Додатна наставна средства

2410

Обратите пажњу на датум објављивања вести. Ажурне информације о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава погледајте на https://zuov.gov.rs/baza-udzbenika-i-nastavnih-sredstava/

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава можете преузети овде.


Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2016. године можете видети овде.


ИНФОРМАЦИЈА

о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

 У складу са одредбама Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 68/15) и Правилником о стандардима квалитета уџбеника и упутством о њиховој употреби („Службени гласник РС”, бр. 42/16) захтев за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, издавач подноси Заводу, у штампаној и електронској форми, у периоду од 1 – 30. септембра за наредну школску годину.

Уз захтев издавач подноси прилоге, и то:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис наставног средства у четири штампана и четири електронска примерка*);
  • елаборат**) у четири електронска примерка;
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа наставног средства;
  • потписану и оверену сагласност издавача да ће омогућити наставницима ученика у инклузивном образовању да без накнаде користе садржаје наставног средства који је изабрала њихова школа ради прилагођавања наставног средства према индивидуалном образовању за ученике са сметњама у развоју;
  • потписану и оверену сагласност издавача да се његово наставно средство уврсти у Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава;
  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље.
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

Захтев са наведеним прилозима доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11000 Београд

(Са назнаком: „Захтев за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава“)

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство …………………………………….. 12.700,00 динара
2) наставно помагало ………………………………………………… 12.700,00 динара
3) дидактичко средство ………………………………………………  9.500,00 динара
4) дидактичко игровно средство …………………………………. 9.500,00 динара

Број рачуна за уплату републичке административне таксе је: 840-742221843-57; позив на број: 50-016; прималац: буџет РС; сврха: такса за стручно мишљење.

 

*) Када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи не могу бити достављени у електронској форми (дидактичка игровна средства, различити модели и др.) уз захтев се прилажу четири примерка наставног средства.

*) Kада се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су намењени за опремање специјализованих учионица, кабинета, школских радионица, играоница и слично, а чији облик, величина и финансијска вредност захтевају посебне услове за њихов преглед и складиштење, број примерака наставног средства који се достављају Заводу на преглед може бити и мањи од наведеног. Издавач је у обавези да контактира Завод пре подношења захтева за одобравање оваквог наставног средства како би се, у односу на његову специфичност, одредио оптималан број примерака потребан за давање стручног мишљења.

Oсоба за контакт је Татјана Мишовић ( tatjana.misovic@zuov.gov.rs или 011-208-1908).

**) Елаборат обавезно садржи референце и истраживања коришћена у припреми рукописа наставног средства која се нарочито односе на: приказ теоријских концепата, примену научних сазнања, увођења нових приступа у обради програмских садржаја у складу са савременим теоријама и истраживањима и слично. Такође, елаборат треба да садржи опис на који начин издавач прати квалитет дидактичког средства у току његове примене (непосредан контакт са наставницима, фокус групе, упитници…).


База уџбеника и наставних средстава

Списак одобрених уџбеника налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и можете га преузети на овој страници.