој индустријској школи у Смедереву за образовни профил у четворогодишњем трајању у подручју рада електротехника и образовне профиле у трогодишњем трајању у подручју рада машинство и обрада метала, шумарство и обрада дрвета и хемија, неметали и графичарство
 31. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/2015), односно 27. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 14/2015-1).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/2015), односно 27. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 14/2015-176).
  Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2016) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 24. августа 2016. године, а примењиваће се од школске 2016/2017. године (види члан 2. Правилника).
 32. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника у Железничкој индустријској школи у Смедереву
 33. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника
 34. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника
 35. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа, као у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа даном почетка примене Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2020) (види члан 2. Правилника – 12/2020-286 и члан 3. Правилника – 121/2020-437).

6 Текстилство и кожарство

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство: 9/2019-229, 13/2020-715
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника).
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 26. августа 2020. године а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника – 13/2020-715)
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство: 9/2019-170, 13/2020-583
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника).
  Правилник о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 26. августа 2020. годинеа примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 13/2020-583)
 3. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство: 16/2015-84, 14/2018320, 9/2019-260, 14/2020-192
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015.
  године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
  Правилник o допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 28. августа 2020. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 14/2020192).
 4. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство: 8/2015-36, 19/2015-23, 2/2017-3, 7/2017-18, 9/2019-259, 14/2020-164
 5. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство: 7/2015-1169, 12/2015-1, 5/2017-348, 4/2018-2, 4/2019-8, 14/2020-76
  Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник, број 14/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 28. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 14/2020-76).
 6. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство: 7/2015-1, 12/2015-1, 11/2016-552 (др. правилник), 13/2018-6 (др. правилник)
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 7. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил модни кројач: 8/2009-85
 8. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил модни кројач: 8/2009-85, 10/2009-3, 2/2012-28
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1).
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1169).
 9. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле конфекционар текстила и моделар одеће: 4/2009-8
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле дизајнер одеће, дизајнер текстилних материјала и дизајнер производа од коже: 4/2009-4, 10/2009-10
 11. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле дизајнер одеће, дизајнер текстилних материјала и дизајнер производа од коже: 1/2007-2, 4/2009-2
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1).
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1169).
 12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле конфекционар текстила и моделар одеће: 16/2006-1, 19/2007-1, 4/2009-5, 3/2010-1
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1).
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета (види члан 4. Правилника – 7/2015-1169).
 13. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовне профиле у подручју рада текстилство и кожарство: 1/1998-38
 14. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада текстилство и кожарство: 1/1998-8
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања за рад у двогодишњем трајању у стручној школи за образовни профил прерађивач коже и крзна у подручју рада текстилство и кожарство – област кожарство: 1/1998-2
 16. Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања у трајању до годину дана у стручној школи за образовни профил бојач и штампар плетенина у подручју рада текстилство и кожарство – област текстилство: 1/1998-1
 17. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил израђивач текстилне галантерије у трајању до годину дана у оквиру подручја рада текстилство и кожарство – област текстилство: 3/1997-31
 18. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил шивач рубља у трајању до годину дана у оквиру подручја рада текстилство и кожарство – област текстилство: 3/1997-29
 19. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада текстилство и кожарство: 13/1993-101, 1/1994-6, 9/1995-1
 20. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада текстилство и кожарство: 12/1993-1, 1/1994-6, 9/1995-8, 10/2002-1, 8/2009-43, 7/2013-1, 11/2013-161, 14/2013-4, 13/2020-583 (др. правилник), 13/2020-715 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовне профиле конфекционар – кројач, техничар – моделар одеће и конфекцијски техничар (види члан 21. Правилника – 7/2015-1).
  Правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2015), односно 14. августа 2015. године у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовне профиле конфекционар – кројач, техничар – моделар одеће и конфекцијски техничар (види члан 4. Правилника – 7/20151169).
  Правилник је престао да важи у деловима који се односе на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил механичар текстилних машина даном почетка примене Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство, као и Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 13/2020), односно од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 13/2020-583 и члан 3. Правилника – 13/2020-715).

7 Остало – личне услуге

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге: 14/2019-62
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 4. октобра 2019. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге: 14/2019-1
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 4. октобра 2019. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 6. Правилника).
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил златар: 20/2015-5
 4. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге: 16/2015-175, 2/2021-1
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 5. Правилника).
 5. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге: 16/2015-1, 13/2019-54, 14/2020-198
 6. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу: 4/2009-32, 11/2012-19
 7. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за рециклажу: 4/2009-14, 12/20152 (др. правилник), 12/2015-201 (др. правилник)
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на на наставни план и програм општеобразовних предмета даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2015), односно 26. августа 2015. године (види члан 6. Правилника – 12/2015-2).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2015), односно 26. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 12/2015-201).
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил тапетар – декоратер: 8/2007-116
 9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил тапетар – декоратер: 8/2007-60, 3/2010-3, 9/2014-1 (др. правилник), 9/2014-260 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 9/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 9/2014-260).
 10. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил златар: 17/2006-47, 22/2007-1, 8/2009-2, 8/2014-212 (др. правилник), 8/2014-633 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија и Mашинство и обрада метала (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 8/2014-212).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 8/2014-633).
 11. Правилник о врсти образовања наставника у Краљевској фризерској школи у Београду: 2/2005-15
 12. Правилник о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања у Краљевској фризерској школи у Београду: 2/2005-5
 13. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у стручној школи за естетику, стил и културу тела у Београду: 16/2004-70
 14. Правилник о врсти образовања наставника у стручној школи за естетику, стил и културу тела у Београду: 16/2004-68
 15. Правилник о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања у стручној школи за естетику, стил и културу тела у Београду: 16/2004-1
 16. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада остало – делатност личних услуга: 3/1997-45, 2/2006-4
 17. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада остало – делатност личних услуга: 3/1997-33, 2/2006-5
 18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало – личне услуге: 4/1993-237, 5/2002-60, 13/2002-1, 3/2007-1, 23/2007-3, 7/2013-128, 11/2013-304, 14/2013-7, 14/2019-1 (др. правилник)
  Правилник је пресато да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета и стручних премета за образовне профиле женски фризер и мушки фризер, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/2019) и Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 14/2019), односно 4. октобра 2019. године (види члан 4. Правилника – 14/2019-1 и члан 2. Правилника – 14/2019-62).

8 Саобраћај

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодшњем трајању у стручним школама у подручју рада Саобраћај
 5. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
 6. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 7. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
 9. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују програме огледа за образовни профил техничар за безбедност саобраћаја
 11. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада саобраћај
 12. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада саобраћај
 13. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај – група друмски саобраћај

9 Машинство и обрада метала

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника).Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 26. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника – 13/2020-270)
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
  Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 26. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 13/2020-1)
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада метала
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
 5. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
 6. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил ливац – калупар
 7. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил ливац – калупар
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил ливац – калупар
 9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил машински техничар за репаратуру
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2016), односно 26. фебруара 2016. године (види члан 2. Правилника – 1/2016-1).Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2016), односно 26. фебруара 2016. године (види члан 2. Правилника – 1/2016-147).
 10. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил машински техничар за репаратуру
 11. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил машински техничар за репаратуру
 12. Правилник о програму обуке у подручју рада машинство и обрада метала – оглед
 13. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил оператер машинске обраде
 14. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил оператер машинске обраде
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала у Железничкој индустријској школи у Смедереву
 16. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада машинство и обрада метала
 17. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала
 18. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил индустријски механичар даном почетка примене Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС – Просветни гласник”), односно од школске 2020/2021. године (види члан 3. Правилника – 13/2020-1).
 19. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала

10 Здравство и социјална заштита

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита: 10/2019-111
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 4. Правилника).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита: 10/2019-19
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 6. Правилника).
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита: 21/2015-20, 11/2016-544, 13/2018-68, 5/2019-407, 2/2020-39, 14/2020-179
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита: 17/2015-1, 10/2019-200
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 5. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита: 7/2014-316, 11/2016-552 (др. правилник), 13/2018-1, 13/2018-6 (др. правилник)
 6. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита: 7/2014-1, 11/2014-283, 9/2015-1, 2/2016-2, 3/2017-1, 3/2018-332
 7. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља: 2/2011-170
 8. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља: 2/2011-169
 9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља: 2/2011-92, 5/2011-397 (исправка)
 10. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм за специјалистички образовни профил оптичар – оптометриста: 10/2009-63
 11. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за специјалистички образовни профил оптичар – оптометриста: 10/2009-63
 12. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер: 25/20041, 1/2007-41, 10/2009-11
 13. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер: 25/2004-1, 14/2005-1, 8/2006-4, 1/2007-42, 3/2007-8, 2/2012-26, 7/2014-1 (др. правилник), 7/2014-316 (др. правилник), 9/2015-1 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2014), односно 22. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 7/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2014), односно 22. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 7/2014-316).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за други, трећи и четврти разред за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер, даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2015), односно 25. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 9/2015-1).
 14. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада здравство и социјална заштита: 12/1997-1, 2/2012-1
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и социјална заштита: 13/1993-3
 16. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална заштита: 2/1993-1, 6/1995-1, 6/2002-35, 13/2002-2, 1/2007-71, 13/2007-234, 2/2008-14, 2/2009-128, 6/2010-23, 8/2013-142, 11/2013-282, 14/2013-7, 7/2014-1 (др. правилник), 7/2014-316 (др. правилник), 9/2015-1 (др. правилник), 10/2019-19 (др. правилник), 10/2019-11 (др. правилника), 1/2021-125
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за први разред за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2014), односно 22. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 7/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/2014), односно 22. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 7/2014-316).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета задруги, трећи и четврти разред за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар, даном ступања на снагу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/2015), односно 25. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 2/2015-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил зубни техничар, као и на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил зубни технича даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2019), односно Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2019), односно 6. августа 2019. године (види члан 4. Правилника – 10/2019-19 и члан 2. Правилника – 10/2019-111).
  Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална заштита (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 10. фебруара 2020. године, а примењује се од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилник – 1/2021-125).

11 Хемија, неметали и графичарство

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство: 14/2018-172, 7/2019-283, 9/2019-2, 12/2020-190, 1/2021-84
  Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 10. августа 2018. године, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 2. Правилника).
  Правилник о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник РС”, број 9/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 2. августа 2019. године, а примењује се од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника – 9/2019-2).
  Правилник о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник РС”, број 12/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника – 12/2020-190).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство: 14/2018-5, 7/2019-201, 12/2020-55, 1/2021-7
 3. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство: 21/2015-1, 11/2016-550, 2/2017-4, 13/2018-67, 18/2018-2, 7/2019-377
 4. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичартсво: 16/2015-136, 14/2018-316, 14/2018-316, 7/2019-380, 2/2020-48, 14/2020-190, 1/2021-209
 5. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство: 11/2014-284, 12/2015-2, 11/2016-552 (др. правилник), 13/2018-6 (др. правилник)
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 6. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство: 11/2014-20, 12/2015-201, 3/2018-329, 4/2019-2
 7. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа: 21/2004-1, 11/2005-95, 3/2007-5, 2/2008-19, 2/2013-8, 4/2013-174, 5/2014-74, 11/2014-20 (др. правилник), 11/2014-284 (др. правилник), 11/2014-284 (др. правилник)
  Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 18. јула 2014. године (види члан 4. Правилник – 5/2014-74).
  Правилником о изменама Правилника о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа („Просветни гласник”, број 5/2014) у Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа („Просветни гласник”, бр. 21/04, 11/05, 3/07, 2/08, 2/13 и 4/13), у називу Правилника брисане су речи: „техничар за козметичку технологију” (види члан 1. Правилник – 5/2014-74).
  Наставни план и програм огледа за образовни профил „техничар за козметичку технологију”, који је саставни део Правилника о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа („Просветни гласник”, бр. 21/04, 11/05, 3/07, 2/08, 2/13 и 4/13), брисан је (види члан 2. Правилник – 5/2014-74).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/2014), односно 28. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 11/2014-20).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/2014), односно 28. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 11/2014-284).
 8. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа: 21/2004-1, 17/2006-47, 4/2009-2
 9. Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада хемија, неметали и графичарство: 3/199852, 10/2005-1
 10. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада хемија, неметали и графичарство: 3/1998-1, 10/2005-2
 11. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство у Железничкој индустријској школи у Смедереву: 13/1997-125
 12. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство: 14/1993-50
 13. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство: 11/1993-1, 1/1994-8, 6/1995-18, 8/1996-1, 15/1997-1, 7/2002-1, 10/2005-29, 15/2005-51, 7/2008-16, 11/2008-11, 8/2009-167, 10/2013-1, 11/2013-152, 14/20134, 12/2015-2 (др. правилник), 12/2015-201 (др. правилник), 7/2019-283 (др, правилник), 12/2020-55 (др. правилник), 12/2020-190 (др. правилник), 1/2021-7 (др, правилник), 1/2021-84 (др. правилник)
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на општеобразовне предмете за образовни профил техничар за рециклажу, даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2015), односно од 26. августа 2015. године (види члан 6. Правилника – 12/2015-2).
  Правилник престаје да важи у делу који се односи на стручне предмете за образовни профил техничар за рециклажу даном ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и
  графичарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2015), односно 26. августа 2015. године (види члан 4. Правилника – 12/2015-201).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил техничар за индустријску фармацеутску технологију даном ступања на снагу Правилника о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”) (види члан 2. Правилника – 7/2019-283).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил пластичар, као и у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил пластичар даном почетка примене Правилнка о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство и Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/2020) (види члан 2. Правилника – 12/2020-55 и члан 3. Правилника – 12/2020-190).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар за полимере, као и у у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил техничар за полимере, даном почетка примене Правилнка о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство и Правилника о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/2021) (види члан 2. Правилника – 1/2021-7 и члан 4. Правилника – 1/2021-84).

12 Геологија, рударство и металургија

 1. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија: 5/2017-450, 3/2018-79, 13/2018-6 (др. правилник)
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 2. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија: 5/2017-1, 3/2018-136, 2/2020-36
 3. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија: 17/2015-30, 11/2017-184
 4. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија: 8/2015-25, 19/2015-23, 8/2017-4
 5. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала: 8/2014-633, 11/2016-552 (др. правилник)
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
 6. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала: 8/2014-212, 2/2016-4
 7. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовне профиле у подручју рада геологија, рударство и металургија: 22/1997-65
 8. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада геологија, рударство и металургија: 22/1997-1
 9. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геологија, рударство и металургија: 10/1993-1, 1/1994-9, 6/2002-1, 11/2005-144, 10/2013-211, 11/2013-141, 14/2013-3

13 Шумарство и обрада дрвета

 1. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета: 17/2015-56, 7/2016-3, 4/2018-18
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 29. августа 2015. године, а примењује се почев од школске 2015/2016. године (види члан 3. Правилника).
 2. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета: 16/2015-184, 11/2016-545, 2/2017-5, 4/2018-5, 13/2018-71, 15/2019-56
 3. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета : 9/2014-260, 6/2015-165, 16/2015-231, 8/2016-1, 11/2016-552 (др. правилник), 3/2018167, 13/2018-6 (др. правилник)
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 4. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета: 9/2014-1, 6/2015-1, 16/2015-231, 3/2016-161, 8/2016-67, 3/2018-254, 4/2019-6
  Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2016) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењиваће се почев од школске 2016/2017. године (види члан 2. Правилника – 3/2016-161).
  Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програмустручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2016) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 1. јула 2016. године, а примењује се од школске 2016/2017. године (виид члан 2. Правилника – 8/2016-67).
 5. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за ловство и рибарство: 9/2008-1
 6. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за ловство и рибарство: 9/2008-2, 2/2012-30
 7. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар примарне обраде дрвета: 8/2007-1, 5/2011-121, 9/2014-1 (др. правилник), 9/2014-260 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 9/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилника о о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 9/2014-260).
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар примарне обраде дрвета: 8/2007-60
 9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле столар и техничар за обликовање намештаја и ентеријера: 15/2006-10, 1/2008-10, 8/2009-5, 9/2014-1 (др. правилник), 9/2014-260 (др. правилник), 6/2015-1 (др. правилник), 6/2015-165 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил столар, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 9/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил столар, даном ступања на снагу Правилника о о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 9/2014-260).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера даном ступања на снагу Правилника о допуни правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада шумарство и обрада дрвета (види члан 2. Правилника – 6/2015-1).
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера даном ступања на снагу Правилника о допуни правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета  средњег стручног образовања у подручју рада шумарство и обрада дрвета (види члан 2. Правилника – 6/2015-165), чиме је овај правилник престао да важи у целини.
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле столар и техничар за обликовање намештаја и ентеријера: 15/2006-9, 8/2009-4
 11. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил надзорник парка: 19/2004-1
 12. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета у Железничкој индустријској школи у Смедереву: 13/1997-102
 13. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада шумарство и обрада дрвета: 2/1997-88
 14. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада шумарство и обрада дрвета: 2/1997-1, 14/2013-2
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета: 16/1993-40, 1/1994-7
 16. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета: 6/1993-1, 1/1994-7, 5/2002-34, 8/2009-9, 10/2013-415, 11/2013-135, 14/2013-3, 9/2014-1 (др. правилник), 9/2014-260 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовне профиле тапетар – декоратер и техничар за примарну обраду дрвета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 9/2014-1). Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовне профиле тапетар – декоратер и техничар за примарну обраду дрвета, даном ступања на снагу Правилника о о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/2014), односно 26. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 9/2014-260).

14 Трговина, угоститељство и туризам

 1. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 10/2020-1, 14/2020-70
  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 14. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 4. Правилника).
  Правилник о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина,
  угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 28. августа 2020. године, а примењује се од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 14/2020-70).
 2. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 6/2018-381
 3. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 16/2015-94, 14/2020-192
 4. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 5/2015-1, 16/2015-230, 19/2015-25, 11/2016-546, 2/2017-5, 13/2018-68, 2/2020-40, 14/2020-164, 1/2021-199
  Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 28. августа 2020. године (види члан 2. Правилника).
 5. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 8/2014-290, 11/2016-552 (др. правилник), 6/2018-381 (др. правилник), 13/2018-6 (др. правилник)
  Даном ступања на снагу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, односно 3. септембра 2016. године, престаје да важи наставни програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа недељно (види члан 2. Правилника – 11/2016-552).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил туристички техничар, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Приосветни гласник”, број 6/2018), односно 9. јуна 2018. године (види члан 4. Правилника – 6/2018-381).
  Престао је да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, објављен у овом Правилнику, даном ступања на снгау Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), односно 25. јула 2018. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
 6. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 8/2014-1, 2/2018-4, 6/2018-593 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил туристички техничар, даном ступања на снагу Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Приосветни гласник“, број 6/2018), односно 9. јуна 2018. године (види члан 2. Правилника – 6/2018-593).
 7. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам: 10/2012-1, 1/2013-1 (исправка), 17/2013-1 (исправка), 1/2015-1, 10/2020-1 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовне профиле кувар, конобар и посластичар, даном почетка примене Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2020) (види члан 2. Правилника – 10/2020-1).
 8. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил посластичар: 11/2007-205
 9. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил конобар: 11/2007-152
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил кувар: 11/2007-81
 11. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил туристички техничар: 11/2007-1
 12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил туристички техничар: 11/2007-1, 3/2010-9, 5/2011-130, 8/2014-1 (др. правилник), 8/2014-290 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 8/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета, даном ступања на снагу Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 8/2014-290).
 13. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина: 6/1997-44
 14. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област угоститељство и туризам: 6/1997-29
 15. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина: 6/1997-29
 16. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – област угоститељство и туризам: 6/1997-1
 17. Правилник о ближим условима у погледу опреме и наставних средстава за остваривање наставног плана и програма за образовни профил техничар – специјалиста за промет нафтних деривата у оквиру подручја рада трговина, угоститељство, туризам – област трговине: 2/1996-9
 18. Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за образовни профил техничар – специјалиста за промет нафтних деривата у трајању од годину дана у оквиру подручја рада трговина, угоститељство, туризам – област трговина: 2/1996-9
 19. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил техничар – специјалиста за промет нафтних деривата у трајању од годину дана у оквиру подручја рада трговина, угоститељство, туризам – област трговина: 2/1996-1
 20. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – група угоститељство и туризам: 17/1993-57, 7/1996-30, 11/2002-25, 11/2006-19, 10/2012-1 (др. правилник)
 21. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина: 17/1993-21, 11/2002-31, 8/2009-21, 16/2013-1, 16/2013-118, 7/2016-1, 4/2018-3
 22. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам: 17/1993-1
 23. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам: 15/1993-1, 20/1993-1, 6/1995-24, 7/1996-6, 11/2002-1, 11/2004-5, 11/2006-23, 8/2009-24, 10/2012-1 (др. правилник), 8/2013-13, 11/2013-191, 14/2013-5, 16/2013-1 (др. правилник), 8/2014-1 (др. правилник), 8/2014-290 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил туристички техничар, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 2. Правилника – 8/2014-1).
  Правилник је престао да важи, у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил туристички техничар, даном ступања на снагу Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2014), односно 23. августа 2014. године (види члан 4. Правилника – 8/2014-290).

15 Култура, уметност и јавно информисање

 1. Правилник
 2. Правилник
 3. Правилник
 4. Правилник
 5. Правилник
 6. Правилник о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу: 8/2020-1, 11/2020-463 (исправка), 15/2020-259, 15/2020-246 (исправка)
 7. Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у Ћуприји: 11/2017-1
 8. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање: 19/2015-1
 9. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање: 16/2015-201, 11/2016-548, 2/20173, 9/2019-262, 14/2020-169, 2/2021-1
 10. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил стилиста сарадник: 2/2011-91
 11. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил стилиста сарадник: 2/2011-90
 12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил стилиста сарадник: 2/2011-1
 13. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил новинар сарадник: 10/2010-160
 14. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у драмској уметности: 10/2010-159
 15. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности: 10/2010-158
 16. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности: 10/2010-157
 17. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у драмској уметности: 10/2010-156
 18. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил новинар сарадник: 10/2010-156
 19. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности: 10/2010-138
 20. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил новинар сарадник: 10/2010-122
 21. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил сарадник у драмској уметности: 10/2010-107
 22. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рестаурацију и конзервацију: 1/2006-1
 23. Правилник о програму српскохрватског језика за стране држављане: 5/1991-60
 24. Правилник о огледном плану и програму образовања у културолошко-језичкој струци за образовни профил инокореспондент-сарадник четвртог степена стручне опреме: 2/1988, 1/1992-3, 2/1994-62
 25. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за основне образовне профиле четвртог степена стручне спреме у културолошко-језичкој струци: 14/1987, 1/1990-56
 26. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање: 9/1993-1, 2/1994-1, 4/1996-1, 19/1997-1, 15/2002-1, 10/2003-3, 7/2005-3, 4/2006-15, 4/2007-40, 4/2009-8, 8/2009-30, 11/2010-3, 10/2013-919, 11/2013-242, 14/2013-6, 10/2016-1, 8/2020-1 (др. правилник)
  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм за образовне профиле: музички извођач – класична музика, музички извођач – џез музика, музички сарадник – теоретичар, музички извођач – традиционална музика, музички извођач – црквена музика, музички извођач – рана музика и дизајнер звука, даном почетка примене Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2020), односно 1. септембра 2020. године (види члан 4. Правилника – 8/2020-1).

16 Специјалне школе

 1. Правилник о врсти образовања наставника стручних предмета за образовни профил телефониста, телепринтериста и радио-оператер – манипулант за лица оштећеног вида: 5/2005-39
 2. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за образовни профил телефониста, телепринтериста и радио-оператер – манипулант у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај за лица оштећеног вида: 5/2005-37
 3. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил телефониста, телепринтериста и радио-оператер – манипулант у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај за лица оштећеног вида: 5/2005-22
 4. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за глуве и наглуве ученике: 16/1997-1
 5. Правилник о наставном плану и програму огледа за ученике са поремећајем у понашању у школи за основно и средње образовање „Вожд ” у Београду: 11/1997-1, 12/2007-196
 6. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама које остварују наставне планове и програме за наглуве и глуве ученике: 1/1997-62, 9/1998-14, 24/2004-5, 2/2009-113
 7. Правилник о наставном плану и програму средњег образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике: 9/1996-133, 9/1998-1, 2/2009-76, 2/2016-314
 8. Правилник о наставном плану и програму образовања за рад у двогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике: 9/1996-16
 9. Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања за рад у једногодишњем трајању за наглуве и глуве ученике: 9/1996-1
 10. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 1/1995-14, 24/2004-1, 10/2009-1, 2/2012-18, 11/2016-551, 14/2020-162
 11. Правилник о наставном плану и програму за стицање средњег образовања у трогодишњем трајању за ученике лако ментално ометене у развоју: 5/1994-97, 18/1997-1
 12. Правилник о наставном плану и програму образовања за рад у трајању од две године за ученике лако ментално ометене у развоју: 5/1994-1, 18/1997-6
 13. Правилник о наставном плану и програму за стицање стручне оспособљености за рад у трајању од једне године за ученике лако ментално ометене у развоју:4/1994-1
 14. Правилник о програму и начину оспособљавања наставника, стручних сарадника и сарадника у средњој школи за рад са ученицима ометеним у развоју: 1/1994-3
 15. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике лако ометене у развоју:19/1993-1

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

 1. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе: 6/2003-1, 23/2004-1, 9/2005-3, 11/2016-1
 2. Правилник о врсти стручне спреме наставника Верске наставе за први разред средње школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа Верску наставу: 5/2001-6
 3. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред средње школе: 5/2001-6
 4. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за први разред средње школе: 5/2001-1
 5. Правилник о наставном плану и програму за заједничке предмете за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручним школама: 17/1993-107
 6. Правилник о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама: 6/1990-1, 4/1991-1, 7/1993-1 (др. правилник), 17/1993-106, 1/1994-5, 2/1994-61, 2/1995-17,3/1995-1, 8/1995-10, 5/1996-5, 2/2002-1, 5/2003-22, 10/2003-2, 24/2004-3, 3/2005-2, 6/2005-1, 11/2005-162, 6/2006131, 12/2006-4, 8/2008-15, 1/2009-3, 3/2009-25, 10/2009-77, 5/2010-3, 8/2010-163 (исправка), 11/2013-1, 14/2013-2, 5/2014-9, 5/2014-85, 3/2015-3, 11/2016-552, 13/2018-6, РС 30/2019-50 (др. правилник), 15/2019-1, 15/2020-103
  Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/2018), ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 25. јула 2018. године, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК”, за други, трећи и четврти разред, који се за други разред примењује почев од школске 2019/2020. године, за трећи разред почев од школске 2020/2021. године, а за четврти разред почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника – 13/2018-6).
  Правилник је престао је да важи у делу који се односи на екскурзије даном ступања на снагу Правилника o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 30/2019), односно 3. маја 2019. године (види члан 15. Правилника – 30/2019-50).
 7. Правилник о плану и програму општеобразовних предмета за основне образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме: 1/1987, 1/1988, 1/1990-1, 5/1991-3

1 Решење
2 Решење
3 Решење
4 Решење
5 Решење
6 Решење
7 Решење
8 Решење
9 Решење
10 Решење
11 Решење
12 Решење
13 Решење
14 Решење
15 Решење
16 Решење
17 Решење
18 Решење
19 Решење
20 Решење
21 Решење
22 Решење
23 Решење
24 Решење
25 Решење
26 Решење
27 Решење
28 Решење
29 Решење
30 Решење
31 Решење
32 Решење
33 Решење
34 Решење
35 Решење
36 Решење
37 Решење
38 Решење
39 Решење
40 Решење
41 Решење
42 Решење
43 Решење
44 Решење
45 Решење
46 Решење
47 Решење
48 Решење
49 Решење
50 Решење
51 Решење
52 Решење
53 Решење
54 Решење
55 Решење
56 Решење
57 Решење
58 Решење
59 Решење
60 Решење
61 Решење
62 Решење
63 Решење
64 Решење
65 Решење
66 Решење
67 Решење
68 Решење
69 Решење
70 Решење
71 Решење
72 Решење
73 Решење
74 Решење
75 Решење
76 Решење
77 Решење
78 Решење
79 Решење
80 Решење
81 Решење
82 Решење
83 Решење
84 Решење
85 Решење
86 Решење
87 Решење
88 Решење
89 Решење
90 Решење
91 Решење
92 Решење
93 Решење
94 Решење
95 Решење
96 Решење
97 Решење
98 Решење
99 Решење
100 Решење
101 Решење
102 Решење
103 Решење
104 Решење
105 Решење
106 Решење
107 Решење
108 Решење
109 Решење
110 Решење
111 Решење
112 Решење
113 Решење
114 Решење
115 Решење
116 Решење
117 Решење
118 Решење
119 Решење

Да отворите правилник кликните на реч у наслову прописа обојену црвеном бојом.

 1. Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета: 5/2014-15
  Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета (“Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, број 5/2014) је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 18. јула 2014. године, а примењиваће се од школске 2014/2015. године (види члан 2. Правилника – 5/2014-15).
 2. Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих: 13/2013-122, 18/2013-7
 3. Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих: 13/2013-1
 4. Правилник о програму огледа обука одраслих: 2/2009-1

АКТУЕЛНОСТИ

Вести и обавештења (обратити пажњу на датум вести!)

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 4/2024. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за осми разред...