Конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину

9913

На основу члана 10 став 1, у вези са чланом 11 став 1 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 109/2021) и члана 4 Правилника о раду стручног тима Завода у поступку одобравања и праћења реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора (интернет адреса Завода http://www.zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2014/01/Pravilnik-zavoda-strucni-tim-za-odobravanje-i-pracenjeusavrsavanja.pdf), Завод за унапређивање образовања и васпитања дана 22. новембра 2021. године расписује

К О Н К У Р С

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину

  1. Право учешћа на Конкурсу имају правна лица која су регистрована за делатност у области образовања и васпитања. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника стручних предмета у средњим стручним школама могу да организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет стручног усавршавања. Право учешћа на конкурсу немају програми који су одобрени у два или више циклуса акредитације, а немају ниједну реализацију. Програми који су одобрени у једном циклусу акредитације, а немају ниједну реализацију, имају право учешћа на конкурсу, с тим што се процењују као да се први пут пријављују.
  2. Пријава треба да буде у целини припремљена и достављена у складу са текстом овог конкурса и да садржи следећу документацију:

– пропратно писмо које садржи списак документације достављене уз пријаву, назив и број програма који се пријављује, оверено потписом одговорног лица и печатом подносиоца пријаве;

– попуњен формулар пријаве, у електронском и штампаном облику (оверен потписом одговорног лица и печатом подносиоца пријаве) који се преузима са интернет адресе Завода за унапређивање образовања и васпитања  https://prijava.zuov-katalog.rs/

– акт о оснивању подносиоца пријаве или извод из статута (странице са заводним печатом, бројем и чланом који се односи на наведену делатност);

– извод из регистра надлежног органа;

– уплата новчаних средстава (12.000 динара без ПДВ-а) врши се искључиво на основу предрачуна који издаје Завод за унапређивање образовања и васпитања; предрачун се може добити упућивањем захтева на мејл адресу konkurs@zuov.gov.rs или телефонским путем на број 011/206-80-26 (Драган Ђорђевић), 011/206-80-38 (Владана Јовановски) или 011/206-8024 (Jелена Луковић).

  1. Пријава се подноси у писаном и електронском облику:

– у писаном облику доставити комплетну документацију из тачке 2. овог конкурса, непосредно или препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – не отварај“, на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2;

– у електронском облику, доставити попуњен формулар на интернет адресу Завода https://prijava.zuov-katalog.rs/

  1. Непотпуне, неправилно попуњене, неблаговремено послате пријаве, пријаве за програме на језицима националних мањина*, као и пријаве за које је уплату извршило физичко лице неће се разматрати.
  2. Приликом одобравања програма сталног стручног усавршавања процењује се да ли су испуњени следећи захтеви:

– да програм доприноси развијању компетенција наставника, васпитача, стручних сарадника;

– да су елементи програма обуке (циљ, приоритетна област на коју се програм односи, компетенција/е коју програм развија, очекивани исходи, садржај, трајање програма и временски распоред активности, облици рада, циљне групе, начин провере стечених знања и вештина, начин праћења ефеката програма и начин пружања подршке полазницима обуке у примени стечених знања и вештина у пракси) међусобнo повезани и логично усаглашени;

– да програм доприноси стручном усавршавању у одабраној приоритетној области;

–  да су приказани резултати анализе потреба за СУ на које програм обуке одговара или да су наведени резултати истраживања који воде ка постизању очекиваних исхода обуке;

– да програм одговара важећој програмској концепцији васпитно-образовног и образовно-васпитног рада;

– да је највећи број учесника по групи 30 за непосредно извођење, односно 45 за обуке које се остварују на даљину путем интернета;

– да су обезбеђена најмање два реализатора по групи од 30 учесника за обуке које се остварују кроз непосредан рад, а за обуке које се остварују на даљину путем интернета на сваких 45 учесника потребно је да буде обезбеђен један реализатор;

– да програм који се остварује кроз непосредан рад траје најкраће осам, а најдуже 24 сата, обука може да траје најдуже осам сати дневно;

– да програм који се остварује на даљину путем интернета може да траје од две до пет недеља, са максималним оптерећењем од осам сати недељно, у укупном трајању од осам до 40 сати; у оквиру ових 40 сати може да постоји и део који се остварује непосредно, а који се по правилу изводи у групама до 30 учесника;

– да су референце организатора програма у вези са темом програма и да су одговарајуће;

– да су референце аутора у вези са темом програма и да су одговарајуће;

– да су референце пријављених реализатора обуке у вези са темом програма, вештинама и искуством у извођењу обука и да су одговарајуће;

– да су дефинисани одговарајући радни материјали и опрема за извођење програма;

– да су обезбеђени материјално технички услови за реализацију програма на даљину;

– уколико су програми већ реализовани, процењује се и да ли су испуњени следећи захтеви: да су описани начини на које је праћена примена стечених знања и вештина у пракси, да је приложен пример илустрације остварености планираних ефеката програма у пракси,  да су дати подаци о установи у којој је планирани ефекат видљив и подаци о аутору примера, да су, уколико их је било, унете промене у програм оправдане и успешно доприносе остваривању програма.

  1. Уколико програм по модулима траје више од 24 сата, ти модули који прелазе 24 сата посебно се пријављују.
  2. Један реализатор се може пријавити највише за пет програма.
  3. Конкурс траје од 22. новембра до 25. децембра 2021. године. У том периоду рад са странкама је од 10 – 14 часова.
  4. О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до краја јуна 2022. године.
  5. Лица овлашћена за додатна обавештења су: Јелена Илић (електронски образац – тел. 011 206 80 61), Ратко Николић (електронски образац – тел. 011 206 80 50), Драган Ракита и Сузана Деретић (писани облик пријаве – тел. 011 206 80 21).

Конкурс је објављен на интернет адреси Завода за унапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs

* НАПОМЕНА: Програме који се изводе на језицима националних мањина одобрава Педагошки завод Војводине који самостално објављује конкурс.

Водич за припрему програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је Водич за припрему програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника као вид подршке и помоћи ауторима и организаторима програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.