back to top

ПРОГРАМИ ОБУКА

СТРУЧНИ СКУПОВИ

ПРОГРАМИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

УПУTСТВА И ФОРМУЛАРИ

УПУТСТВО ЗА СТРУЧНЕ СКУПОВЕ

Одредбама из члана 14 и чл. 15 Правилника о сталном стручном усавршавању  и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС” бр. 109/2021) дефинисани су стручни скупови као облици стручног усавршавања, које одобрава Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Пријављивање стручних скупова врши се путем електронске пријаве најкасније 60 дана пре његовог почетка, у складу са чланом 13 наведеног правилника.

Одобравање стручних скупова врши се у складу са Правилником о раду стручног тима Завода у поступку одобравања и праћења реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора.

Стручни скуп се одобрава за период од једне године. Завод на захтев организатора може да да сагласност да се одобрени стручни скуп реализује више пута у току једне године.

Пријава за стручне скупове врши се електронским путем на интернет адреси skupovi.zuov-katalog.rs

У пријаву су интегрисане основне информације о скупу, план рада и радне биографије.

Саставни део пријаве су и прилози:

  • ПРИЛОГ 1 Скениран извод из статута и одговарајућег регистра
  • ПРИЛОГ 2 Скениран предрачун на основу кога је извршена уплата
  • ПРИЛОГ 3 Доказ о уплати новчаних средстава на име покрића трошкова рада комисије
  • ПРИЛОГ 4 Скенирана изјава институције која пријављује стручни скуп (документ је потребно печатирати и потписати): Преузмите документ

Напомена: У зависности од пријављеног броја одржавања стручног скупа уплаћује се:  10.000,00 динара – стручни скуп са једним одржавањем; 30.000,00 динара –  стручни скуп од два до пет одржавања и 40.000,00 – стручни скуп са шест и више одржавања; цене су изражене без ПДВ-а.

За летње/зимске школе уплаћује се износ од 10.000,00 динара. Цена је изражена без ПДВ-а.

Новчана средства, на основу предрачуна Завода, уплаћују се на приходни рачун Завода број 840-31303845-16, са позивом на број 97  07-84446040174231700. Позив на број је обавезан, без уписа позива на број, средства неће лећи на рачун Завода. Предрачун се може добити упућивањем захтева на мејл адресу strucni.skup@zuov.gov.rs.  Приликом подношења захтева на мејл адресу достављају се следећи подаци: Назив установе, назив стручног скупа, адреса, пиб, матични број и Јединствени број буџетског корисника.

Извештај о одржаном стручном скупу са списком учесника послати Заводу у року од 30 дана од дана одржавања. Уз извештај обавезно доставити и скениран списак учесника (попуњен и потписан од стране учесника) потписан и оверен печатом организатора.

Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33 и 011 /206 80 61.

УПУТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. ГОДИНУ

Пре него што пошаљете извештај о реализацији програма обуке, проверите:
– да ли извештај о реализацији програма обуке има печат,
– да ли су потписани реализатори обуке,
– да ли су сви елементи извештаја унети.

За сваки семинар за који је послат извештај, мора бити претходно унета најава одржавања на адреси

www.zuov-katalog.rs

1. Упутство организаторима програма сталног стручног усавршавања
2. Извештај о одржаној обуци са списком учесника – за штампу
3. Упитник за учеснике обуке – за штампу

Обавештења за организаторе

Остало