null

Издања Завода

 • null

  ПРЕПОРУЧЕНА ЛЕКСИКА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА (2018)
  Весна Крајишник и Александар Догнар

  Помоћно наставно средство за наставнике у остваривању исхода.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПОДСЕТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (2017)
  В
  иолета Влајковић Бојић

  Подсетник за наставнике страних језика се обраћа свим наставницима страног језика који раде у систему образовања и васпитања Републике Србије и рачуна на њихово знање, вештине и искуство стечено током година припремања и бављења овим позивом. Намера аутора је да датим приручником понуде концизан и конструктиван, практично применљив и проверљив дидактичкометодички материјал, који ће наставницима помоћи у припремању наставе, у раду с уџбеником, у организовању, оптимализацији и рационализацији комплексне наставе страних језика, да пружи помоћ у активизацији и дидактичкометодичкој операционализацији теоријских знања из методике, у испољавању што вишег степена самосталности и креативности, те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама на које утичу многи, како унутрашњи, тако и спољашњи фактори.

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ: НАУЧНЕ ОСНОВЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ (2016)
  Ана Алтарас Димитријевић, Сања Татић Јаневски

  Монографија Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за школску праксу непосредно се надовезује на два пројекта Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ-а) која су се бавила осмишљавањем и увођењем образовне подршке за даровите ученике у старијим разредима основне школе. Она је уједно резултат искустава стечених током реализације тих пројеката, и покушај да се – у складу с потребама које су том приликом уочене – допуни понуда литературе на српском језику која би могла бити ослонац у препознавању ученика са изузетним способностима и подстицању њихових талената.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ ИЗМЕЂУ ДНЕВНЕ И НАУЧНЕ БРИГЕ (2014)
  Зоран Аврамовић

  У овој књизи проблеми и отворена питања образовања и васпитања у Србији разматрају се на два аналитичка нивоа. Први, новински есеји и други критичко теоријски радови. Наглашена субјективација у разумевању предмета расправе једна је од најважнијих одлика есејистичког дела књиге.

 • null

  УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  (2014) Монографија

  Монографија је настала поводом десетогодишњице постојања Завода. Читалац је у прилици да се, поред кроки историје развоја Завода, упозна и са тренутним најактуелнијим питањима будућег развоја просвете. На крају књиге је библиографија издања и списак запослених у Заводу.

 • null

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014)

  Група аутора

  Ова публикација укратко говори и раду Завода, његовим организационим јединицама, областима рада, актуелним пројектима и конкурсима. Брошура је двојезична (српски и енглески) са библиографијом најактуелнијих издања Завода.

 • null

  ПРИРУЧНИК ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ (2016)

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, у оквиру својих делатности на основу програма додатне подршке за децу и ученике са сметњама и тешкоћама у развоју, припремио је приручник за додатну подршку ради стварања предуслова за квалитетније и доступније васпитање и образовање и рехабилитацију деце и ученика са сметњама у развоју.

  Преузмите електонску верзију

 • null

  ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ (2013)  

  Публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена је стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

  Преузмите електронску верзију

 • noks

  НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА У СРБИЈИ – СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА ОД ПРВОГ ДО ПЕТОГ НИВОА (2013)  

  Предлог документа „Национални оквир квалификација у Србији – Систем националних квалификација од првог до петог нивоа“ је одобрен од Савета за стручно образовање и образовање одраслих и презентован стручној јавности. На овај начин је окончана прва фаза развоја НОКС.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији (2012.)

  Садржај ове публикације на 79 страна обухвата релевантне податке о 48 образовно-васпитних установа за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2012) – друго допуњено издање

  Приручник је намењен запосленима у образовном систему. Има практичну вредност и треба да мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање, олакша процес планирања и омогући функционалан приступ стручном усавршавању и напредовању.

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК (2012)
  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике – друго издање 

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

 • null

  ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
  Група аутора

  Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
  Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
  Приредили: Б. Лајовић и сар.

  Водич Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009)
  Група аутора

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

 • null

  ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама
   (2006.) Група аутора

  У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
  Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 • null

  КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

  У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему.

  Погледајте каталоге за све године

 • null

  АДРЕСАР ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА (2008/2009)

  Адресар установа у Републици Србији садржи податке о установама, према округу и месту у коме се налазе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

  За сваку установу дати су подаци о: седишту, називу, адреси, телефону и електронској пошти установе.

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009)
  Припремиле: Јелена Протић, Сања Татић Јаневски, Звездана Ђурић

  У овој публикацији приказано је образовање даровитих у 12 европских земаља (Аустрија, Грчка, Данска, Мађарска, Немачка, Румунија Словенија, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Швајцарска, Шведска). На крају публикације приказано је образовање даровитих и у Републици Србији.Образовање даровитих у наведеним земљама и Србији приказано је у оквиру шест области које су релевантне за образовне системе.Публикација је намењена просветној јавности и стручњацима који се баве образовањем даровитих.

 • null

  ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)
  Љ. М. Протић

  Књигу чине одабрани педагошки текстови Љубомира М. Протића, настали пре скоро једног века, који су актуелни и данас. Она може дати значајан допринос васпитању и образовању. Поред тога, књига представља и својеврсну подршку највећим прегаоцима друштва – учитељима и наставницима. Саставни део ове књиге је и Педагогика из 1899. године.Књига је објављена поводом обележавања осамдесет година од смрти овог великог српског педагошког класика.

 • null

  УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009)
  С. Милошевић Јешић

  Књига представља самостално и оригинално истраживачко дело. Бави се веома актуелном проблематиком управљања развојним променама, тј. педагошким иновацијама у савременој школи. Ово истраживање је значајан прилог унутрашњој педагошкој реформи наше школе. Може да послужи у креирању реформских промена у образовном систему и пружи помоћ наставницима, а посебно директорима и педагозима, као и предводницима иновативних промена у савременој школи.

 • null

  СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008)
  Љ. М. Протић и В. Д. Стојановић

  Читанка представља репринт издање Српске читанке из 1906. године.Велика дела никада не умиру, а добре књиге које носе универзалне и националне вредности доживљавају нова издања, чувајући тако непролазне вредности.Сваки сегмент ове читанке је зналачки осмишљен и методички приређен – од сјајног увода до блиставог завршетка.Ова и још многе читанке истог аутора употребљаване су до 1940. године.

 • null

  СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2007-2008)
  Припремиле: Звездана Ђурић, Др Гордана Николић, Сања Татић Јаневски

  Комисије Завода припремиле су предлоге праваца развоја образовног система у Републици Србији, који су достављени Националном просветном савету и Министарству просвете.Будући да ови предлози нису разматрани, Завод је одлучио да их објави у виду публикације под називом – Систем образовања и васпитања у Републици Србији. Циљ је да просветна јавност стекне увид у предложене правце развоја система образовања и васпитања.

 • null

  ПЕДАГОГИКА (2007)
  Љ. М. Протић

  Књига је репринт издање Педагогике из 1899. године. Аутор појмовно дефинише основне педагошке термине и њихове задатке, почев од педагогије. У посебним поглављима аутор анализира појмове, задатке и садржаје васпитања, дисциплине, наставе, наставних метода, наставних планова и програма. У посебном поглављу на крају књиге пише о моралном васпитању као васпитању у ужем смислу.

 • null

  ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008)
  С. Милошевић Јешић

  Чија су наша деца је књига која обилује примерима проблема који се јављају у васпитању деце данас. У књизи се указује на пропусте и грешке у васпитању са којима се свакодневно суочавају родитељи, васпитачи и наставници.У посебним поглављима, ауторка даје преглед претпоставки успешног васпитања, ка што су, на пример: физичке активности и правилна и здрава исхрана; радно васпитање и доследност и јединствено деловање.

 • null

  КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008)
  Р. Бакић

  Књига је посвећена српском језику и његовим везама са другим језицима. Посебно су обрађене везе са енглеским и хебрејским језиком, као и са санскритом. Аутор је као изворе користио дела најпознатијих светских лингвиста, али се према неким од њих односи и критички. Један од закључака књиге је да су светски језици повезани међусобно често више него што се то чини на први поглед.

 • null

  И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008)

  Ж. ВидовићУ овој књизи аутор излаже искуство 60-годишњег отпора идеологији која, у клерикализму, настоји да културно-политички, медијски и професионално усмерава веру, и то на исти начин како у јавном животу уметности и књижевности настоји светска естетика, „научно-метафизичка“ критика да идеолошки и медијски усмерава и тумачи уметност. Вера и уметност – слободне од идеологије – могу да представљају једину животну радост и једино могуће откровење смисла човековог живота и људске заједнице.

 • null

  ПРЕУМЉЕЊЕ (2008)
  Љ. Јовановић

  Преумљење је књига са провокативном тематиком. На необичан и оригиналан начин, она се бави питањем старости и порекла српског народа. Поједини прилози и чињенице непобитно доказују фалсификате српске историје и немаран и несвестан однос српског народа према тим појавама.Аутор не намеће своје преумљено мишљење, него тражи од читаоца да се информише и сам доноси одлуке о томе коме ће веровати: лажној историји или својој властитој памети.Издао МСТ Гајић

 • null

  ДВОЈНИК (2007)
  Љ. Јовановић

  Двојник се тематски везује за време и догађаје којима је аутор сведок. Композицијски само привидно делује као хроника времена и збивања једне генерације гимназијалаца на размеђи идеолошки зацртаног једноумља и природно генерираног младалачог отпора. Све је у овој збирци приповедних целина повезано – од времена у коме делују јунаци дела до судбинске повезаности свих кључних јунака.Издао МСТ Гајић

 • ЉИГ – ФОТО МОНОГРАФИЈА (2007)
  Д. Циле Марјановић
  Монографија сликовито представља Љиг и његове житеље у прошлости. Најстарија фотографија у књизи је из 1885, а најновија из 1980. године. Фотографије и обиље података датих уз њих, кратак историјат места и родослови љишких фамилија сведоче о људима, породицама, обичајима, догађајима и богатом друштвеном животу људи из ове варошице и њене непосредне околине.

 • null

  ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007)
  С. Милеуснића

  Водич кроз манастире у Србији је нека врста именослова уметничког наслеђа Србије. Описи манастира поред основних података садрже по три целине: историјат, архитектонски опис и на крају осврт на ликовно наслеђе, живопис и иконопис. Намера је да овај водич поред основних информација сваком посетиоцу и ходочаснику буду увод у упознавање са назначеним манастиром.

 • null

  ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)
  В. Крстић

  Водич представља „упутство“ за присуствовање и активно учествовање на Литургији. Детаљно су објашњени непознати и мање познати појмови, који се односе на место вршења православног богослужења – храм, као и текст богослужења. Водич садржи и текст литургије, одговарања на литургији за верне и део Типика.

 • null

  ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009)
  В. Крстић

  У књизи је обрађен део Старог завета из књиге Постања, који је посвећен првобитном човековом стању и узроцима и последицама одбацивања савеза са Богом. Поред тога, приказан је и ванбиблијски извештај о овој теми, као и тумачења хришћанских цркава.

 • null

  ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)
  В. Крстић

  Ово је књига о преводу Старог завета на српски језик односно како је преводио Ђура Даничић. Приказани су и стари преводи Светог писма, с обзиром на то да се ниједан превод на савремене језике не може посматрати као усамљени феномен. Књига, такође, осветљава личност преводиоца, као и деловање Британског и иностраног библијског друштва, на чији је подстицај и уз чију помоћ је Даничић урадио свој превод.

Актуелно

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link