Публикација „Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији“

94

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања објавио је публикацију Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији.

Садржај ове публикације на 79 страна обухвата релевантне податке о 48 образовно-васпитних установа за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији.

У првом делу дат је законски оквир којим се правно уређује васпитање и образовање деце и ученика са сметњама у развоју. Затим следи део о школама за ученике са сметњама у развоју према нивоу образовања и врстама сметњи.

Други део садржи потпуне податке о школама за децу и ученике са сметњама у развоју (назив школе, школе према врсти сметње, адреса, телефон, и-мејл школе), статистичке податке који се односе на број деце са сметњама у развоју обухваћене предшколским васпитањем и образовањем, број ученика у основним школама за ученике са сметњама у развоју, број ученика у средњим школама за ученике са сметњама у развоју, број ученика који се образују по ИОП-у и број ученика који је прешао у средње школе. Посебно су дати подаци о броју деце и ученика Рома који се налазе у школама за децу и ученике са сметњама у развоју.

Приказани су и подаци о структури запослених у школама за децу и ученике са сметњама у развоју. Професионална усмереност дефектолога и наставника у овим школама приказана је у оквиру њихове стручне спреме. Поред тога, наведена је и врста стручне подршке коју запослени у школама за ученике са сметњама у развоју пружају предшколским установама, основним и средњим школама.

Подаци су сакупљени на основу упитника (приказан на крају публикације), а односе се на школску 2010/2011. годину.

Циљ ове публикације је да се сагледа стање у образовању деце и ученика са сметњама у развоју ради предузимања одређених активности за унапређивање ове области и обухват све деце образовањем.