Подношење захтева за одобравање додатних наставних средстава

590

На основу члана 23 став 5 Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), члана 1 Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутства о њиховој употреби („Сл. гласник РС“ бр. 42/2016) и члана 3 Правилника о висини таксе за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничког комплета, уџбеника, стручног мишљења о квалитету рукописа приручника и наставних помагала, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, експертског мишљења и стручног мишљења о новом издању уџбеника („Сл. гласник РС“ бр. 93/2015), Завод за унапређивање образовања и васпитања дана 1. септембра 2017. расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ДОДАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА, НАСТАВНИХ ПОМАГАЛА, ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ДИДАКТИЧКИХ ИГРОВНИХ СРЕДСТАВА

I

Завод објављује Јавни позив издавачима уџбеника за подношење захтева за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава за школску 2018/2019. годину.

Захтев се подноси у штампаној форми

II

Уз захтев издавач уџбеника подноси прилоге, и то:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис наставног средства у четири примерка у штампаној и електронској форми*);

*) Када се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који по својој природи не могу бити достављени у електронској форми (дидактичка игровна средства, различити модели и др.) уз захтев се прилажу четири примерка наставног средства.

*) Kада се ради о захтеву за одобрење додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су намењени за опремање специјализованих учионица, кабинета, школских радионица, играоница и слично, а чији облик, величина и финансијска вредност захтевају посебне услове за њихов преглед и складиштење, број примерака наставног средства који се достављају Заводу на преглед може бити и мањи од наведеног. Издавач је у обавези да контактира Завод пре подношења захтева за одобравање оваквог наставног средства како би се, у односу на његову специфичност, одредио оптималан број примерака потребан за давање стручног мишљења.

  • четири примерка елаборатa**) у електронској форми;

**) Елаборат обавезно садржи референце и истраживања коришћена у припреми рукописа наставног средства која се нарочито односе на: приказ теоријских концепата, примену научних сазнања, увођења нових приступа у обради програмских садржаја у складу са савременим теоријама и истраживањима и слично. Такође, елаборат треба да садржи опис на који начин издавач прати квалитет дидактичког средства у току његове примене (непосредан контакт са наставницима, фокус групе, упитници…).

  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа наставног средства;
  • потписану и оверену сагласност издавача да ће омогућити наставницима ученика у инклузивном образовању да без накнаде користе садржаје наставног средства који је изабрала њихова школа ради прилагођавања наставног средства према индивидуалном образовању за ученике са сметњама у развоју;
  • потписану и оверену сагласност издавача да се његово наставно средство уврсти у Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава;
  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље.
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

III

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство…………………………………………………12.700,00 динара
2) наставно помагало …………………………………………………………12.700,00 динара
3) дидактичко средство …………………………………………………………9.500,00 динара
4) дидактичко игровно средство ………………………………………………9.500,00 динара

Број рачуна за уплату републичке административне таксе је: 840-31078845-90; прималац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја; сврха: стручна оцена квалитета уџбеника.

IV

Захтев са наведеним прилозима из тачке II овог позива  доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11000 Београд, пош. фах 2 (са назнаком: „Јавни позив – наставна средства“)

V

Јавни позив је отворен од 1. септембра 2017. до 30. септембра 2017.

Недопуштени, неисправни, непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Oсоба за контакт је Татјана Мишовић (tatjana.misovic@zuov.gov.rs или 011-208-1916, локал 205).

 

Д И Р ЕК Т О Р

Мр Златко Грушановић