Конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину

25542

На основу члана 10 став 1, у вези са чланом 11 став 1 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 109/2021) и члана 4 Правилника о раду стручног тима Завода у поступку одобравања и праћења реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора (интернет адреса Завода http://www.zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2014/01/Pravilnik-zavoda-strucni-tim-za-odobravanje-i-pracenjeusavrsavanja.pdf), Завод за унапређивање образовања и васпитања дана 22. новембра 2021. године расписује

К О Н К У Р С

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину

  1. Право учешћа на Конкурсу имају правна лица која су регистрована за делатност у области образовања и васпитања. Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника стручних предмета у средњим стручним школама могу да организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет стручног усавршавања. Право учешћа на конкурсу немају програми који су одобрени у два или више циклуса акредитације, а немају ниједну реализацију. Програми који су одобрени у једном циклусу акредитације, а немају ниједну реализацију, имају право учешћа на конкурсу, с тим што се процењују као да се први пут пријављују.
  2. Пријава треба да буде у целини припремљена и достављена у складу са текстом овог конкурса и да садржи следећу документацију:

– пропратно писмо које садржи списак документације достављене уз пријаву, назив и број програма који се пријављује, оверено потписом одговорног лица и печатом подносиоца пријаве;

– попуњен формулар пријаве, у електронском и штампаном облику (оверен потписом одговорног лица и печатом подносиоца пријаве) који се преузима са интернет адресе Завода за унапређивање образовања и васпитања  https://prijava.zuov-katalog.rs/

– акт о оснивању подносиоца пријаве или извод из статута (странице са заводним печатом, бројем и чланом који се односи на наведену делатност);

– извод из регистра надлежног органа;

– уплата новчаних средстава (12.000 плус ПДВ) врши се искључиво на основу предрачуна који издаје Завод за унапређивање образовања и васпитања; предрачун се може добити упућивањем захтева на мејл адресу konkurs@zuov.gov.rs. У случају потребе за додатним појашњењем у вези са упућивањем захтева за предрачун, могуће је обратити се телефонским путем на број 011/206-80-26 (Драган Ђорђевић), 011/206-80-38 (Владана Јовановски) или 011/206-8024 (Jелена Луковић).

  1. Пријава се подноси у писаном и електронском облику:

– у писаном облику доставити комплетну документацију из тачке 2. овог конкурса, непосредно или препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – не отварај“, на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2;

– у електронском облику, доставити попуњен формулар на интернет адресу Завода https://prijava.zuov-katalog.rs/

  1. Непотпуне, неправилно попуњене, неблаговремено послате пријаве, пријаве за програме на језицима националних мањина*, као и пријаве за које је уплату извршило физичко лице неће се разматрати.
  2. Приликом одобравања програма сталног стручног усавршавања процењује се да ли су испуњени следећи захтеви:

– да програм доприноси развијању компетенција наставника, васпитача, стручних сарадника;

– да су елементи програма обуке (циљ, приоритетна област на коју се програм односи, компетенција/е коју програм развија, очекивани исходи, садржај, трајање програма и временски распоред активности, облици рада, циљне групе, начин провере стечених знања и вештина, начин праћења ефеката програма и начин пружања подршке полазницима обуке у примени стечених знања и вештина у пракси) међусобнo повезани и логично усаглашени;

– да програм доприноси стручном усавршавању у одабраној приоритетној области;

–  да су приказани резултати анализе потреба за СУ на које програм обуке одговара или да су наведени резултати истраживања који воде ка постизању очекиваних исхода обуке;

– да програм одговара важећој програмској концепцији васпитно-образовног и образовно-васпитног рада;

– да је највећи број учесника по групи 30 за непосредно извођење, односно 45 за обуке које се остварују на даљину путем интернета;

– да су обезбеђена најмање два реализатора по групи од 30 учесника за обуке које се остварују кроз непосредан рад, а за обуке које се остварују на даљину путем интернета на сваких 45 учесника потребно је да буде обезбеђен један реализатор;

– да програм који се остварује кроз непосредан рад траје најкраће осам, а најдуже 24 сата, обука може да траје најдуже осам сати дневно;

– да програм који се остварује на даљину путем интернета може да траје од две до пет недеља, са максималним оптерећењем од осам сати недељно, у укупном трајању од осам до 40 сати; у оквиру ових 40 сати може да постоји и део који се остварује непосредно, а који се по правилу изводи у групама до 30 учесника;

– да су референце организатора програма у вези са темом програма и да су одговарајуће;

– да су референце аутора у вези са темом програма и да су одговарајуће;

– да су референце пријављених реализатора обуке у вези са темом програма, вештинама и искуством у извођењу обука и да су одговарајуће;

– да су дефинисани одговарајући радни материјали и опрема за извођење програма;

– да су обезбеђени материјално технички услови за реализацију програма на даљину;

– уколико су програми већ реализовани, процењује се и да ли су испуњени следећи захтеви: да су описани начини на које је праћена примена стечених знања и вештина у пракси, да је приложен пример илустрације остварености планираних ефеката програма у пракси,  да су дати подаци о установи у којој је планирани ефекат видљив и подаци о аутору примера, да су, уколико их је било, унете промене у програм оправдане и успешно доприносе остваривању програма.

  1. Уколико програм по модулима траје више од 24 сата, ти модули који прелазе 24 сата посебно се пријављују.
  2. Један реализатор се може пријавити највише за пет програма.
  3. Конкурс траје од 22. новембра до 25. децембра 2021. године. У том периоду рад са странкама је од 10 – 14 часова.
  4. О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до краја јуна 2022. године.
  5. Лица овлашћена за додатна обавештења су: Јелена Илић (електронски образац – тел. 011 206 80 61), Ратко Николић (електронски образац – тел. 011 206 80 50), Драган Ракита и Сузана Деретић (писани облик пријаве – тел. 011 206 80 21).

Конкурс је објављен на интернет адреси Завода за унапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs

* НАПОМЕНА: Програме који се изводе на језицима националних мањина одобрава Педагошки завод Војводине који самостално објављује конкурс.

Водич за припрему програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је Водич за припрему програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника као вид подршке и помоћи ауторима и организаторима програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Најчешће постављана питања и захтеви

(подаци о организацији, биографији и програму у електронском облику)

Коме да се обратим за помоћ у попуњавању електронског обрасца у поступку акредитације програма на Конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину?

Стручна лица за помоћ су Јелена Илић (011/206-80-61, jelena.ilic@zuov.gov.rs) и Ратко Николић (011/206-80-50, ratko.nikolic@zuov.gov.rs).

Како да започнем унос података у поступку акредитације програма на Конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину?

Адреса странице за почетак поступка акредитације је https://prijava.zuov-katalog.rs/

Које приступне параметре (имеил и лозинка) користим за приступ на портал ЗУОВ-а у поступку акредитације програма на Конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину?

Организације којима је одобрен програм у претходном циклусу одобравања и налазе се у Каталогу 2018-2022. користе исте параметре за приступ у поступку акредитације. Организације које немају одобрен програм у важећем Каталогу поступају по упутству о регистрацији организације.

Да ли једна организација може да има више налога?

Једна организација може да изврши регистрацију више пута, али сваки налог има статус посебне организације, што подразумева различиту имеил адресу особе за контакт, различиту лозинку, за сваки налог се издаје посебан предрачун, итд.

Да ли је могућа промена података о организацији, ако јесте ко то може да уради?

Могућа је промена података о организацији и то може да уради стручно лице ЗУОВ-а (види одговор на прво питање).

Да ли је могуће променити лозинку, ако јесте ко то може да уради?

Могуће је променити лозинку тако што стручно лице из ЗУОВ-а иницира генерисање нове лозинке у систему, који тај податак шаље на имеил особе за контакт. Запослени Завода немају увид у генерисане лозинке.

Да ли могу да променим снимљену (послату) биографију/програм?

Није могућа измена снимљене (послате) биографије/програма од стране корисника. То, у изузетним случајевима (ако је технички могуће), може да уради запослени ЗУОВ-а.

Да ли могу да обришем снимљену (послату) биографију/програм?

Није могуће брисање снимљене (послате) биографије/програма од стране корисника. То може да уради запослени ЗУОВ-а. Потребно је да проследите име, презиме и ЈМБГ особе чију биографију треба обрисати, односно назив програма.

Да ли могу да прекинем рад на уносу података у биографији/програму и да наставим касније?

Када кренете са уносом биографије или програма, није препоручљиво да прекидате унос. Пошто се подаци чувају само у прегледачу, ако већ прекинете унос немојте искључивати прегледач и рачунар како не бисте изгубили до тада унете податке.

Ако сам прекинуо/ла унос података у биографији/програму да ли могу да наставим на другом рачунару?

Није могуће наставити унос података на другом рачунару.

Да ли могу истовремено да уносим две биографије/програма у истом прегледачу на истом рачунару?

Не можете. Потребно је да отворите други прегледач (нпр. ако сте започели унос у Google Chrome, отворите Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozila Firefox, Operu и сл.) и у њему уносите податке друге биографије/програма.

Да ли могу истовремено да уносим две биографије/програма на различитим рачунарима?

Можете.

Како да започнем унос нове биографије/програма када прегледач приказује податке претходног уноса?

После пријављивања и одабира из менија ставке „Биографије“/„Програми“, кликните на дугме „Нова биографија“/„Пријава новог програма“, а затим на дугме „Рестартуј формулар“.

Да ли могу да унесем прво податке о програму, а након тога биографије?

Не можете. Подаци из биографије (име и презиме) су неопходни за избор аутора/реализатора приликом уношења података о програму.

Да ли могу у подацима о програму да изаберем аутора/реализатора чију је биографију приложила друга организација?

Можете, тако што ћете у делу уноса биографије унети ЈМБГ особе чија биографија већ постоји у бази и тако је повезати са вашом организацијом. Тада ћете моћи при уносу програма моћи да изаберете све ауторе и реализаторе.

Да ли за сваки програм у коме је одређена особа аутор/реализатор, а с обзиром на теме програма, могу да унесем другачију биографију тј. више биографија исте особе?

Не, сви подаци једног аутора/реализатора морају бити у једној биографији.

Ако је запослени ЗУОВ-а обрисао биографију која је претходно одабрана у подацима о програму, да ли је довољно да унесем исту биографију други пут, сматрајући да је она претходно везана за програм?

Није довољно, потребно је да обавестите стручно лице ЗУОВ-а да сте поново унели биографију. Подаци ће бити исправни после накнадног везивања биографије и програма од стране запосленог ЗУОВ-а.

Да ли могу податке биографије/програма да унесем латиничним писмом?

Подаци биографије/програма се уносе ћириличним писмом, осим имена страних лица и институција, одређених титула, имеил адреса и сл.

Да ли се време за паузу рачуна у трајање програма?

Време за паузу се рачуна у трајање програма.

Како да унесем податке о паузи?

Кликом на дугме тема/пауза се додаје нови ред у сценарију. У поље за назив теме се уноси реч „пауза“, у поље трајање предвиђени број минута, а у остала обавезна поља било који карактер попут размака, цртице и сл.

Да ли програм истовремено може бити пријављен за непосредно и онлајн извођење?

Не може. Потребно је да га два пута пријавите, једном за непосредно извођење и други пут за онлајн извођење. Прилико слања документације  потребно је да пошаљете за оба програма одвојену и потпуну документацију.

Да ли могу да променим назив програма који се налази у текућем Каталогу, а који акредитујем за наредни Каталог?

Можете да промените назив програма. Потребно је да у одговарајућем делу пријаве који се односи на измену програма, наведете разлоге зашто се мења назив.

Да ли могу компетенције наставника да одаберем за стручне сараднике?

Не можете. Можете означити једну област компетенција за сваку циљну групу на коју се програм односи и за коју су објављени стандарди компетенција; за стручне сараднике у школи и дому ученика, за које нису објављени стандарди компетенција, означити опцију: нису објављени стандарди компетенција.

При уносу биографије у делу стручни скуп, како да у пољу за унос године унесем почетну и крајњу годину трајања одређене активности (нпр. Стручни скуп) аутора/реализатора с обзиром да поље захтева само 4 карактера?

То није могуће. За сваку годину исте активности унесите посебан ред података (као посебну активност)

При уносу биографије у делу стручни скуп, како да у пољу за унос улоге унесем више улога с обзиром да се може изабрати само једна улога?

Није могуће унети у истом реду две улоге. За сваку улогу потребно је да унесете посебан ред података о истом стручном скупу. (као посебну активност)

Коју крајњу годину радног искуства да наведем ако је аутор/реализатор у радном односу?

2021.

Како могу да дођем до информације колико пута је реализован мој програм из текућег Каталога и колико је било полазника?

На страници сајта ЗУОВ-а, на којој се виде подаци о програму из текућег Каталога, налазе се и подаци о одржаним обукама.