Приручник Српски као страни језик у наставној пракси

136

Пред вама је приручник који је настао као резултат два програма обуке од јавног интереса запослених у образовноваспитним установамаСрпски као страни језик у наставној пракси 1 и Српски као страни језик у наставној пракси 2. Обука Српски као страни језик у наставној пракси 1, намењена је свим наставницима који су претходно похађали основну обуку од јавног интереса Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик и представља њен континуитет, док се обука Српски као страни језик у наставној пракси 2 обраћа школским тимовима (наставницима, стручним сарадницима и директорима установа) у циљу обезбеђивања одговарајућег приступа образовању како би се креирало што повољније емоционално и безбедно окружење за учење и рад.

Примарна функција датог штива јесте да пружи подршку свим учесницима школског процеса како у погледу бројних методичких, граматичких и лингвокултуролошких аспеката ове наставе тако и у обезбеђивању квалитетнe праксе, у којој она осигурава активну инклузију ученика и остваривање оптималних постигнућа, и поспешује превазилажење емоционалних баријера које могу ометати учење и рад.

Приручник није збирка готових решења за наставничку праксу, али понуђени садржаји могу се прилагођавати и користити у различитим модалитетима рада и сарадње  са ученицима и колегама.

Познавање језика образовања пружа ученицима самопоуздање, самосталност и осећај припадности вршњачкој групи. Ученици страни држављани, доносе са собом и широк дијапазон различитих искустава. С обзиром на национални, културолошки, образовни и узрасни диверзитет ученика, важно је пажљиво диференцирати наставу, што обухвата не само познавање и примену одређених методичких поступака, већ и узимање у обзир социолингвистичких, културолошких, антрополошких и психолошких аспеката приликом остваривања процеса наставе и учења. У том смислу, кључни чинилац од значаја за организовање ове наставе јесте унутрашње јединство у оквиру установе, пажљиво планирани и хармонични приступи у којој сваки учесник процеса има своје место и улогу. Бенефити добро организованог и планског делања су бројни, а пре свега односе се на позитивне аспекте дечијег развоја у области социјализације, понашања, образовног успеха, мотивације за учење, креирање позитивне емоционалне атмосфере за учење и рад, снижавање афективног филтера (ученика, наставника, родитеља, школских тимова), бољу сарадњу и комуникацију.

Аутори су први део приручника посветили темама које се односе на примену правилника и протокола који се баве питањима препознавања и поступања у случајевима  дискриминације; адекватном реаговању и управљању стресом ученика, а посебно ученика миграната и избеглица; начинима препознавања стреса родитеља/старатеља ученика и пружања одговарајуће подршке, као и препознавања сопственог стреса (стреса наставника) и развијања механизама који њиме управљају.

Други део овог штива, посвећен је функционалним аспектима наставе и практичној примени свих заступљених садржаја. У том смислу, он обухвата материјале који су значајни у уочавању и уважавању специфичности наставе српског као страног језика, у примени одговарајућих савремених методичких система приликом повезивања садржаја предмета и различитих функционалних поступака у развијању рецептивне и продуктивне комуникативне компетенције на језику образовања, у примени методичких поступака који подстичу развијање критичког мишљења и културног релативизма, у креирању позитивне емоционалне атмосфере за учење и за снижавање афективног филтера.

Понуђени садржаји, у оквиру тема, нуде и пригодне радионице, вежбе, игре, као и питања за промишљање, који се у оригиналу или прилагођено, могу радити у школском амбијенту како са колегама тако и са ученицима, у зависности од њиховог типа и намене. Они су обележени одговарајућим пиктограмима са јасно формулисаним појашњењима за њихову реализацију, имају различите функције, дозвољавају диференцираност по сложености и примерени су контексту различитих организационих облика ове наставе.

Надамо се да ће вам ово штиво бити корисно, занимљиво и лако за коришћење, те да ће вам помоћи у успостављању услова за испуњавање општих принципа добре наставе, који у најкраћем обухватају: интегративност, интердисциплинарност, прилагођеност узрасту и индивидуалним потребама ученика, као и потребама школског и ваншколског окружења ученика који не познају језик образовања и у коме су сви учесници процеса у стању да примењују афективне стратегије у учења и раду, а да ће примењена методологија (без напора) омогућити његово коришћење како у образовном контексту тако и ван њега.

На крају, желимо да се захвалимо свим учесницима оба програма, који су нас својим активним учешћем на обукама инспирисали, дајући свој немерљиви допринос не само овом приручнику већ и наставној пракси која мора да почива на парадигми заједништва, привржености и љубави према послу који обављамо.