Развојне дисфункције

73

У Заводу, 24. 3. 2014, проф. др Светомир Бојанин, познати психијатар за децу, одржао је предавање о теми „Развојне дисфункције“. Садржај ове теме проф. др Бојанин  је изложио у три тематске целине: неуропсихологија развојног доба, основе општег реедукативног метода и  дислексија, дисграфија, дискалкулија и синдром АДХД.

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, у оквиру својих послова, реализује задатак „Програми додатне подршке за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основној школи“. Циљ је подизање квалитета образовно-васпитног рaда сa дeцoм и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу, као и пружање стручне подршке наставном кадру и учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу. За реализацију овог задатка формиране су  радне групе које треба да припреме програме подршке за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у основној школи. Предавање проф. др Бојанина је допринос остваривању овог задатка.

После излагања проф. др Бојанина  организована је дискусија о проблемима и питањима значајним за образовање и васпитање деце и ученика са сметњама у развоју.