Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике са посебним способностима (математика, информатика, физика) – планови и програми – Просветни гласник број 13/2023

8617

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2023.
Листа прописа: