Српски као страни језик – приручник за наставнике

10258

Приручник „Српски као страни језик“ у потуности се наслања на План и програм наставе и учења и Стандарде образовних постигнућа за Српски као страни језик, објављене у Службеном гласнику Републике Србије број 15/19 и представља структурирани оквир за реализацију наставе овог предмета. Сагласно томе, он омогућава актуализацију садржаја наведених докумената, повезивање њихових структурних елементата у једну целину која осигурава да се знање гради, развија мрежа појмова и научено одмах примењује у пракси. Примери, обухваћени овим штивом, могу се прилагођавати најразноврснијим организационим активностима, а постављени су тако да одговарају како образовном тако и непосредном животном контексту.

Општи циљ овог приручника јесте унапређивање компетенција наставника/наставница у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче развијање предметних и међупредметних компетенција код ученика.

Он се састоји из три дела. Први део актуализује и оживљава теоријске поставке предмета Српски као страни језик. Други део се обраћа практичним примерима које наставници могу користити у свом раду, од којих већина припада  Приручнику Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик. Ти модели ће им послужити као методска сугестија за осмишљавање сопствених задатака. Трећи део нуди различите дидактичке игре, као средство које омогућава да се граматичке и лексичке структуре уче на природан начин, подстичу ученике свих узраста да активно учествују у њима и да пасивно знање српског језика активирају, ослобађени страха од грешака и анксиозности.

Будући да не постоји уџбеник за овај предмет, намера аутора је била да се наставницима омогући комфорније коришћење законских документата тако што ће их операционализовати и олакшати њихово повезивање са практичном применом. Истовремено, користећи ресурсе понуђене Приручником, очекује се да пажљивим планирањем и реализацијом процеса наставе и учења, ученици усвајају све четири језичке вештине истовремено (слушање, читање, писање и говор) које им осигуравају комуникацију у свакодневним ситуацијама у различитим областима приватног и друштвеног живота, употребу српског језика у образовне сврхе, упознавање елемената српске културе, као и развијање интересовања за даље учење српског језика у (за њих) страном животном окружењу.

Приручник је намењен свим наставницима који се налазе пред изазовом подучавања овог предмета, односно наставницима који се у свом раду сусрећу са ученицима мигрантима и припадницима других осетљивих група (тражиоцима азила, повратницима по реадмисији, страним држављанима који привремено или трајно бораве на територији Републике Србије).