Приручник за програме подршке деци и ученицима са сметњама у развоју

2193

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, у оквиру својих делатности на основу програма додатне подршке за децу и ученике са сметњама и тешкоћама у развоју, припремио је приручник за додатну подршку  ради стварања предуслова  за квалитетније и доступније васпитање и образовање и рехабилитацију деце и ученика са сметњама у развоју. Циљ додатне подршке у образовању и васпитању је постизање оптималног укључивања ученика са сметњама у развоју у  образовно-васпитни систем, осамостаљивање у вршњачком колективу и напредовање. Садржаји програма су припремани на основу резултата многобројних научних истраживања као и на основу  реалних потреба образовно-васпитних установа.  Припремљени програми су намењени деци и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју, без обзира где се образују, у основној школи или школи за образовање ученика саметњама у развоју.

Приручник је подељен у пет целина: Програм подршке за подстицање когнитивног развоја, Фукционални језик и култура говора, Српски знаковни језик, Музичке стимулације и Развој предчиталачких вештина код деце оштећеног вида. Целина Фукционални језик и култура говора садржи прилоге: Ситуациони говор, Обрада садржаја у форми стрипа, Граматика српског језика и  Листе за евалуацију исхода. Прилози у приручнику су резултат  истраживања и  рада стручњака из области дефектологије, знаковног језика, лингвистике,  као и  практичара из  образовно-васпитног процеса.Иза сваке целине наведена је коришћена литература која такође може да буде корисна  читаоцима за проширивање знања из одређених области.

Приручник је немењен дефектолозима, васпитачима, учитељима, наставницима, будућим наставницима српског знаковног језика, као и родитељима. Поред тога, може се користити и као стручна литература  за све  који  који желе да стичу знања  из ове области. Посебно треба нагласити да су сви програми усмерени према потребама деце и ученика, а не искључиво у односу на сметњу у развоју.

Овим приручником даје се значајан допринос унапређивању образовања и васпитањадеце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју, што је предуслов њихове успешне  социјалне инклузије односно интеграције у ширу друштвену заједницу.

Вести Сектора за специфична питања образовања