Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у гимназији и средњим стручним школама; правилници о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама

18935

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023.

Листа прописа:

ОСНОВНА ШКОЛА

ГИМНАЗИЈА

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ