ИНФОРМАЦИЈА о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

1913

Обратите пажњу на датум објављивања вести. Ажурне информације о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава погледајте на https://zuov.gov.rs/baza-udzbenika-i-nastavnih-sredstava/

Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је увек 840-742221843-57.
– Број модела за уплату административне таксе је увек 97,
– Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује – види табелу позива на број.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ.

**********************************************************************

Уз захтев, издавач подноси у штампаној и електронској форми:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства у пет примерака;
  • елаборат у пет примерака (eлаборат садржи три стручне оцене квалитета рукописа додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства коју даје рецензентска комисија издавача);
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу и наставницима да без накнаде користе садржаје додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства који је изабрала њихова школа, ради прилагођавања према индивидуалном образовном плану за ученике са сметњама у развоју;
  • сагласност издавача да ће омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства на језику и писму националне мањине у случају избора тог наставног средства, уколико издавач не прихвати обавезу да га издаје;
  • сагласност издавача да ће у случају избора тог додатног наставног средства, наставног помагала, дидактичког средства или дидактичког игровног средства омогућити јавном издавачу да без накнаде користи садржаје уџбеника за потребе издавања прилагођеног наставног средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом уколико издавач не прихвати обавезу да сам прилагоди наставно средство.

Осим тога, издавач подноси у штампаној форми:

  • потписану и оверену изјаву у којој се потврђује да ће наставно средство бити израђено од материјала који нису штетни по здравље;
  • доказ о уплаћеној такси за стручно мишљење.

Захтев са наведеним прилозима доставља се на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Фабрисова 10, 11000 Београд

(Са назнаком: „Захтев за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава“)

Такса за стручно мишљење износи:

1) додатно наставно средство …………………………………….. 12.700,00 динара
2) наставно помагало ………………………………………………… 12.700,00 динара
3) дидактичко средство ……………………………………………… 9.500,00 динара
4) дидактичко игровно средство …………………………………. 9.500,00 динара