Нови правилник: Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

1334

У Службеном гласнику РС, број 109/2023 објављен је Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

Правилник погледајте на сајту Правно информационог система републике Србије на веб адреси https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/109/1/reg