Нови правилници: Просветни гласник број 05/2022 – Правилници о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основној школи и стручним школама; Календар рада за шк. 2022/23. годину

18936

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 05/2022


ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

КАЛЕНДАР РАДА